Anhduc.docx - C\u00e2u 1 B\u1ed9 ngu\u1ed3n l\u00e0 thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng bi\u1ebfn \u0111\u1ed5i d\u00f2ng \u0111i\u1ec7n xoay chi\u1ec1u th\u00e0nh d\u00f2ng \u0111i\u1ec7n m\u1ed9t chi\u1ec1u \u0111\u1ec3

Anhduc.docx - Cu00e2u 1 Bu1ed9 nguu1ed3n lu00e0...

This preview shows page 1 - 3 out of 16 pages.

Câu 1 B ngu n là thi t b có ch c năng bi n đ i dòng đi n xoay chi u thành dòng đi n m t ế ế chi u đ cung c p ngu n năng l ng cho các thi t b trong h th ng máy tính. B ngu n ượ ế th ng có công su t t 250W đ n 600W. ườ ế Câu 2 S d ng m t đây d n đi n, m t đ u n i vào chân th 14 (dây có màu xanh lá), đ u còn l i n i vào m t trong các dây: 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17 (các dây có màu đen). Sau đó c p đi n cho b ngu n, n u qu t ngu n quay ch ng t b ngu n v n ho t đ ng. ế Câu 3 Thi t b nh p d li u ph bi n : bàn phím, chu t,… ế ế Câu 4 Thi t b có kh năng d li u: USB, đĩa CD, th SD, đĩa HDD,SSD ế Câu 5 - Công t c ngu n (Power switch): Thông th ng nó là công t c l n nh t trên Case, đ c ườ ượ dùng đ kh i đ ng máy. Đ i v i case AT thì công t c ngu n đ c k t n i tr c ti p ượ ế ế vào b ngu n, v i Case ATX thì công t c ngu n đ c n i vào Mainboard. ượ - Nút kh i đ ng l i (Reset button): Nút kh i đ ng l i th ng nút này đ c thi t k n m ườ ượ ế ế bên c nh nút công t c ngu n và đ c dùng đ kh i đ ng l i máy tính. ượ - Đèn báo ngu n (Power led): Đèn này đ c k t n i vào Mainboard, khi b t công t c ượ ế máy thì đèn s báo hi u là máy đã đ c kh i đ ng. ượ - Đèn HDD (HDD led hay IDEl led): Đ c k t n i vào Mainboard đ báo hi u khi ượ ế c ng đ c truy xu t. ượ Câu 6 - Mainboard có ch c năng liên k t các thi t b l i v i nhau ế ế ị ạ - Thành ph n chính: - Bus - Chipset - CPU - Các chân c m dây cable - C ng giao ti p TBNV ế Câu 7
- MSG / PW LED / POWER LED các chân c m có m t trong các ký hi u này s đ c ượ n i v i dây tín hi u c a đèn ngu n trên case (dây POWER LED) - HD / HDD LED n i v i dây tín hi u c a đèn báo c ng khi truy xu t d li u (dây HDD LED) - PW / PW SW / POWER SW POWER ON n i v i dây công t c ngu n trên case (dây POWER SW) - RES / RES SW / RESET SW n i v i dây công t c kh i đ ng l i (dây RESSET) - SPEAKER n i v i dây tín hi u c a loa trên case (dây SPEAKER) Câu 8 - AGP là m t ki u khe c m đ c m card tăng t c đ h a đ c phát tri n b i hãng Intel ượ - PCI Express, vi t t t là PCIe (đôi khi d nh m v i PCI Extended, vi t t t là PCI-X), là ế ế m t d ng giao di n bus h th ng/card m r ng c a máy tính. Nó là m t giao di n ở ộ nhanh h n nhi u và đ c thi t k đ thay th giao di

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture