Unit Three Anatomy Exam Review.docx

Unit Three Anatomy Exam Review.docx -...

This preview shows page 1 out of 79 pages.

Unformatted text preview: ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪Ā ᜀ€଀ကༀᄐ预廾怐预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 萏 Ꮀ 萑 ‫ﺘ‬葞 Ꮀ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ 肄ᄖ预廾肄怖预俾 ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 ᥐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ᥐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 耗萏֠萑 ‫ﺘ‬옕ꀁ؅葞֠葠 ‫ﺘ‬䩃䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀ଀ༀ 炄ᄈ预 ᗾ‫׆‬Ā଀帆炄怈预 䏾 ᑊ 伀 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏ୀୀ萑 ‫ﺘ‬옕䀁؋葞ୀୀ葠 ‫ﺘ‬䩃䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 葞 葠 ‫ﺘ‬䩃䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀ଀ༀ 傄ᄙ预 ᗾ‫׆‬Ā ᥐ 帆傄怙预䏾 ᑊ 伀 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€ 萏 ː 萑 ‫ﺘ‬葞 ː 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀༀကༀ ꂄᄅ预廾ꂄ怅预俾 ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 萏 Ꮀ 萑 ‫ﺘ‬葞 Ꮀ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ 肄ᄖ预廾肄怖预俾 ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 ᥐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ᥐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ଀ကༀ 㢄ᄄ预廾㢄怄预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀 (€⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 萏଀萑 ‫ﺘ‬葞଀葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ€଀ကༀ 䂄ᄋ预廾䂄怋预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€ 耗萏 ฐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ฐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀᄐ预廾怐预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ଀ကༀ 炄ᄈ预廾炄怈预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 萏ୀୀ萑 ‫ﺘ‬葞ୀୀ葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ ႄႄᄎ预廾ႄႄ怎预俾 ႄႄ ႄႄ ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 რ 萑 ‫ﺘ‬葞 რ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑 ⡯Ā꜀ǰᜀ€⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ᜀༀကༀ ꂄᄅ预廾ꂄ怅预俾 ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏଀萑 ‫ﺘ‬葞଀葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ€଀ကༀ 䂄ᄋ预廾䂄怋预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 ฐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ฐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ଀ကༀ 킄ᄂ预廾킄怂预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€萏֠萑 ‫ﺘ‬葞֠葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞 ⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀ 炄ᄈ预廾炄怈预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 萏ୀୀ萑 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 萏 萑 ‫ﺘ‬葞 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀ 傄ᄙ预廾傄怙预俾 Պ 儀 Պ 漀(€ 萏 ː 萑 ‫ﺘ‬葞 ː 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀༀကༀ ꂄᄅ预廾ꂄ怅预俾 ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 萏 Ꮀ 萑 ‫ﺘ‬葞 Ꮀ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ 肄ᄖ预廾肄怖预俾 ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 ᥐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ᥐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ଀ကༀ 킄ᄂ预廾킄怂预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀 (€⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 廾䂄怋预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 ฐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ฐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀᄐ预廾怐预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 萏 Ꮀ 萑 ‫ﺘ‬葞 Ꮀ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀက⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 萏଀萑 ‫ﺘ‬葞଀葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ€଀ကༀ 䂄ᄋ预廾䂄怋预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 ฐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ฐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀᄐ预廾怐预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 萏֠萑 ‫ﺘ‬葞֠葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀ 炄ᄈ预廾炄怈预俾 Պ 儀 Պ 漀(€ 耗 萏ୀୀ萑 ‫ﺘ‬葞ୀୀ葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ ႄႄᄎ预廾ႄႄ怎预俾 ႄႄ ႄႄ ъ儀ъ帀ъ漀 (⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪Պ 漀(€萏 ː 萑 ‫ﺘ‬옕퀁‫؂‬葞 ː 葠 ‫ﺘ‬䩃䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀ଀ༀ ꂄᄅ预 ᗾ‫׆‬Ā֠帆ꂄ 怅预䏾 ᑊ 伀 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏଀萑 ‫ﺘ‬옕瀁؈葞଀葠 ‫ﺘ‬䩃䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ‫ﺘ‬옕뀁ؓ葞 Ꮀ 葠 ‫ﺘ‬䩃䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀ଀ༀ 肄ᄖ预 ᗾ‫׆‬Ā 帆肄怖预䏾 ᑊ 伀 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 ᥐ 萑 ‫ﺘ‬옕倁‫ؙ‬葞 ᥐ 葠 ‫ﺘ‬䩃䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ଀ကༀ 킄ᄂ预廾킄怂预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀 (€⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 帀 ъ 漀(o耗 萏 რ 萑 ‫ﺘ‬葞 რ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ€଀ကༀ 낄ᄓ预廾낄怓预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 萑 ‫ﺘ‬葞 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀ 傄ᄙ预廾傄 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ᄋ预廾䂄怋预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 ฐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ฐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀᄐ预廾怐预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 萏 Ꮀ 萑 ‫ﺘ‬葞 Ꮀ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀက⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ଀ကༀ 炄ᄈ预廾炄怈预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 萏ୀୀ萑 ‫ﺘ‬葞ୀୀ葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ ႄႄᄎ预廾ႄႄ怎预俾 ႄႄ ႄႄ ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 რ 萑 ‫ﺘ‬葞 რ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑 ⡯Ā꜀ǰᜀ€⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ଀ကༀ 킄ᄂ预廾킄怂预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏֠萑 ‫ﺘ‬ 葞֠葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀ 炄ᄈ预廾炄怈预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 萏ୀୀ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 萏 萑 ‫ﺘ‬葞 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀ 傄ᄙ预廾傄怙预俾 Պ 儀 Պ 漀(€萏 ː 萑 ‫ﺘ‬옕퀁‫؂‬葞 ː 葠 ‫ﺘ‬.耀萏֠萑 ‫ﺘ‬옕ꀁ؅葞֠葠 ‫ﺘ‬.耀 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ଀ကༀᄐ预廾怐预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 萏 Ꮀ 萑 ‫ﺘ‬葞 Ꮀ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ 肄ᄖ预廾肄怖预俾 ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 ᥐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ᥐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑 ⡯Ā꜀ǰ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ ႄႄ ႄႄᄎ预廾ႄႄ怎预俾 ႄႄ ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 რ 萑 ‫ﺘ‬葞 რ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ€଀ကༀ 낄ᄓ预廾낄怓预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 萑 ‫ﺘ‬葞 葠 ‫ﺘ‬䩏 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ‫ﺘ‬葞଀葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ€଀ကༀ 䂄ᄋ预廾䂄怋预俾Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 ฐ 萑 ‫ﺘ‬ 葞 ฐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀᄐ预廾怐预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 萏֠萑 ‫ﺘ‬葞֠葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀ 炄ᄈ预廾炄怈预俾 Պ 儀 Պ 漀(€ 耗 萏ୀୀ萑 ‫ﺘ‬葞ୀୀ葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ ႄႄᄎ预廾ႄႄ怎预俾 ႄႄ ႄႄ ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 ᥐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ᥐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ଀ကༀ 킄ᄂ预廾킄怂预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏֠萑 ‫ﺘ‬葞֠葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀ 炄ᄈ预 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ༀ 낄ᄓ预廾낄怓预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 萑 ‫ﺘ‬葞 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑䩞⡯Ā 漀 Āᜀ€଀ကༀ 傄ᄙ预廾傄怙预俾 Պ 儀 Պ 漀(€ 萏 ː 萑 ‫ﺘ‬葞 ː 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ଀ကༀᄐ预廾怐预俾 Պ 儀 Պ 漀(€耗 萏 Ꮀ 萑 ‫ﺘ‬葞 Ꮀ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ 肄ᄖ预廾肄怖预俾 ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 ᥐ 萑 ‫ﺘ‬葞 ᥐ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑 ⡯Ā꜀ǰᜀ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ 뜀 ǰᜀ€ༀကༀ ႄႄ ႄႄᄎ预廾ႄႄ怎预俾 ႄႄ ъ 儀 ъ 帀 ъ 漀(o耗 萏 რ 萑 ‫ﺘ‬葞 რ 葠 ‫ﺘ‬䩏䩑⡯Ā꜀ǰᜀ€଀ကༀ 낄ᄓ预廾낄怓预俾 Ŋ 儀 Ŋ 漀(€耗萏 萑 ‫ﺘ‬葞 葠 ‫ﺘ‬䩏 ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ⓐ愄≴㮠଀㞺ߞ଀䗤 ቍ㨙僶㭎⺕ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉ ЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ЉЉЉЉ ЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉ ЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉ ЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉ⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉЉ 最 આĀ ‫଀ܘ‬Ā € €Ā 侣−Ā଀❊Ā 烢㦌Ā 仜㸨Ā 䑫䞥 Ā␈€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€ 匀礀洀戀漀氀㌀逮 Ȁ؋ȄȂȂ$*䏠 xীী€䄀爀椀愀氀㜀逮 ȀԏȂЂȃ$¢¬ŀ鼀䌀愀氀椀戀爀椀㼀逝 Ȁ̇ȉԂЂ$*䏠 xীী€䌀漀甀爀椀攀爀 一攀眀㬀逎 ȁԀ€圀 椀渀最椀渀最 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€ ꔀ 쀆됇됀脀㊁ 0€·€·⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ଀䌀愀猀猀椀搀礀 圀漀漀搀଀䌀愀猀猀椀搀礀 圀漀漀搀⼀ 唀猀攀爀猀⼀挀愀猀猀椀搀礀眀漀漀搀开㔀⼀䐀漀挀甀洀攀渀琀猀⼀唀渀椀瘀攀爀猀椀 €€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 琀礀⼀唀渀椀瘀攀爀猀椀琀礀 匀攀挀漀渀搀 夀攀愀爀⼀䄀渀愀琀漀洀礀⼀唀渀椀琀 吀 栀爀攀攀⼀ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€ ଀Ⰰ଀ⴀ଀⸀ ଀ ⼀଀ ଀€଀€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€ ଀Ì଀삛Ƭ᧿᧿᧿᧿᧿᧿᧿᧿쀎쀐쀐쀐쀐쀐쀐$쉇ʶ쓽Z쀴앗 ðᕆ᧿᧿᧿᧿᧿쀴 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€ 뵬涀⚳羈 ǔᴭj뙄j쁣8삛뚮‫ھ‬앗ᶗ4왇Ô뵬᷋ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ses- interconnections formed between arteries, provide alternate pathways for blood supply to cardiac muscle Great and Middle Ca€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ht atrium near base of inferior vena cava Myocardial infarction (MI)- heart attack, area of dead tissue in heart is called an in€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ty deposits in wall of coronary arteries 12.2 Heartbeat- contraction of atria and ventricles in coordination, atria first follo€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€of cardiac muscle cells: Contractile cells- produce powerful contractions that propel blood Conducting system- control and coord€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€le similar to skeletal but longer: Action potential leads to Ca among myofibrils and binding to troponin on thin filaments being€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ due to sodium ions entering, voltage gated sodium channels open, depolarizes sarcolemma, and they close when potential reaches €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€㔀脈䩏䩐䩑䩞䩡䡭 ဉ 䡳 ဉ ᘥ 幨 搢㘀脈䩏䩐䩑䩞䩡䡭 ဉ 䡳 ဉ ᘥ 幨搢㔀脈䩏䩐䩑䩞䩡䡭 ဉ 䡳 ဉ ᘢ 幨搢伀倀 ͊ ͊ J͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै 猐ैैᘢ⭨뤜伀倀 ͊ ͊ J͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैैᘢ 뙨 ଀ ͊ 伀倀 J͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैैᘥ 뙨 ଀ 㔀脈䩏䩐䩑䩞䩡 䡭ဉ䡳 ဉ ᘀ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€um efflux, calcium channels close, potassium channels open so the potassium rushes out of cell. Rapid repolarization, restores r€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nches and purkinje fibers Nodal cells plasma membranes depolarize and generate action potentials at regular intervals and electr€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ducting system, reaches all cardiac muscle tissue and causes coordinated contraction Pacemaker Cells- nodal cells reach threshol€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ wall of right atrium near superior vena cava) Depolarizes rapidly and generating on its own 70-80 action potentials a minute, s€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€x upward Blood pushed toward base of heart into aorta and pulmonary trunk Cells of SA node electrically connected to cell of lar€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€l is delayed at AV node so atria contract before ventricles Ventricles contract in wave begins at apex and spreads toward base A€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ generated by SA node, if it does not receive this action potential, become pacemaker of heart and establish a heart rate 40-60 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€extends along interventricular septum, before dividing into left and right bundle branches that extend to apex of heart, turn an€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€slow down, 100 msec pass before reaches AV bundle Delay is important because atria must be contracting, blood must be moving bef€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€uscle cells of right and left atria, action potential spreads across atrial surface through cell-to-cell contact Stimulus affect€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ar myocardium along purkinje fibers Within 75 msec stimulus begin contraction reaches all of ventricular muscle cells  Clinical€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€e 100 bpm) Ectopic Pacemaker- abnormal cells generate abnormal action potentials, disrupt ventricular contraction timing Abnorm€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€entials may bypass conducting system and disrupt the timing of ventricular contractions, conditions diagnosed with electrocardio€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€rformance of specific nodal, conducting and contractile components Can diagnosis cardiac arrhythmias Small P Wave- accompanies €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ventricular muscle much larger than atria, contract slowly after peak of R wave  Smaller T Wave- indicates ventricular repolari€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€nts Analyze ECG involves measuring size of voltage changes and determining temporal time relationships of various components PR€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€㔀脈䩏䩐䩑଀͊ 庁洀 ैै猐ैैᔤ と︷ᘀ と︷伀倀 ͊ ͊ J͊ 儀帀洀 ैै猐ैैᔤ と︷ᘀⅨ 栰伀倀 ͊ ͊ J͊ 儀帀洀 ैै猐ैैᘢ 蹨䔕伀倀 ͊ ͊ J͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैैᘢⅨ 栰伀倀 ͊ ͊ J͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैैᘢ ꑨ켝伀倀 ͊ ͊ J͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैैᘥ ꑨ켝㔀脈䩏䩐䩑 䩞䩡䡭 ဉ 䡳 ဉ℀⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ ge to conducting pathways or AV node  Q-T interval- time required for ventricles to undergo a single cycle of depolarization an€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€isturbances, medications. Conduction problems, myocardial damage. Cogenital heart defect causes sudden death can be detected by €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ngerous, clinical problems when arrhythmias reduce heart's pumping efficiency Serious arrhythmias indicate damage to myocardium,€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€s  12.3 Cardiac Cycle- brief resting following each heartbeat, period between start of one heartbeat and next, alternating peri€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ycle, pressure decreases Systole- chambers ejecting blood into adjacent chamber into arterial trunk, pressure increases Moves f€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ᘡ€ 㘀脈䩏䩐䩑䩞䡭 ဉ 䡳 ဉ ᔬ € ᘀ €䌀 ᙊ ͊ 伀倀 J͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैैᔤ €ᘀ と︷伀倀 ͊ ͊ J͊ 儀帀洀 ैै猐ैैᔤ €ᘀ €͊ 伀倀 J͊ 儀帀洀 ैै 猐ैैᘡ €㔀脈䩏䩐䩑䩞䡭 ဉ 䡳 ဉ ᘞ と︷伀倀 ͊ ͊ J͊ 儀帀洀 ैै猐ैैᘞ €͊ 伀倀 J͊ 儀帀洀 ैै猐ैै ᐐ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€depend on careful timing of contractions, pacemaking and conduction systems provide required interval of time between atrial sys€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€alves closed due to lower arterial pressure Ventricular Systole- pressure higher than arteries causing semilunar valve to open a€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ystole and atrial diastole slightly out of phase  Phases of Cardiac Cycle Atrial Systole- atria contract, filling ventricles wi€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€entricular diastole- early diastole, semilunar valves close, AV valves still closed, ventricular pressure drops below atrial pre€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€m major veins through relaxed atria into ventricles Atrial systoles mark beginning of cardiac cycle, ventricles 70% filled, atr€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€uffer from oxygen and nutrient deprivation Heart Sounds Stethoscopes- listen for heart sounds S1= lubb. AV valves close, start €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€blood flow into ventricles and valve action 12.4 Heart Dynamics/Cardiodynamics- movements and forces generated during cardiac c€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€䡭 ဉ 䡳 ဉ ᘦ 쩨ꄞ䌀 ᙊ ͊ 伀倀 J͊ ͊ 帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैैᘦѨᔅ 䌀 ᙊ ͊ 伀倀 J 儀帀 ͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैैᘩѨᔅ 㔀脈䩃䩏䩐䩑䩞䩡䡭 ဉ 䡳 ဉ ᘦ と︷䌀 ᙊ ͊ 伀倀 J 儀帀 ͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैैᔬѨᔅᘀѨᔅ 䌀 ᙊ ͊ 伀倀 J 儀帀 ͊ 儀帀愀 ᙊ 洀ैै猐ैै ᔤѨᔅᘀѨᔅ ͊ 伀倀 J 儀帀 ͊ 儀帀洀ैै猐ैै ጐ଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀ ଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀ ଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀଀ ormally low, contractions very weak and may stop Extracellular potassium concentrations can change heart rate, altering resting€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€- stimulates activity of mpathetic neurons, innervate heart Disorders affecting ion concentrations affect cardiac output changin€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€se heart rate Sustained rise in heart rate follows release of epinephrine and NE by adrenal medullae Clinical Note Caffeine an€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€e, ANS modify heart rate Dual innervation: Parasympathetic- innervation by vagus nerves, vagus nerves carry parasympathetic pre€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ filling time Increase in venous return can cause increased stretch on myocardial cells, cells respond by contracting harder, in€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€...
View Full Document

 • Winter '08
 • Spranger

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern