BCTV_13.12.2012.pdf - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI...

This preview shows page 1 - 6 out of 85 pages.

ĐẠ I H C QU ỐC GIA HÀ NỘ I TRƯỜNG ĐẠ I H C KHOA H C T NHIÊN PH ẠM VĂN TIẾ N NG D ỤNG MÔ HÌNH (VNU/MDEC) TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ TH Y ĐỘ NG L ỰC VÀ VẬ N CHUY N TR ẦM TÍCH VÙNG CỬA SÔNG VEN BI N H ẢI PHÒNG LU ẬN VĂN THẠ C S KHOA H C HÀ NỘ I 2012
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

ĐẠ I H C QU ỐC GIA HÀ NỘ I TRƯỜNG ĐẠ I H C KHOA H C T NHIÊN Ph ạm Văn Tiế n NG D ỤNG MÔ HÌNH (VNU/MDEC) TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ TH Y ĐỘ NG L ỰC VÀ VẬ N CHUY N TR ẦM TÍCH VÙNG CỬA SÔNG VEN BI N H ẢI PHÒNG Chuyên ngành: Hải dương họ c Mã số : 60 44 97 LU ẬN VĂN TH C S KHOA H C Người hướ ng d n khoa h c : GS. TS. Đinh Văn Ưu HÀ NỘ I 2012
Image of page 2
L i c ảm ơn Luận văn này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của GS. TS. Đinh Văn Ưu . Bên cạnh đó còn có sự đóng góp ý kiến quý báu của các Thầy, Cô trong kh oa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, các anh chị cùng lớp và các đồng nghiệp trong Trung tâm Nghiên cứu Biển và Tương Tác Biển - Khí quyển . Trước tiên em xin chân thành cảm ơn GS. TS. Đinh Văn Ưu người trực tiếp chỉ d y , giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn các T hầy, Cô trong khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đã dạy giúp đỡ em hoàn thành khóa học . Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Biển và Tương tác Biển – Khí quyển, lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khóa học, các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi học tập . Ph ạm Văn Tiế n
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

2 M C L C DANH M ỤC HÌNH VẼ ........................................................................................ 5 DANH M C B NG ............................................................................................. 9 ĐẶ T V ẤN ĐỀ ..................................................................................................... 10 Ch ươ ng 1. T NG QUAN ................................................................................... 12 1.1. T ng quan v mô hình thủy độ ng l ực và vậ n chuy n tr ầm tích ............. 12 1.1.1. Các nghiên củ a n ước ngoài ............................................................ 12 1.1.2. Các nghiên cứ u trong n ướ c ............................................................ 17 1.2. T ng quan v khu v ực nghiên cứ u .......................................................... 19 2.2.1. Ph ạm vi nghiên cứ u ........................................................................ 19 2.2.2. Đặc điểm khí tượ ng, th y - h ải văn ................................................ 19 2.2.3. Đặc điể m tr ầm tích ......................................................................... 26 Ch ương 2. MÔ HÌNH VNU/MDEC ................................................................... 28 2.1. Mô hình thủy độ ng l c ............................................................................ 28 2.1.1. H các phương trình độ ng l c bi ển nguyên thủ y ........................... 28 2.1.2. Ph ương pháp biến đổ i t ọa độ cong σ .............................................. 32 2.1.3. Điề u ki ện biên trong mô hình ......................................................... 34 2.1.4. Điề u ki ện biên hở c ửa sông có triều áp đả o ................................... 36 2.2. Mô hình lan truyề n tr ầm tích lơ l ng ...................................................... 37 2.2.1. H ph ương trình lan truyền và khuếch tán vậ t ch t ....................... 37 2.2.2. Mô hình biến đổi độ dày lớ p tr ầm tích đáy lỏ ng ............................ 40
Image of page 4
3 2.3. Các phương pháp tham số hóa của mô hình .......................................... 42 2.3.1. Ph ương pháp thể tích hữ u h
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern