Comparebioqc

CompareBioQC
Download Document
Showing page : 1 of 563
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: V Q C T 5 S 4 ( 6 P 4 $ R Q I 8 B 5 4 $ # 3 B H 1 2 0 4C U D $ 4 G F D k| gQV nr9Q Qrn Q Qt b b n x Qx 0 Q r kkr kk)rCk9DrQQx Q krxQrQnbb k rkrkgQ pgrrDQkn9 Q9 k n Q zk n ( (kvnQ xQk zk( bk r QnkQ)) xk rrk2Q0 k nQk x z Q k ) x k pQ 9nQ Qekk k z Q b n V z prrn k rrQ0 ) ) Q9 VkrxQ pk hk ) C QkQ k k k Qzzk n )k QQ )n QkQ n rz ( r rn )Yr nz rRhQ rk9 )kk k9)r rk Q k)x kr rQr2(k k rQ xB) R n B vv n |p 2 |v x' ||pk z v B g zv p Y|x h xz 2| zkz nxzvCv phC|v H b |x x 2xv (C V | B V kpv pv z p p ph x| pVg 9'|p ) p | vnxp vp| e99 vxxBxv9CV|B!gpzvvxvkbvvp'Qbk|x vpv | kkvv |v Bk@p9| 1e92p g Q|vv vk xp V vxvv v vv|xxC zvV B v |p p xz kvkzv b v p 9 xz2vv| pv | b t| xz'v|x zzv(kvvvpk9xpkx|v' x vp R# s ' C 9C|k k | p p k pv p1xk )| kzBvv 9v| |z xvpBv vp C zVv pp|z v k B v (vv n xv'| |h k||Bnz pz C s vkC 1xC't eBp| vx |p vp zC v2v Bekk1 p|k | xV pVB | p |zC @|z vz xevp p x nv9zvv2||pkv |||n kvkpC k || kpvv Czpp | k x k| | v ' | pg p 2v p b k g @k p pt | C ' vnxp p gp h V k x p B kvp 9vRvv Bvb |v Rkzk z p p' 9z z pxC||9| | x6x z 9| 9v pp9kBk xBp ) z k) 9 p xvBC#vp)(vnppkBkxB|pkxzp1Bpxx1Qk||pB|9(p|nvDp|| px v v pk Bk Bvx B|pkxh v'|zvkk|xp Hpp2|Vv|C2 | k p 9 n kxppk9 DkBzv|vn zCVv |k Bp pv p (v v |'z p| p C z 9D bz| v nxhz C | v kv nC xk p9 vv p p |xpx 9v k)(ppv| xv| Vv v v|x'pzxpBnpv6|p vBpCV Bv|v zpDzp|pk|vp'vnv ' x| v p | n|vvp x)gCz v B(C| z xk )pz zb gk Bzvv v p k pn v xB| vvxzp C| x h 2| kb|x| xp9 Bvz kv s g 'xk |v ( B|k v| v |vkvCzkvk C R B v6| xk Vp z xv9# kvvk 9 2p AgV p| n |vvp Cgzvx vYQv nvv(zBvkbkBk|vvnxxpnphpgBk|pv2k x p| B 2| |p vvk |v' rk n |xzx kvp | v p zk |x9 v2 bv p B (xz pQ ||pv x9p pVn v k|x p ) 2 vvk prxpk n vpkk | Bgk B |Vk |vk k|B bzCp R Bp | pBvg pp xC9k kv xkkvR| p2 bvvvz pppx k Cgp pk Bxx pk zx v#Bk v v|9p!b'|bkkv vY| z pe9Bpeg(p|bv vzB)v| B v txDzC pe |vb v D vb kk|) 1v kpk v nk p| x)pk V| R| v| p xzBz CxrR|z y kp| | e V|)kkx nv pz hkk |Bv z ||B bz CnBk k kvk x zgCtpk( x9n Rvpp | z C v # B v kz x|p xn kvkpvpp BVBk k p |pCp Q k' Rv |vv9p|ppx~ 2prz )tv 0{ |p~vvrb k ry p0{ k| v|{ py by np # r |}zx|{ |t xzykxwBRrt vu Qs|rkR|)k~ q|Czxvr@kp 0{zv pBr Dp s|}pkz|{ vzyxwkvuktsvqvr 6 q ~1 B ~ g y ~ t v jo ig pnmklkjhf d i xh ia h e0yp0b1ebts h a i xhy u X qX yah xw uh pbvQhp#v))2RY6pAyYgvts rqp6ge@bYYW ih fd c a`X &$ " 10)('%#! 'V(2UT2 "&& S 5 & P " F E $ " RQ'901I10HG41D07CBB41A @907'64!210)('%#! 8 5 3 & $ " B B 8 B C E ( ) ( ! " D$C 4 B 8 # ' # 8 A@ 4 & # % 86 7 9 9 8 4 # $$"# W u r pwrx{}vhf}0{vy b kp v x C zCpx9xk v 2h vz k zC'v | C p ||nVp |v v B k vzBDv t 9D k v | xCzCv x)n p||Rpx|p|xx CR vv zxgv |(Qk p xDx Cv|gp b vx(xpv |n|vvp p b vvD vvp | kpx|pb|Dz x v x ppB| kvpvvBvC kk)kk |p | xp Ru | v Yg kzC p| v @x vx px nb pppRz kxpk vz BC p Bx g| vz | v) pp vh )x kCk |zxC ppp Rpp k|kk|zxCn 2v | vx|n k v p x R 9 rx{}vR `f} 0{ p9j Q vkv)| D|p !vp|p BBzW |vB kBkx ve kpu |xx b|| xCz CvxVv j S r y px| D~} xvk vp vx | zbk |x pxkp Y bxru0{ | yvv{ zy@vut {0{ p Y B z x|#|x CzCvW xni p|| pW zwSv'| kv| v pk Bv pgk |vp(p gkvvskv)p|xzxp 6 6kvk xx|ru0{zW#W{y i zx y wnVvBz Vkkp kv C p nph b B wp k|k| xn p6 v k|v kV|pk zvBvp|x p v m p B {t zwuW #W 2kt |{ kBp | zp z Cvkv| |pp6 zvBp v | Rspx p|ppzB6ppvnvvBk xz1r'r |% v v R|xp Y pv| % Q9 urt41 vDpkmY7 t B1 9 A E7j F Y7 sqp&$ P G F j j C A k Q C Y C g2vkpv 2 k |p | p k||BkB| pz CvzV o p pB|v z zgR vvbBQ pn # xvvvp| | bk vv (2|k 'bkx p| p v| p tv vv|vz|B p | z pC2 Hpptzk kpp vp vC k p |gtb kzp Rn p v p |B 2vRg k kvkp x x 9p Rp | z| x k h p'p 9pVzv p kkpz pxBp | k pkVm v |x V zx p |B 2 C'zvvs np 6 v v| B(ps|vxvv xv|k||np9nvpkk|B'|pBk##n lk|vkv zvz Rp1 | |x g pp1v t|#nph1pp@| k|p v6k 2{ p0r t9 jv b vn v v B k k|| p1p h Y { { i v k|pxx9v vv| k |xxz V|v px vBBkp | k zB| z kCzvp | x|1 z vx pz Bk|p v#kx'k|pvsnsxd b R| p z9 v!Y vgkv| % 9 StF 0hgl 2Vf3 mvDjD F p ) pr D 1 p e kvp|x |v#|vvBk#p| xC kvk h v kpvvY gCdpz p k g g|phV zb zp vvv |xp| k | | vp p '|x |k |||xxnpv ptkz v| |xB R z h p h vz vvp vvvx |R | zvvq kk|U BVzv| v{g Cp nvR zv| p 2vh% vzkzl m 'l |vv3B1 k) Rj 7 v|Cy b t t gV @|v np~ b W ztvutt {} b}|{zy xwvuRr ruzyXi} 6WQvr A iD 3 6563 3 nm pV vm 3 87 o 65&25 Yg #Dzl kj iD nkp (x v x xC vpx' v| x'| V C vg k |v|x2|k|pzk|B!V A)zCvV 2 9Ck |pbvv|v kBxpeVSHz !R|pBvz(Ykk|pkk|B |pp 'p~||#qpp 1kpzRC6k2v |v Bvv v v p |v p | Cp| r|| 'v v | p B z' e p2 p( |vxnp Cp k| k gp' k|kvv | vvpx 2x pv kekzv |B0 bzr |0{ pzyx k 'pr~r |{} zyt Vvu w uBnrt vrpgpiz ABz @ p e ) F |kzC| |kzk k||9kk kC p npk vkk v v ppk k9x nvkC p t|vpg pk |n|v vvp |pz Cv Cn vtz k% vQ9 zkCwr G p1 vDpkmWj Yj r 7 tvBAu}C { z1 uvg3l9Cpv4v8v7 o 2C|{ 65&tyxB1xD rvxw sxkr up$} |&%v$ v D P x 4 m 3 12A Cz v| b&q k|p|vz x k| p| v k v D | kp| x(| p 96z v | x v k vp|z D zv xC Bpk BRxkn( xkpp B v '|vp 2| h'kggk pv z Bvb| | p p2 p v pQ) f t i {t { w W p z8|Svb|pxx|BzADzkxkngp|vvBkpVvxp|gxzvppC(BkpbBzpxph g f e}u 8#XCu b r c vvkk|BkB|nk|xzvvkk|BzCvbpbv|vvkvkvkBp|vvBp|vvBkgvC||pp v bpBu r xpy tkdb kB|)v|zCB|vB|pD|Dvvkppvp )|B|nvCp B| nkppB kB9 pp| p| k v vbBz Ck p v b v Y u q v a V p v CVkRx k z V B k zkQk|xV|pkk|Bz|B|pRxx kkp b|npzp|nvpt B y k vz | p(Cht t~vu B pp`Yv|v(bvpzvxnp6Q ( |x9 vv kk| B z| B s zkpB|p zx z|Bpvx |npvut{wXWVUx{}R % l spv n v v)Bzytvu kxwhp| r z}w v B vz )vp |p| nCx | v6|s |x |z'k #|pzk | BBG BFx|xzpj CAp9 k BR3#TE"1 S) B r v n pzBx RC v||v kk|B! % QP 9 I)H41 EDvj kmY7 0B1 @pm 3 87 o 65420('&$ |xp k z pCB k v x xz 2 | zvp p|Vp v nB v|zv k bpvp| v k|kghpb|v 6v|B||1vvzv1 vvg|vpkp k|v|xsp|xpzpCBk9'k|x2v1 p xpv vnnvp |Bg||v (p |kC)n x gz kp n#" !zz knb Dpzk |vk vz vkx v knC k| |v pD|v p(k k | zk p Bk v vn vn vz pBgx| k xvpVv k| ||p|x k)| z| )| B C v pBv|| p |p zbpvx kBp pp |p x kVp 'p 1vk ppx|zsxz2BC26 | k9Y p rb z) CD k CRp) p R b Y m 2pAgD Vk|v p o |zkp v sv nvvvzv|vx xBpx2 Q hVo `a @ np| 4a up##m h8mn m ~ ' k v9kvB p |k||p x9 pY z z 9 p 2|v| vpBk m )v va k v | xd k'| v kk V np2 vxxzvB z2pBp|vA p9 p kvB'v |d k|vv x kxz v s d tp (Ckbpkkpp2p|k| |px #|xzkbt|n|zznpB|vz|# k| v (ma d SkB k vvzv|vxB | 9x rBvHzv vxp v k @ v v| pkVp #z vkn'kpzBhp|kY| |p px ||xvkx p m b p v z} m Vz vB C#k B zp z v6hk pvpvz xCvbk v p&m ) x # v2)vzv |pv xhvz6r BvpB|v k| k|px hzRkx|vz ' B px 6 | m h m Uks |d k) Sytxzzh 'vx |' !p 8S % xvrp kn% a |p pDBk " b z | )n pRn v )q | vCzk V {v m a g a npvx| k vzv B 6 p"| km ||a p x|v | a C @ ( p|pm kz1 #nvp |xm C khv|p' smp| Yb z |pv 'Rnp nv|kpkCzvp|E#vapzkk)upBup0#8V xpvkv VV ~fhh Vom 4p#!fh p(p 1p kv{|h x Q Dv vrn np pvx )V# !|v| kv ||v kBz pv z9 xp zSCkh x zxCvp | ) p| o Bh k | X h |kk | | p x9pk | z||)nxDY k||po mv vvB|kk m pv z p xn|p| p g p k p m p D p C p g p ppvnp||zkpz)p|| k|xkv|VVsm CpvvIp |9in8sShvVosS g vxkp9 Y B pD !h8 a #8(mCv#qmCv(m f|Vvm p) l n g p 2v| v)h Vga vV~m DCvV~fh z R vp p g o m o " 2 m g m p ' xh8g~mo BQx#v!m p#|!pm pv|k| R v |v pz |kvV|| k |xppkz zgx zp kk ! gRk | zxv b khB8km Vk Bz p | x (n p |zk|ppx | h9 p|k||)xv| v kzpC v vE0 8vz|vm vBkkv | zCk p k p |ep p o @xkp g ppv|ppB|vpgDzv p|Dzpkv a d gzCpY|x R p v|vCk|vxk9|p|xx Cpn vRb| | p| BzvppCC v C D v p kk vgpp|v v Cn 2z Ck Vvp | v x| CDx k|vv b x kzv xvp| vBzC vp vv p|Cx kh2z pv xxppz | C 2z C @pz | vv kpp| k||x|p x nv vp Vvv | 2| vv vzbv |v xbVvn b| |(pvk vvzvn|v zCa vvz v |vx z xR pY zk Cxp|xv kp | x D xB kxv || v vB H v| x p Bvnzpz !zCpp|ppY gznbp|x ) |kvBV)vpx VpbCpb zBBk 9|k||np v| nv z Bkp | vCn zvpk |v |kvvBp |2z v k |v zb| x kk npv (v vv6|s gz v kv | |p g|x |{ze w|k pt% 9 c% Sr3i)pf|5 l k1|2i) a3 f50 F 8oD 2C)D 3 p$ % pb C h v s A v t b B 1 |p 1 a YF `Yj{E@l WUE SC@QI G EC@ 8 8 V X B V T R 9A P H F D BA 9 7 p9 b vn||pp2 |vBv za g z |Cbk p) g bBk vg| p |p | |p'phv x||kppB kz |b9(p| vp |kvp |k9Qa v k 9 v v v h ) !g zDY gY V vx p'xz v (b 0o | | |p zzrp9p b vn |kv|vpCxbz6vx " p(b vk vpra gk xhvv vx| (zz v v p B |vv pBpz Bv gC9spp |k gspskkzBpp| | pz ppk k xpx kzxb | )Crv| kz xp0xka r|R9R6z| gak r 9p#pC 2rb| | z 2Bvkv'p x| kpvk x |B'b| 6 5zp| zka CQ v x kv b v k Q zp zpBv| B|9p|p|kp|9m h pg1 VF Dvpm pCkv( xk% p a 5 9p gkp xv p ' )R |z k a |p Q % l C V% iD 43j !|41 EDvj 21 D F pm 0 l )'&&$ Y 9 D po |vxkv Vxk nv pp C 9| m 9 % @vpm )C vk vk v xz p V&m skCp a px| 9|6Cz9 pSp9|bVm @zbx|) tp(Bv|||YxvV0 ~ l|pk|$ Ema p0 #m a kpv kn){C0a nV#Em"o z)m C| v xk" z s xVo zVvm pDk ) p n9 xD D v0 Vvk kCp Bn|p Vz p v| xhpv z Vmz |k #mV Dh v |x|o p bh V w%m k) !|v1 k)5h#Yl m7 b b m ) @ m g v 9 rx i ' r vvv Bkhp'|npBk@vvp g) g ppxVD Em 8Em Vvm k pk xp vvp B v a p |k v )x Rkkx|Y |Bvx| )| Bv pm 9v |xpDvzkz |v| k)Vpk| xpR vv|pBBv zk p x|vk k B'|z k v| |zxpk Dp| CVo pa v x p v m v9|v |knp| Bp zvvp| xRs |xv'| | | |p psvpk k|) v9|pk B9v ( pv|vvhv pn |vvv'Bz pk pm | pk kk |) pp|| B6z |kzvsz ) vp p9 RC p 9 v vz ) zp Y |Bx h|pVp|g p p| z(vpxC B vz| Vk@pvv vzp'k|p v|v vB% vz''l |v|x2vvd v h p m | hp s r |v p) kpepp p v HVpx pVp b Yk Vvv v(v z)p Y ppY z)Cv h 8zvh k p z yphx Ev kz) v|vn k)v B9 k(pF D|#g H)~ke1 3 |p m ED|jkD vF |Qb 6 v | xC Dz Cvxpv| 2 | pp9vv p|p CB9 p w9p vu r C2k| V p p B W p vQ |p Rp'| v p p| p| | n v)p |p vs|xxV|V pvk Bk v xv xBBpv x z2 |x | Cv |z1p x| 'r|xx{}Czvrxg{ c k}kuxWvVi zr b |p q i p h X f g G %e 7 d 7 a ` G S X W ' Q I P YX S W V 7 7 U P H 7c X b % G S Q 7 S T F I ' Q R G %H 0 F D E C A9 8 4B@ 7 # 5 ( 6 3 4 2 0 1 ( ) $ ' & # $ % " # ! % 9 r l 1 i F 7 ur D qtB1 9 m 5 1 ) 1 j 53 C A F Bi 3 f 20qp% p 1 p Y kp vp n zn (xBk |BvRkbxkpk | v) k|v a p| vVxkBpk|vpRk|xxgvvbBvvRxzkCv vpx C p p p p z|B)VxCvv# m % kVxppvpz% 1Cp p C gvCpk |x } hn ||V |Yp|| vn kv pp p p( xn'v D x(vv |zn vp| | pke k |xx t~hk |v pbv | xx |pB k9B o m vpp v| ( Bn px|vv#C x kpp~z x'pk ' | | v kB p v ) s B bzv| pv v zB e" bR h8 k x x|skvBm v2 m v|B|x) k B'6p |Bpx x k|vvB |D | p |kR pz| zb k ||pB )h Rp xz v |B|xp | ) wVo s pp| p zpx pv a kvp 0v v ppCvp k vvp| k px( ||v zvx pzpkkskv) nRbvpv|Rp| |phppY pp| k2vvkpk b s R ~ |p||pB |k n B B|V|v xk g| p b s R p x |R s zp v| zCG" n v R |k) 9 v |C 'QV p |xpz v B m B| 2 p | vv| x}C2 v gp } b v x E# t p vCVxx kz vm ppk|v zk Bx BzB | pv C 'k|% 1 B2 vnvp|xnv kk|B" kVRx|vkxxk|(p|pBv kz |px Cs vn p#v!v z 2pB| p R| pbk v | kkp #2|Rx| |tpB| '2zxkxkvk VvUBpk | | #kx||Bn k | f |lRr6xBkB p h g p k z p p k B } % i S ) m pm 3 87 6542) % o 3 1 vvvvB p QDzk ||x Ck pk zB kp|B #m v a p| xpgSz" pv zpB)gh##"Iz{EmR kR Bk |vpBvVh#n ~km kk Em uR npVREm m pC th 8B%% p jzx p| x9k b | B B g h 6 p C v zk v kC vrzx9 s ps| zC C v|p |0 vv |x 'skxp# #pm D v kpv B V xp| p " b vpVv n zC px !k 0 kp|xpg| p kz Bn h|hn" m zBkp| B|g b| C vbk|Cgv kxBvkk Yp| Bm" | zBph | p9v kvv B hk k|p|2D| vx z p v kvpvCRz px)s |vp|xz v|pRnv0 o Yh @|||v6pppxp') VoEmR pknp h Rv v p vkv |px pCBv| b |CB| p| hpvpvk kp x Bvvv#BpQ)z |v Cg xp 9 v9 kv| B|B p C6|g B p B |pvn vBBkVp|p'tvvYCkv x)npt b vxi zv vp5 k|xnp % 3 1 v| Ckz pDv g##tv lk |v xkBvx#pv v hzxp| CgE z#hCm" 2kp | h p)bQz zvn kkp) xA kivD pq53 v 3 3 nmCphVkml ppxl m R8n7 op4|365 |2)0RF EDp1i nv#5 C z v m v " ~ C " #m 7 C { v g kp|xkk v Bk ' | v| xV ) p !kr kR| gk 1 l 2|p 5 vvk pvQz |BpB v v x p eVb@k(v 0BRk | p| kp kC 8szmo vg pv x'pk p xv99 pp kp B )g % v9xh!1 nvi k3 f5 C2)k243j |p( # m a B a C 6 | V v vk|2 nx'p p 6v|npv '9)#vn| v | |xp6m" v k v RB|# kvk BVx v ksp|k 6pz xv x |px RCxx 1z 2| vk Bhp|w pRhxb 1B|k k|p BC k V x h p vknnx||z||vkkhBhmVkskpn 0v'tp|xh| x Cv |v xe|z p CYA kgp| Bkp)| x k zzkCv k| 'vrz vp% p xp9 Y| x)k) r Bk l |x1 kzf5vV21 v ) | zf vuCxt p rFVD 'p AVvv v| |C j2 3 |pp #" g m F g B1 o 5 f 2 k ) C s p| zCn | bxpnp9v vv| Bxv | xxD|z ' |p C| g6 '| Qpv vV| p b v | k|vkpn Y kk sx(pn| 2 vn RCxz gCk B k'pQ | Bk 9|vn p 'p)|kkvv kkpxx Vx vDpz xv|' 1 | pp(h|#" |x |zSDk zx Cv z|vtB pvk zk k| zBC| psx1z )k v|p )k9 Sr tl x1fBk3 f2ptRl) tv2|5A ) 5 2CED ph8pDj m o 1 #653 Bmvl |m v f v p m v v | b % )B 5 2 1 i i f 3 3 B d | vv |xV|v k kY zpzs 9 |v% p kx |C)| k|pk k6kkCk xp0zzxxgpp vxD|D|Rp|kB |kBpvV|ppBkYVVm fd g9Ud @ g x ) 3 5 1 i o l p2|pB kz 6 xp0zk VvxD kvBz x v V % 9 x r l 1 f 2 ) 5 pm r 5 pm 7 { f p| v v z | p g vh pk Bkk|kpv C p(kpvv( bpV Cp2k|% rx{}rr u b k kBk k| k9BV 9 |pV hV p|| |v p k vAvpp9C k kk v vk p( CCppzz |zxw&ruf u ~ k p k | % % u v v d k Cv k|% u pe} #q "m h# R u p vvv | | p g p| zCV zx v R p|z|x k2 |pk B p ppY r |kvpk B `f}g #qgzBx pvxvbk hi vVph|BkkzVC(% 3 5kC p 2) kBbv| zC Y z C v 1 p) kvk|YR k | Bkv p p x k v 2| x pp| x p Y bp`W uygp p`W Yru9Y| pVfmhn d kB|k| dk9ivbfg'xk|) | ||l 1 Ap5 V) vpkzvB2p|x |v v jtv2 F m 5 g 7 kji 5 ) b gkkB|CAz% i D z'3q53 3'plnm Vpvzlm m p8n7 o 6543 d|1 ) z 5 kYhDg7 kjkl ivDn|l 1 vi |B53 p |d||1k px 3 C @8 9 S H i p D U D U i p i ) C pv k| pkz Cx pk 'epp b xx vkBvv C Rp|z|kvz Ck xk k | )9 09(vd |B% vi 5 |ipi m3 v9 CDj p3q5 tkB|A 1xC3 Bpl m Chb|vkkb b | v ( p 6 kz9 9 6533 nmp A E7j F Ym 7 r p |z v x pk ! v) Ep8mo hg Rxp6kCk|nvpBkvbpkv'pxvpC#k9p|nzC1|zxpvps)px vkD p|k vz)pxk(z ||1tzv|zpkvvbh kpkk p p1vp zbC m v R p p pkB | kp x B Bz|z)pz v kk |vn k BngB | Akzkp v|||Bk| epb| v |kvp kk hk @exp bpp p b pp xp| B p |g | k z|v |kvvBx9xzvVxk p|v v |v|mVo v9BvvvBkV v z h| RVppnnpvhhnC v h k v k m g hV)g b$kknCz|pvxkvRpxvgpkkeppgp)kkRxb0kkeppgD|vkk||2kv) s|||zvk'|pDpWzyxw}zw ypvzysn||kzVkkvkvz|x kh 8)g )g % ijf8olS9 A v7j F Y7 r b { x m D7 D m v 6 v v pvpx 9 |pp |s (zppk kp p b kvkpxVn|vz vp|x x|Cn b 6|xkxzv v9pn | | k szp| Bk ( 9#f x{}}'ru{ e p B { v yp pp { zym lSd pp trnn zvhDpk k k vB| B| 'p 9 | p 2Bsn z6pk zvD'`zp 8o #| 2p)Ylp gh 9m U khb# m zkDk vv p z| knnpR v ppmrz|n R 'v x pxVozkBv'| D 1# km B| z'Cv z| p V s " m v Vm d | d B m z #xzz |p2(VB ) Rz( nD0 s #m z kvkkv v 0ER #za lk pkz p| t p | |B kx6x |9 vg m m a " m a " m nxCpn vYr x k9 p )zBk|pB|'a k kn pvrvxzk ' Vk A p v ruph k n v s h v# v zx kkphz kp| | p|vE #z" m s |gb ~ zBkvk ) #" m h ! z | a 0 E#" mnb kp k nb) z |pvv pkk |vp b|p hp) p pv6Yrxp k C6v)h p 6)ppr vp xv p vk p vD2p9p Y v sVpx vv knvvk Bk k sxk |v )) p pv t {xW}uCc By k 9kxnxk v zpv p |v)p x e||nzxv|vvp 1| ksk n| |vC0 zR z A |xk |R| p|vzBv #nD vvDnCpR)nvx)R p ) vx ruB tpr v D vD|pDvvp pVph |vpk { e r y | C s | v vs| p | x p n p 0# |n z tp k|z 6'gpCY {t DW }hu" c pY|n(kY 9 k#z kv x )vgk D zx v| %xi C5 jBz 6xxmz vzb v pm A E7j F 7 r kpxvBv|CH} Vv!hxvk've||HgBppVkp|np| k2 V|xx v kg p |nv pB k a Bp| zC Y x pv v#v| xp xv vvB k C ebp n vx ) | v B k n vB| 8o gzo k |vD | n p vn x kvvu av| C m pp|xvp sCv| pBz@gpbvx9Vm m b'xvk v|6 g 4p px B |vvk Bpk |( | DpBp| | |vvvB k 2Dm o B|k xvv vv m Bp|gv pv RC| p) v Bx pv k(pC xCz~| Bz Svk pv xv |kzC | vppk x| k|| vBv p||v pBp p | B ) v b d v C p pv pVp2C9BD xVz|bC9pp 2vk CR| hk k | E8 vkD!|k pzD ||B|p2k r V|x|kl kvp||vBr b ' p pk |v|k h k@|p| B9 g vvv | p B kkBzvvbB| pv C| hz Q z |p% B9 d4F 1 EDi 8D o 5 m 9 p5 F m7 u1 9 p V v91 Vn p0 VmBV' t' #hnm bVm b nxDYBpvpxz) Rkxvk|k vp#k|px|9|ppt| Cv Bp v |x29V B k|pv 9 z v v v VzxzC vx | e pzvh pp C v x |k|kB9bB|| 0 B | v v Bv| |pC |VBzpvv nx |x 9 ) |V p p V p | k D'p pV |V rp x vk vV| vb)kp|vvBk9B|vBv|Cpk| zzCxk 'p pC| |p|B x9kz|1kz BpC p29z p ' p| px B Dv zV|vm zvBRb Rnzv x |vx Dz k BBvv | xkzsx &!gj%vk 9p(g3 D q5tBmC " A pz 1 )k 9 | 3 BknmzYvCE7l xvj kYo p#7xzl j )z 2e|ix 5 ipBi (m 3 kv9 ||vx 'rp3659 CBvvBpk Y| nvv mp Bxk b | | v zvv ) xF m p v p p ) Dj k0BA1 9 A E7j F Y7 r m a m a vvv|xpvkvkv|xvzkv(|hVs #9 x2pR n v 9 vnp v| ||kvkzpp pp kp n|x |v kkB| v| "m #n pxvzC#xxpzxv v|nx( 4ntp|xpvpBk vp'pX'vvv pp!| |p |B z z p ( | vp |x zvz B 0 zk p x z | &m p % Q z v p p n g n ) p p Y v a h p C zb D Y Cpp kp| z|z kpk |szx C| vvx p DE x 8mo |kk QvBk |x|'Bp9k vv p k9 z'k v n v 1Rpvz 6ppv kpp v p pp z vv k xnz kp| vzRp|z zk zp| 1p n v p pv B 9 p % p k2 B xRk k vx p k pp v p nk s vp 1 p k p |vp # B vz vr| xpz p1k p RCz p 0 zv p| p Y Dp | pn vxp CY kgpE 8mo s vpk pSYp vD 1 p v p pY v vpn Y v pY k p p ) v vp Bp|vp6xnpp| Bv)6vnvvBkhYkvbY1R pD9 p| k pp #Bp|pv xnpp| p s|x px(kp|nvj vBpA jY 7 k f 6 |xx{ mzx i 9 p|x FCCp x w " R pRpp b2W tr | {y} vfe xkrvGy p p9) y{ #vk xY pp vRn ) Rkv bx kk k% Rkm Cm 1 pYbjsl 5q j43 2pfy1 Fvzy2) #A vjv7Yzm 7 r pb z 0 a 0 0 p x p p p v C 7 1 r j l | vppk |C| kkpBx|9R6pp|np zCCV)z kp|kpvx kz (v k|6v| h b(k Bp| k(kvbh% p9 x x) r g|l 1 i|nF |vvuv5 vBmnbk vppx 0 F k'iEDCki 5 21 o xpp b |p d pb )k Bvpkm Y v n#z p Bvk vv vx v z k kk k pBg x v kb) Bkszv x2 p v vR p| s| ||x Dk v Cm fzs $h v 6Vpz g k pp)x o ' v x p # 9 V xY v np|p k p ' kp|| v v9 B p| p Vvv k|x vpv| ( v ' | vB v|CBv ' | k| pv 9 xe( |x'kpvpvzR ! gv9Bv|9vh'B|||' vv b p ( |x9 v p9 p x CB|||p 0kk 0n z vR E" R BE"R p| #vvYkk E"t pB E"R x x B kB xv vnvkxxk v vpn v vv | vx t R (z bv | p x Bp Vx #em zCb9kxp1xxB2B#"k RQ RE" vnBkv xxsR xp 6kh xk p p e zv"C'xCBsB|k g vx k6v H|z#k ...
CompareBioQC