Raport_Rajonal_1_Alb_Web.pdf - E DREJTA E FËMIJËVE ME...

This preview shows page 1 - 8 out of 44 pages.

E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHËPËRFSHIRËS Analizë e historikut të zhvillimit të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri gjatë periudhës 1945 - 2011 Mars 2012
Image of page 1
Image of page 2
E DREJTA E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR ARSIM GJITHPËRFSHIRËS Analizë e historikut të zhvillimit të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri gjatë periudhës 1945 - 2011 Faktorët që kontribuojnë në zbatimin e arsimit gjithpërfshirës Mars 2012
Image of page 3
2 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës Raport studimor 1 Analizë e historikut të zhvillimit të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri gjatë periudhës 1945 - 2011
Image of page 4
3 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës Falënderime Ky raport është bërë i mundur falë mbështetjes së Organizatës World Vision. Opinionet, gjetjet dhe të dhënat e paraqitura në këtë raport i përkasin autorëve të tij apo dhe autorëve të tjerë, të marrë për referim dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht këndvështrimet e Organizatës World Vision. Ky raport konsiston në një kërkim të konsiderueshëm cilësor dhe është bërë i mundur falë bashkëpunimit me shumë profesionistë të fushës së arsimit dhe të drejtave të fëmijëve, veçanërisht atyre me aftësi të kufizura. Grupi i punës, u shpreh mirënjohje të veçantë : 1. Z. Fatmir Bezati Inspektor i arsimit special në MASH në vitet 2000 – 2008 2. Z Virgjil Nano Specialist në fushën e aftësisë së kufizuar 3. Znj Lindita Klimi Drejtuese e Institutit Kombëtar të nxënësve që nuk dëgjojnë 4. Znj Fatbardha Hoxhalli Drejtuese e shkollës speciale “Luigj Gurakuqi” në vitet1998-2008 5. Znj Elida Cangonji Drejtore e qëndrës së Zhvillimit të Fëmijëve në vitet 1994-2006 6. Znj Albana Petriti Drejtore e Shkollës Speciale PLM Vlorë 7. Znj Merita Poni Specialiste në fushën e aftësisë së kufizuar. 8. Znj Juola Kamenica Specialiste ne DAR Korçe 9. Znj Fatime Kapo Mësuese në pension 10. Urani Dhima Mësuese në pension
Image of page 5
4 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës Lista e shkurtimeve AK Aftësi e kufizuar DN Dispozita Normative për Arsimin Parauniversitar FSHDP Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Paaftësisë. ISSH Instituti i Sigurimeve Shoqërore KDPA Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara KMCAP Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë MASH Ministria e Arsimit dhe Shkencës MSH Ministria e Shëndetësisë MPÇSSHB Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta PAK Person me aftësi të kufizuara Shkolla PLM Shkolla e fëmijëve me prapambetje të lehtë mendore OBSH Organizata Botërore e Shëndetësisë
Image of page 6
5 E drejta e fëmijëve me aftësi të kufizuara për arsim gjithpërfshirës PERKUFIZIME DHE KONCEPTE BAZE Edukimi : procesi i të mesuarit përgjatë gjithë jetës.
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 44 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes