Japanese Script(1).docx - Japanese Script Self introduction...

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

Japanese Script Self introduction Student A: Hajimemashite, watashiwa Ashikin desu yoroshiku onegaishimasu. Onamaewa nan desu ka. Student B: Hajimemashite, watashi wa Liyana desu Student C: _____ Student D: Hajimemashite, watashi wa Nur Mumtazah desu Nation of origin Student A: Kuniwa Nihon desu. Okuniwa dochira desu ka. Student B: Kuni wa Mareshia desu Student C: ____ Student D: Kuni wa Mareshia desu Student Age Student A: Anatawa nan sai desuka? Watashiwa niju san sai desu. Student B: Watashi wa nijuichi desu Student C: ____ Student D:Watashi wa nijuni sai desu Study place Student A: Daigaku wa Surangoru no Shah Aramu no UiTM desu. Odaigakku wa dochira desuka. Student B: Puncak Alam no UITM desu Student C: __ Student D: Puncak Alam no Uitm desu Family members (how many siblings)
Student A: Gokazoku wa nan nin desu ka. Kazoku wa go nin desu. Student B: Kazoku wa san desu Student C: Student D: Futari desu. Ane to watashi desu Parents’ Name Student A: Chihi no namaewa Hanafiah desu. Otosan no namaewa nan desu ka.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture