KAJIAN CTU555 - ISI KANDUNGAN SUBTOPIK MUKA SURAT SENARAI RAJAH 3 PENGHARGAAN 4 ABSTRAK 5 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 6 1.2 Pernyataan Masalah 8 1.3

KAJIAN CTU555 - ISI KANDUNGAN SUBTOPIK MUKA SURAT SENARAI...

This preview shows page 1 - 5 out of 53 pages.

ISI KANDUNGAN SUBTOPIK MUKA SURAT SENARAI RAJAH 3 PENGHARGAAN 4 ABSTRAK 5 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 6 1.2 Pernyataan Masalah 8 1.3 Objektif Kajian 8 1.3.1 Objektif khusus 8 1.4 Definisi Kajian 9 1.5 Rumusan 10 2 KAJIAN LITERATURE 2.0 Kajian Literature 11 2.1 Kesimpulan 18 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 19 3.2 Kaedah Kajian 19 3.2.1 Kajian Perpustakaan 19 3.2.2 Kajian Lapangan 21 3.2.2.1 Lokasi kajian 21 3.2.2.2 Sumber Data dan Responden 21 3.3 Kaedah Pengumpulan Data 21 3.4 Kaedah Analisis Data 22 1
Image of page 1
3.5 Kesimpulan 23 4 ANALISIS KAJIAN DAN PERBINCANGAN 4.1 Analisis Data Berdasarkan Soalan Kajian 24 4.2 Kesimpulan 42 RUMUSAN 43 RUJUKAN 44 LAMPIRAN A 46 2
Image of page 2
SENARAI RAJAH Rajah 4.10 Carta pai berdasarkan soalan pertama dalam borang soal selidik Rajah 4.1.1 Carta pai berdasarkan soalan kedua dalam soal selidik Rajah 4.1.2 Carta pai berdasarkan soalan ketiga dalam soal selidik Rajah 4.1.3 Carta pai berdasarkan soalan keempat dalam soal selidik Rajah 4.1.4 Carta pai berdasarkan soalan kelima dalam soal selidik Rajah 4.1.5 Carta pai berdasarkan soalan keenam dalam soal selidik Rajah 4.1.6 Carta pai berdasarkan soalan ketujuh dalam soal selidik Rajah 4.1.7 Carta pai berdasarkan soalan kelapan dalam soal selidik Rajah 4.1.8 Carta pai berdasarkan soalan kesembilan dalam soal selidik Rajah 4.1.9 Carta pai berdasarkan soalan kesepuluh dalam soal selidik Rajah 4.2.0 Carta pai berdasarkan soalan kesebelas dalam soal selidik Rajah 4.2.1 Carta pai berdasarkan soalan kedua belas dalam soal selidik Rajah 4.2.2 Carta pai berdasarkan soalan ketiga belas dalam soal selidik Rajah 4.2.3 Carta pai berdasarkan soalan keempat belas dalam soal selidik Rajah 4.2.4 Carta pai berdasarkan soalan kelima belas dalam soal selidik Rajah 4.2.5 Carta pai berdasarkan soalan keenam belas dalam soal selidik Rajah 4.2.6 Carta pai berdasarkan soalan ketujuh belas dalam soal selidik 3
Image of page 3
PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera Pertama sekali ,kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu tidak lain tidak bukan Ustaz Marzukai Bin Ibrahim kerana telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar dan panduan tentang pelaksanaan kajian yang bertemakan mengenai kepelbagaian kaum dan perpaduan ini kepada kami sehinggalah kami berjaya menyiapkan kerja kursus ini. Kami ingin juga turut berterima kasih kepada semua rakan-rakan seangkatan kerana telah memberi sokongan dan dorongan dan kerjasama kepada kami ketika menjalankan kajian ini. Di samping itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan keluarga kami kerana telah memberi kami semangat dan dorongan untuk menyiapkan kerja kursus ini walau berbagai dugaan yang kami hadapi terutamanya dari segi kekangan masa untuk melaksanakannya ,namun berkat semangat dan doa dari ahli keluarga kami berjaya akhirnya.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 53 pages?

  • Fall '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture