BTL-AnhDuc-75471 (1).docx - 1 o TR\u01af\u1edcNG \u0110\u1ea0I H\u1eccC H\u00c0NG H\u1ea2I VI\u1ec6T NAM KHOA C\u00d4NG NGH\u1ec6 TH\u00d4NG TIN B\u00c1O C\u00c1O B\u00c0I T\u1eacP L\u1edaN H\u1eccC PH\u1ea6N

BTL-AnhDuc-75471 (1).docx - 1 o TRu01afu1edcNG...

This preview shows page 1 - 4 out of 25 pages.

1 o TR NG Đ I H C HÀNG H I VI T NAM ƯỜ KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN -----***----- BÁO CÁO BÀI T P L N H C PH N “PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG” Đ tài: Phân tích và thi t k h th ng qu n lý nhân s cho công ty TNHH Minh Khang ế ế GVHD: Nguy n Th Nh ư Sinh viên th c hi n: Tr n Anh Đ c – Mã sv: 75471
2 L I M Đ U Công ngh thông tin hi n nay đã tr thành xu th t t y u trong phát tri n đ i s ng xã h i. S bùng n công ngh ế ấ ế thông tin đã d n theo s phát tri n ngày càng cao c a vi c trao đ i thông tin và liên l c. Các ng d ng thông tin do đó đã d n ph c p t i nhi u khu v c, nhi u qu c gia và nhi u ngành kinh t trên th gi i. M t trong nh ng ng d ng quan ế ế tr ng đó là thi t k h th ng thông tin trong qu n tr doanh nghi p, mà qu n lý con ng i là m t ch c năng n i b t. ế ế ườ Qu n tr nhân s d i s c ép phát tri n con ng i ngày càng m nh nh hi n nay đã g p nhi u r c r i trong các ướ ườ ư khâu s p x p, t ch c, b trí nhân s … M t trong nh ng nguyên nhân căn b n gây nên nh ng khó khăn này là đ u m i ế liên k t thông tin trong n i b doanh nghi p không g n k t, s tác đ ng t ng tác c a h th ng v i các nhân t bên ế ế ươ ngoài ch a đ t hi u qu cao. Đ kh c ph c đ c nh ng tình tr ng đó, các h th ng qu n lý nhân s hi n nay đã b t ư ượ tay vào nghiên c u và đ nh h ng quy trình ho t đ ng c a mình thông qua các lu ng h th ng thông tin đ c thi t k , ướ ượ ế ế s p x p, luân chuy n trong n i b và l u tr trong các kho h d li u. ế ư V i m c đích tìm hi u ho t đ ng c a h th ng qu n tr nhân s d i góc đ các lu ng thông tin d li u, ướ chúng em s ti n hành nghiên c u, kh o sát công ty TNHH Minh Khang. ế
3 1,Kh o sát 1.1 Tìm hi u th c t : ế Do công ty ch a ng d ng công ngh thông tin vào quá trình qu n lý nên m i thông tin nhân viên và vi c ch m ư công, tính l ng đ u th c hi n trên gi y t . Khi nhân viên vào làm chính th c trong công ty thì h s nhân viên s đ c ươ ơ ượ l u l i đ qu n lý, đó là các thông tin v lý l ch cá nhân, quá trình công tác tr c khi vào công ty, các m i quan ư ướ h ….Trong quá trình làm vi c, nhân viên có th ngh vi c, chuy n phòng hay đ c thay đ i ch c v

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture