Implementimi%20ERP.pdf - REPUBLIKA E SHQIPu00cbRISu00cb...

  • No School
  • AA 1
  • juventuss
  • 80

This preview shows page 1 - 4 out of 80 pages.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË DEPARTAMENTI STATISTIKË, INFORMATIKË E ZBATUAR TEMA IMPLEMENTIMI I SISTEMIT ERP PUNOI: UDHËHOQI: Elida QOKU Prof. Elda BALILI Rebeka KONDI Prof. Elena TOMORI TIRANË, SHTATOR 2018
Image of page 1
IMPLEMENTIMI I SISTEMIT ERP | Elida Qoku & Rebeka Kondi II IMPLEMENTIMI I SISTEMIT ERP Abstrakt ERP (Enterprise Resource Planning, Planifikimi i Burimeve të Kompanisë) është një sistem softuare i integruar, i cili siguron menaxhim efikas të burimeve të brendshme dhe të jashtme të kompanisë, përfshirë financën, shitjet, blerjet, magazinat, prodhimin, burimet njerëzore, etj. Implementimi i një sistemi ERP rezulton në ndryshime të mëdha. Organizatat që përballen me një projekt të zbatimit të ERP duhet të marrin në konsideratë shumë rreziqe në mënyrë që të shmangin probleme që mund të cojnë në dështim. Qëllimi i këtij hulumtimi është paraqitja e modeleve ekzistuese dhe zgjedhja e metodës më të përshtatshme për implementimin e sistemeve ERP,bazuar ne madhësinë e organizatës, industrinë ku operon dhe kulturën e saj organizative. Ndërsa objektivat e hulumtimit kanë të bëjnë me marrjen në konsideratë të të gjitha risqeve me të cilat mund të përballet organizata gjatë këtij procesi, identifikimi i tyre dhe parandalimi. Qasja dhe metodologjia e hulumtimit është e orientuar nga metoda e hulumtimit cilësor pasi ishte e nevojshme të mblidheshin fakte cilësore në vend të fakteve sasiore. Gjithashtu, i përfshirë është një case stady i kryer në kompaninë Communication Progress. Ekzistojnë dy strategji kryesore të zbatimit të ERP, Big Bang dhe Step-by-Step. Zgjedhja, se cila strategji është më e përshtatshme varet nga disa faktorë si madhësia e organizatave, kompleksiteti dhe burimet e saj. Më tej, një metodë e zbatimit të ERP është paraqitur si rezultat i modeleve të integruara. Metoda përfshin një model të përgjithshëm dhe një listë kontrolli. Identifikimi i rrezikut është një problem që shumë projekte zbatuese ballafaqohen dhe një mënyrë për të zgjidhur këtë është që të bëhet një analizë e kujdesshme e rrezikut duke vendosur në një matricë të gjitha rreziqet e identifikuara. Fjalët kyçe: Projekti i zbatimit të ERP, zgjedhja e strategjisë së zbatimit, identifikimi i rrezikut, strategjia big-bang, strategjia step-by-step, matricë rrisku.
Image of page 2
IMPLEMENTIMI I SISTEMIT ERP | Elida Qoku & Rebeka Kondi III Mirënjohje dhe Falënderim Kemi kënaqësinë që në përfundim të këtij punimi të kryer nga ne, të përmendim me respekt dhe të falënderojmë njerëzit që qenë bashkëudhëtarë dhe përkrahës të punës tonë. Falënderojmë pa masë pedagogët udhëheqës, prof. Elda Baili dhe prof. Elen a Tomori që na kanë dhënë një përkrahje të pakushtëzuar që në fillim të këtij punimi duke besuar tek ne dhe duke na mbështetur në cdo moment. I falenderojmë pa masë që me
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 80 pages?

  • Fall '19