Egitim Ogretim Yonetmeligi 2013.pdf - 3 Temmuz 2013...

This preview shows page 1 - 2 out of 13 pages.

3 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28696 YÖNETMELİK FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim - öğretime ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Y önetmelik, Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim - öğretime ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, b) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren ön lisans/lisans öğretim programını, c) Eşdeğer diploma programı: Öğrenim süreleri birbirine eşit olan programları, ç) Fakülte: Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülteleri, d) Yüksekokul: Fırat Üniversitesine bağlı yüksekokulları, e) Meslek yüksekokulu: Fırat Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını, f) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim - öğretim türünü, g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, ğ) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü, h) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu, ı) Üniversite: Fırat Üniversitesini, i) GNO: Genel Not Ortalamasını, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Kabul ve Kayıt, GeçiĢ, Muafiyet, Ders Kaydı Kab ul ve kayıt MADDE 5 (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır: a) Türkiye'de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan, diploma almaya hak kazandığını göster en bir belgeye sahip olmak. b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar ve/veya Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak. c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine kayıtlı olmamak. (2) Kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili birim tarafından yapılır. Kayıt için ÖSYM tarafından istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture