Course Hero Logo

Gazdasági és pénzügyi ismeretek - 22..pdf - Gazdasági és...

 • No School
 • AA 1
 • halmarobert
 • 2
 • 100% (1) 1 out of 1 people found this document helpful

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Gazdasági és pénzügyi ismeretek - 22.A Nemzeti Bank gazdasági feladatai és lehetőségeiJEGYBANKVAGYKÖZPONTIBANK?Az állam fontos szerepet játszik abban, hogy a pénzügyi rendszer működése zavartalan legyen. Ezta gazdaságpolitika, ezen belül a pénzügyi politika segítségével valósítja meg.A jegybank, más néven központi bank legfontosabb feladata a pénzügypolitika részét képezőmonetáris politika meghatározása, ami a monetáris politikai célok és ennek megvalósítását szolgálóeszközök kialakítását, szabályozását jelenti. Napjainkban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges céljaaz árstabilitás elérése és fenntartása.Nagyon fontos, hogy a Magyar Nemzeti Bank feladatának ellátása érdekében politikailag függetlenszervezetként működjön. A függetlenség természetesen nem jelent teljes önállóságot, az MNBrészvénytársasági formában működik, tulajdonosa a magyar állam, ezeket a tulajdonosi jogait az Országgyűlés gyakorolja, ezért a jegybank elnöke beszámolási kötelezettséggel tartozik az Ország gyűlésnek.A jegybank elnökét a minisztere lnök javaslatára hatéves időtartamra a köztársasági elnök neveziki.Az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió közös valutájáért, az euróért felelős központibank. Legfontosabb feladata az euró vásárlóerejének megőrzése és stabil árak biztosítása azeuróövezetben.AKÖZPONTIBANKFUNKCIÓIA banki és nem banki pénzügyi közvetítők igen változatos formában és nagy számban vesznekrészt a gazdasági életben. Elsődleges céljuk üzleti jellegű, tehát profitorientáltak. A profitért folyó versenyindokolatlan kockázatvállalásra, a jogszabályok megkerülésére is késztethetiőket, ami zavarokhozvezethet a gazdaságban. Ezért szükség van olyan intézmény(ek)re is, amelyek nem profitorientáltak,hanem a gazdaság egészséges működéséért, a vonatkozó jogszabályok betartatásáért és mindenszereplővédelméért egyaránt felelősek. (2013 óta Magyarországon ezt az összetett feladatkört teljesegészében a Magyar Nemzeti Bank látja el.)A központi bankok elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, valamint az országgazdaságpolitikájának támogatása. Ezt szolgálja a hazai jegybanktörvény is, amely az MNB számáraelsődleges célként az árstabilitás elérését és fenntartását írja előösszhangban a széles körben elterjedtnemzetközi gyakorlattal és az Európai Unió jogszabályaival.A jegybank legfontosabb feladata a monetáris politika meghatározása, illetve a pénzügyi stabilitásmegőrzése és erősítése. A pénzügyi stabilitás kifejezi, hogy a pénzügyi intézményrendszer ellenálló agazdasági válságokkal, sokkhatásokkal szemben, és képes alapvetőfunkcióit betölteni. Ennek részekéntrendszeresen elemzik a makrogazdasági környezetet, a pénzügyi piacok, valamint a pénzügyi közvetítőkműködését, és feltárják a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztetőkockázatokat.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture