1-31 - Wegman, New Music, Part 1

1-31 - Wegman, New Music, Part 1 - .Em Xmom.mmm a 52830...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .Em Xmom. .mmm a 52830 HESXOV 2me mm gemwfiom c:.fi _mE:o_ m:oE\€oc< 9t Eek. 82895 «$3.33 65:3 coats: < :mcmb thfm umcfl (mam @303 um 6:098 2U DcuEfl 8&2? .52; n N V .3? 538 35883;“. 53:25 “signing S62 59.8w .mufaomoim cmutmE< m5 b5 mcowummcmfi. MESA E:Um=8£ 26 BuEQEmEm < .6398 Lo 855$ ._z<m$zoZ Eofl A _o_ .Nmfm:m Ocmto§> mu Emcww fitmij firfimZv accumm cm SummoE ScmEbccmm “mu mmcmmto me \A «mwmi.mmv® 302.8 mm 0233: .93“; » 502:sz 0&8me UCm sz<Z z<w » <320m on._on< Ammm: .wucwiévéz; mu Pm $me on 865E; 0U 323m “mtmmv mtmfi . 3x :a 25: mb 25522:; 5 gobsw wv 965$ 2:22 52; 2 :2: v3 950:9 HE; vcm mfg, Lo: _ 2%: 25 we :23? (6:me cm coa: mEEmEEoU Ucm mcfimmt .52 xcvcm> mag—En. can 86?; 28:8: .mcmibmfiéto" _ ucgom: ,Egvfiflm .Eccom 9 @33me xE $898 8 02: 2:02: BmEE2= 25 ER: 2:8 8:85; 5% :95 mm mcvm 5E2, oEmm mi $6,503 2mg m E 8qu 502-3551 Lo 3:93. .EE con: 333$ 96. 9 BE ‘65: m; Emcoaao WE 3% as :23 “EE 8 UgmaEOU 8 2:8 95 0c HES £me b6 289:3 m5 mm c265 228:5 o5 mmtks :ééim bwcfimEm om 39% 822-03: 22; 2:8 ml: 8:8“. b6 __> $290 mag 20 t:8 9: E 930 mcopmbmcoccmu 8253 m; Ucm QBEOU 38 -fizgu yo tn 9: E 0% tmaxw mm; 025:0: .59? m mm :95 mm WEELHEEE a mcwmm @3289? 9? >530: gahmbm *0 £003 co mmtfiEmEEoU .893 Dan Ammw< 222: m5 2 xE0cobmm :o 2008wa wzfiycofifi EOE 93 “mmmcEE {E29}; :0 \CS -cmEEOU m 2532 9 28 89> mmcncz/ c>>o mmI .mmfiboamf Ucm HERO .mccmu_>< E 208 8628 mm :95 mm .m38m 2:0 ccofi 2.5 .83 wv 8.082 .8:Em>mcom em .83: L6 52:88? $8591 £89: mm 3 $2553 2,3205% 63 b6 mmcficz/ 9:. _X_ \Cowmzo 80; D6 288qu m5 22m m:ch m5 :88 x28 ya 22 m; .3:me mmm Pm _>>oZ .mxfiu 55m 96E m 5 59:9: op 23.5qu who .> mv b23wa UwEEEOU 22 w; «63 m :5 mm; :5 $53 "Emfi ES 9. mm 22:: mm 3x8 mNcoEmE 9 2% mm; mI 059$ 23 .u_mEE< .29.ng fimcflu V680 .53 mcfigugflsmmmnmcmw E205 hmfi Soak Va 28% Ucm .313 6me 2:8 0: .xmofiwfi b6 L050: vcm 5.396% We Lofiov £52 b6 L060: 6222?: we LmfimE 5% $0 $5ch U6 8%. 9t 3 E50 5 >883 2:8 £59 mcfimEm w; flag mwmcmfi E 95me zmfimum .8850 U6 02.596: mm; oEmc 2: 26: mi 20 2:8, 9.: 9:88 23 E.QO Eot L853 mmcmbm m can .mi; 595qu b6 23; 3.5 mi mmz/ : .rEflm :05 «2.8va .EmEfiEBmm yo 8:28. m 53> Emfi 12E vcm "Ecofimcg Em; 3.5%: a; H 2 m2: wcficm *0 3mm; Lm>mc 22., mp5 mo mszEu mil—l :cEvti $32? Low b_m._m>_c3 c9855 z<zom>> .0 30¢ .mm.§m:< 82:23:09 2:, 26 :29: m: :.E:_\< “20 550.6 2._o>>m Log, 23: >>mZ k Wk. m. .u 9 Hf»: wtwm an 2: ‘ gm: an: “E N; _ memufi 2mg foxtmm EoflfiufiE 5.2m“. Hm ncmm . cwEEUm fich 65% 3mm . mag ._Bnmv__m:_>_ a: mmofipmv. £39.33: .5535sz . £23 an xmfigssflmsm Wléo— mwmw Z: . 5.33% (3.8 vRonNmnwfi 2mm_ x m 552 8 29: $396 new 53585 .maEE 68922 KEN . 88 708 .3 a552, 2293 E 23.2 U6 >59: 9? . «x 23 ‘m 25m 22mg £35. .2. 52225. ._m:O 3.323535 wde mmow z: 8>o_. .._ 3:: 28; m .5252, a .o 5me .< .52th .m :9 wflmflg‘ 88 :2 _m we: ___> 23 55323“: Hefiofim mudEwfiEBg wLE $3 2: 582% .m “E 865 mEEmE 1 SEQ S £25m 55236. Ne Ucmm >XX 26m 9235 :gm: .3me :enammsfifimmow WA: 3% 21,255: E ..§m:m:o->8nm= m: .2 E do wtmtmgfifibm 5:6: .332 kaF $3 2: . 5me .u “.3 Nm 025 8:665 E: m 95 m ‘m do 835323 :w>o£wmm cm> 9321 aofiwmaflmam :wmcsfiwsufiwswz mooN “worm: wEwI afiaemfigéki . m:¢3§5©o§.~ «ESE 3 mm 813;? 3Q . 3% w: E \ Nm+ .wa mammmflmmm fl mAOmmEm ES :52; SEE 8 w.m.mm.1m.8m.m 2mmH,mm,moow.EE 3m x of £5 mam hegSE s % §.a...§E 6.585 S:=SE.£EE> d ail— 2} m5 Wgéofiméoflm zmmfimnimoom ,EE 0% x of in ommii .akunzaifix .2 new gas: kw E §.§E§3§3~ mafimeméEEa—um d. .mth m oufimmfiaom 2 ow masonmmzm $25.: 0:50 2 8% mausonéou 5 E2255 23on an 023:: so 322:: wscmmm 550:8 3 Q<U~m§ HEOHEM S w ,x.8:m.8m.m 2mm: ,3 “88 as. am x on“ 4: W8 item EEEQE ..a.=s=:< E8§U Em 8 dfizwmofl 2mm: in .88 .55 2m x ca :3 8E8: uni—=5 t3? E SE: 522:? $8.39 mam <. mfizmmfig z<> .3 .D n S: .15 63:8 £853 2: 8 32995“ E3 owns 2:5 2.: mango: .3: amumoam 22? 2: EB“ wig Ease: 23:: E; E: flag 5: m a. 3:25: 33:2 SSEEQE 2:. <mmOMDH «OED: 1:?sz:75; O . _ . mE mOU OEEOFOEOE COUEKOUOE . LVN amO Om.m_ 3mm; mOnm>\O_UOE mOUBOU 33:1 . . .O>3OZ.m_-Em>:Oam_MVNm20n_ O_OOEZ Ucm OEZEO OJUEOZ .mUO ODOR 3x so 85¢ :O. OEOw E318 E MU .8339; JOSE OE Eth OU cormatm: .023 OCOm.OLmZ Ucm Nmflmwm “Anwm: Okmmncmnmm WHMUEUOU . .. . . . O EEO OE Lo; . . O O t OE OEOOO :3: WEE :91me 0% OOm mOEUU m U 10.. HEMP” bmfimm Em m mm OE 9, EOEUO 25 UOEOmEa EUEE on; XtUcO> Oaa rE OH OUatwmh QOO.U Em: wwEQXO 9 E; U303 _ ‘c EUO 55 OH On _=>> mOOcEOwE =m 95:0» E? E mmamflamoflhymwmmu _ E . . . . . . . OE dz< . . _ u E22 .5 20> m x2185 tOnom UO wOEoU mOU :2 E05 _ A009 coEEmLU O A_Vc mm .UEMUVBU OU oUccEOu .939; x NOUcchZ Ucm Eth cmm x 2ch Ucm : .OonEw OU UEUEOHE OEUE .52; E .m_ 659098 QUEUEOHE ._z<m$zoZ OOm .OOCOEOm wXO: O5 Ucm E55; 0. grfowm EROU ficc 3; 9E U202, O5 >>OL£ EB EEEE< O5 E0969 OE? b6 LOfimE m 350 OO :3? t UOOU.E .EEmaam EOL>>EO>O Em meOU mt b6 mcmm $me LOMEJQA wt *0 mOBxE> O5 U.cm 5:35 O5 com; OE» WE mm; UUO>> OE, .EhOU mULQsOP mEEEu :mE 20 cm Ox: .cmamOE .83ch wt *0 UEO Ofi mELumE E Uth O5 at EOOOOM mm UOEOOOO OE? Or: 5 O:9CO>O EOE; OmEEa m :0 UEOEOO mm>> commEmEU Mucmi O._ NmOsmE O85 EO>> ym£>> .zaam OP UEmOnEm xOE‘ EOES op Omofi LOW EHOU Ucm OE we EOfimE m OEOOOD UOOUE U38 Ucm wow: O5 E O>=m LODE \CO> EO>> EMOQMOLW E UOmmEUUm mOzmmm O£ $5 #93 bO> Ofi Om .flmOmmsm E .mOumEcoEEoO U_O Em _ E OmEOxO EOE m On op LmOaam __O>> OMS/EEO EmE 6E; .FCOEszm 3:8; 3 MO OztwaEOa OPEOEOO m EOch E3 E OUEOEOm U6 Ommu OE. Uc< .UEcmam Wang OE. n UOLOEBOCO cchmE wEEmg O5 EOEXO B m: EOE EmE E: 832 _EO>Om. mOmmEUUm '293OOUOE .mOUOmOzm 93 COOzfiOO OEOOU m xzmsfimxlcommmamfi EI __ U_(_O>> MEN *0 Ucm OELO coEOjc OE. OP .mOEO> ooofiw cmfi EOE mEthEOO goon O>c E Ewom ANTUVEV mOEUU mOU EEOEUEO OE 9.; E co_mmEm_U mco_ m UOHO>OU Um; ucmi 3 Ext Z «Ooa ECOfi O5 fitfific< UOSQEE 28, b6 OucEmOaam O5 EOOOQ EmOx OEfi EO .N OS 2: EE OmOO xtmOc .mEEEa Ucm Esz E m=1m OEOUOasm mE Ucm dfimcmEmULOBm wEUcSmubo mE «COEOE RCOEOCOLQ mf .mEEmE m:o_m_UEa MonEUcmEOm .Oyfim OLH Pm UOESQ :OOD Um: O; 5.: SUELOOEV OEsmmm 9 LOE>> \CEOXCLAOEEOM Oco UO_ 5:? Ucm «£98 EROU O5 UOEG LOE>> mOmEEOlESOU OE £3» Wm En”: mEaOOv. yo Ucm meOL b5 mOmEEO co OUcmEOL FmOtm 9 EOE EEOE 3O» N O: oa_oU_ . mOELoEbm UOEEEQ EOE; O>_.mm_E m 58 5: £3 E bnmEsmEm 938% LEE m MPH O>OEOD 9. yo: EE wEEfis chsmLsm b6 ESQ O5 OH O>Emm_E m UEOm B UO>_OmE_UO_m fiEUE< Ofi b6 OEUEU m EOE E E0 ficfific< Oi UOOUE mm; OUmmEOm M5 Ema. -mJOmEU mcE LOWE .UOUUOU EOymmE b6 \AEEOmmm cm LOQEOOOD mm cO mtmm E EM ._ anfimsm Ucm mubjoU OE ER 9‘ UOE E .mmOuusm EEELO m COOL Um; OucmEHAotOm mE Emsgfim 3% .tzoO EOE fificm. OE. EOE AUOUCOE O; Om gov $deng Ucm Us: 5m 0 :38 O5 Eon. LEO: wEUmOL .cmE OEOF m Ema £2 09556; Om XXOUOELO SEWEE O L E EotO Lo 3% Em OmoaxO U58 EomeOoE Ucm a: it; E33 95 Lo OmUOE/OCE 3 SN EO E50 253“ E 2.3: 5z _ EOm 623% 5.251 < m .mm .OnoUEow OU UUUEOK OEU<< E><I EUEE NEO_Om:2 EO MOEO gum HOCCO: Uc3: m .cd mm .UnoUEUv OU oUcuEOHE 93$ » 50%sz Ucm Z522 z<m » 34.203 ..m:E_mm_tOn_XO mEm mama: EEOEOEEEE EEch HO KO EEOHO 3232.. n .Am .anUEoU OU UccEE O§U_\< E><IV :EE EOEO>OU Om N: EOEEOO EOE:me «O chmE mO_ £023 uOmmma EOOQ CO; O: 3: O3 CO5 E8 EOEEKE 33 OU tozom Exam 3: O3 .33 ODESE OU tm; :O EOmEOcchO Om: o .Aom .OonSU OU UcuEOu OEUE .32; c :cOLOmE sNLmU 53m a EEO LO LOUczm .CO__% :OU Uc: COEEm :OEmm :O=£3m Ema EOE 63m $6 Uc: .cOU LOU mczNOOm Us: mwcmmOm mOU KEV. OEU .EmEmsE 53m cmzu E: m .Am .OonEu OU UcuEOm OEOE .53; “V :ESm Sc O2“. x_sO_E EOEchmOU “O LOEmLu .mcmEsme mag OU (530m :93 5 PO: v .O>_>L:m 9 53% OLOULOU b6 OUcmEOm E mmEEma 02 .m_ .OBUSuE oUcoEOm __z<m<u_zo_>_ m EOPmmE UOEEOmmm O5 UFO OcOc EOOEOOOD __ :0 Eme $0 @96ch O5 Em cOfimEaEU EEEQ m E .Usmé CO>O LO .EmmE meOL £_>>.OUcmEO¢ OMLEO 9. EJOFEU UO>OE E O 93>ch OH EEO: cmEsz E E t cmfi EOE @50ch O; LOO .LusE \CO> __m m: UOELEm O: xmm 53E _ .tmOE 3 mm: cmE ME 5: OmUO_>>ocV_ OE :m EEO. yo: U38 :5 O5: .2me b6 EOOmSOm OE UEEOOU :.mcfiOO_m LO mEvEtU LO mEfiO 505:3 EmOx UEUEE m LOO O>__ USOO EOE mt EEOM: N__>OU O5 Ow 30m mE szOm 3 Lo .EmmE EOOE OP mEtomE E EOuxOlme mchA m 53 HO Em Ucm OmUO_>>o:v_ 53E Om ESUum Ocoxcm U38 .UEOUco>> xOfi _>>OI .mtmm b8 mUEE UOEmO_ EOE Or: UFO OEom E UOEwtOEO 280:8 mm; \AEEEOmoa E5 5% .OEF b6 Ucm OE. Pm coUbOOEOQ Ucm LOEOO1 $0 cmE m 52%me 9 UOROLQEQ COOL Um; 0E5 cmE m b6 ymmOn =>O wmfilfirfiufic< O5 LOU, OHmEUcmO 392:: cm. EOOm me _.A$__OmEE UOEmeU O; >>O£ E :_U_EO UOEmOE: COL meUOE mEOmtOOEOm WE Ucm .EOccmE EmmmOE ME .OOcEmOaam OEomUcm; OE LOO mOUfiOD UOLmSmEEU mm>> O£>> 55% REEEOOXO 53 US 530» < Rim EELO mEOEPfiE O5 __m E #598 EOE Ucm ‘mzufinE m 2 O; .UOOUE: d: E UOEEsm EOE; \CEOQEOEOO LOEbcm Ex m< 9..EO£ OvfiE Op >5; :0 mEsUOOEQ Ucm OOEUEE OE UEEOOU O; Ucm .EE OUSO USOO Oco O: E: mEOEsme =m co __O\s 0m 8me _Om_O Ocoxcm cg: ESE go tm OE Eonm EOE 265. O5: Oz.an EEG M £3 .EusoummU SEE: EOUEELO LOEbc< m:_EO£ EfiuflscmE 8 So; @505 CO>O O; 59 .EOfi :0 8:3 ELoth Ucm .flcOEsme m :0 Eco Ob: EB 58 O: Ucm .coEmanOO Ucm mEmEm yo tm O5 .EmsE E 0% OOEEm m? OUcmEOn. fir: EOE O>> .mi: LOQEOOOD Om. :0 EN”. Fm COPE; LOSE mzoEchcm cm E EOEO Ocoxcm EOE. LOfiOn COEOEOMOU NO EOEUEV EOQLOEJOO ELoth Ucm mEm Ucm .mEOE -EVE fiEmsE __m Ea U38 O5: 5: 3Lan 2me b6 EOOWSOm OLE EEOsz UOEEM EEOEQOOXO cm 02m 35 mQOULoU b6 OUcmEOu. .LWDOEO OEvamEE “,0: PO? OE“, 2m: m< m__.O_OEO M02094 Ow mm 98 E; UOEE O; EOE m_OUcmEOu_ UEOEO O; OE? \CO>O Ucm: £8th 2; Ema 3 EE UOcOBmEEEOO O; 5: UEmEmdm mEJOx O5 3 UOmmEQE om OO U_:O>> E EELOUEL wEv. cmELOO O5 .wvfivi E EOE EmOx EOE < :.Om_O EOEEAcm LO mtmm __m E SE: Em cmfi LOtOn: matumscOE Z<ZUm>> Dom 30:0 .3309 0890.0 “:00:: 8:80.05: :00 040003050000 SQ 203m 00:034. “mm._mv 0.0 .mm-m_¢ "9:30; 0 00.00: :8 3:803 05.3% 0:303 009000000 05 mE:30 3:050: : :6 0000? 00020:; «0:0: : “NN.N_N .000 0~.Nom .Ammmc mm 0:03:00 E .m0.03:m ..Em_E_mm00 8:320:00 0:0 :0: .6 :050:0:0M0D 0:0: .20.:< 20:00.20 :00 0_.0E0X0 :0: 00m 2 . _. . .30 .08 .000 .3000: 00 800:: :20: 0:: 0:0 05:03 :05; :30 0:: :3 .0208 00:0EE00:0 05 :0 0330.5 M56093 “E. 3:00: : WE 0:050:00 00:30:00 05 E 0:000: 0:0 05:00:49 £03m 50:90 “00.7% “300: mm. 302.0 :BMI 0:58 :0:::o3...mm0:mo:0 0:5:00m :0 000: _0>0_00Z.. 02562 08000 .< ..mow-mh_ $.39 $0.:0 :Ww0>::3 9:200: : m::o_ "60:0.— 0:0 0:080:03 m0m< 000:2 0:: E $00: 000000.”: 0:: EMS ..:0 90m 0 :000 w. . 0-8:: ....:t_:0,0. 0 .6 000. 05 0:0 _Em_:0E:: : .0032: 210:5 0000 55:0 05 E 0000: 0 0: 0:, 0:00 2 .m6:0Em :6 mmcom 0.0030 3:300:30 05 00. :0 .300 :0 .0 0655080 Rammc: 50000:: 3:05: 0:0 E0EE0 0.00:: :66 8:68.30: 30:00.00 05 3:260 mm:om :: 00:03: :0>00:3 .008. 0033.. D .m-_o¢ 0:0 Nw.m0m .000 ....5:::0m. 0 .6 000_ 05 0:0 . . 0:5 .. - . .0: 35m 8:800:00 0% _0>0:00Z :0: :0E0U UAZ 503:0: . : 0“me 0ww0wwmcmwmm __0>0__W0_>_ 0:00:05 :00: .00 .0080:ka 3:801 05 :00 300.com EMEEESE 0:0. E00: 80000 0030300 0:805: E ...0:0:0 0.: 5:0: 00 :00:: :3 03000930 05600003 _:o0.rm_/0m .0233 0:0/00:0: "mm._¢N .309 .0:0:00.:< “0:000v 800:0 000036 0:0 53902.: 0 036 0W 03:33 0: 300000 = E. ...:0__0: 0Em_:0E::__ 00 33:00 m0_ :0 0:0:0 0.: 5:02: :60 0000 W 0: 6005:0000 030:0? 0:08 :6: 00:00:00: 0>0: 0_300 0:083:00 :: .: £056 :0_ 0: 2:03 PM”: 00:03 00:00 0.0000 .me000: 0:: 5:3 00 0:. 50:3 30:: 0:. 0:0: 0: : 0:0w0: 05 E 0:063:00 ME: 5m 0.05 0: 5:5 0: 0. 2.0630: 0:0 .00:0mm_0:0/0 05 5:0:m:o:5 0050:3000 0: 0:. 003560 0: 0004: 000:; 05 00. 030E: :0: 003 60530 052E000 3:05:080030 05 0» 0:0 8: 6 300E060 05 0:0 .0003 05:6 00.00% 000% 05 530:0 mmEZMmE: 0000 3: 00:00:00. 3.:0_:0>E 0:03 808500 00 9:000:00 :03m .03: 02:05:06: 0:0 0w00_30:v_ :0E3: 0:. 0:0w0: 53 300000 .500 05 05 6003 0:0 0085 £009: 005 000: 05 :0:T|m0w< 000:; 05 E :0>0lEoo: :00: 3030 00: 0:05 6002: 0:0 300:: 05 :0 .0003: 05 00 c305: 003.005 05 E5_>> 0:009: 0:0 3.00:0 3505800 0:0 mE:00E00 00 0.05 505005 3:0:0E w:..0:0fim:0_ 0 E 000_0 0: 0:0: EB E 3030: 505 :3: 3:01.00 0:0 3:05: 00:03 05:0 3030: 000:000 0:9: 0 E 00000:E0 00:00.0 x_m 05 0:0 3_:0 62 :00: 0>0: 30E 050083 52:08:: 0.30:0 0.: 08:30:80 30: 050:: 0: 00:00 JD. , . 0 000 36:00:05 0.: 00. 00:50 0: :00 00:0,. 06053.0 :0 .b: n: m... +.-> ; :00 8:020:00 5 .6 05006:. 0: 0:. 0063000 000080 00 306602 :0 w:_m:00m0 0:00 :30 3: 60.3000 :050>0:E 00:03:: w:50::0_00 :0 :0_mm0:0rE 05 :0>_m .3_:0:>0E 0>0: 305 :03m 90. _ : :30 m: E 003E 0.30:0 E000 0 00535800 305.: m0 #020 000: :00: 0>0: ANN -moNE .6 030500 E E05 :0 0:0 0:0 00:00 000:0. :00000 305 553 E 000060 05 :0 65000060 0: :0 05$ 53 00:00:05 00:00 :0 05:0 3:0:3 0000: :00: m0: 0: «00:00 .3_mE3::o3 0:02 .:05050:0:05E 05 53 30500 020 0:0 0:05 50% 00:00:000 05 53 00500800 :00: 3:0:05005 0>0: 0105 5:50: 0:0 030:0: :6 00:00 05 .Em:E50o 0:0 00:00::00 :6 50:00 30: 05 53 5:000:00 3:300:03 E00m .006: 0>0: 20650 3:05: 0 00:00 000 :o:0E0:0 0: :6 00:00 xv 05 090. 2.0000 :0 .32.: .__w:_> 00 6505:: .6 3:063 3:030 E05 w:_._:00 065:5 0:0 30:50 00:0:0 00.30:: 00: 0: :0_:3 E 3:00.00 000000 :0 005005 3:060:00 :0 06:3 0: dmi 0:60 00:00 000 :o:0::0:0 0.: mE=0E00 0:000: 0:003 30: 0 355 2.0300 5:033: 05 00. 3005000350 00:03:30 0:0 0.050000 50::0E3: 020 mom 05 :30:0 0_:o>>0 :0: 00:2 302 0:0:0 05 0_:0:: $0000: :00 :00350: E 0:0:33:0 3_wEOE>:00 : m::.05m:0r:00 50::3 .Anmm .3 0:0 05 0.0 0.00:: 00:02:00.8 00 300:0 0:0 303m .0: mEcEw0: 05 E05 005:0:w :00 00:00. 0: mtOUEF 0:0 0:0:0 0.: 00. 08000: 0.00:0 000:3 3:0E0EE00 .m:050_ 0:0 3:0 033 05 E ..5.__:0:: 0:6 650:: 05 :o 3:05:0EE00 E:0E3: 300.00-509.00: :0 5003 0 003000 E:0:0\m .mw-m0m .000 £90.03 .203 00:0 3:m:0>_:3 0:00:30 “0:0:XOV _ .0032 :6 3:000: : 0:070 302 .893 0:00: 0:3 0:: E 000080 0:: 500:8 00 0.033: .000 .2030:0<._m 0_::om_ 0:0 :IoEm 0:05:00 "E amt/0: 05 :6 5:500. 0 :6 000: 05 0:0 .Em::0E:I .0032: .ZIoEm 0:0:E0x "mam 0.0 .Om-mom “800: E: 00002 ....00:0mm_0:0m. .6 :oEcc0D 05 0:0 350000002: 0032.. 02030 ::< 0503 00m .303 0.5.6 0:0500E_030 5:000: :00 m_ 0-80 :8 00000:, 3300: _ .0.3§.8§€5: 33:00 589:: 05 6 m:0m00EoU 05:05:00 :0 00030:: :Emcm H0m_o_m:0 00:00:60 0:0: 030020 0300 :U :1 0me ARE .00_:0E< :6 3E0000< _0>0_00_>_ 0:0. ".mmmz .0w0:::EOUV 0:300:00: 030.003: 0:3 E 05 530:0 0:93 0:3 .250 .2 00:03 00m .0m0 06 0.0003 05 .6 0:30:02 _0>0:00E E .mcmfi 0065:0500 05 00 0:0 38003 m_: 0:030: 00:3 02:0 0:5 00:00 030 :6 808 05 m: m_:0. m: , .8m.mhoo V :N0y300x0 0:000 0.000.900. 00:00: 030: 0: :05 30.3 0_ 00 “00:09:00 20500 0.0 00:0:0000 3o: 0: 0:00 E .0560 0:806 :0 05000 :m_::0:m0:3 05:00 5:03 :0.m :10 .0003 E0::o: 00 0: 0.: 00 3:005:33: E000: 85343. N_ 00:05:: :6 :0E 0 0.03 0:0:0 0.: :502 505 m5X0H:0:0.0 E0: 30:: 0>> .:0500~0:0:001E 0.05 :0: 0:00 0: 05 :0:E m_ 00:0. m_.0_m:E E .00c0mm_0:0/0 05.00 30: 0.6 mEc300 05 00. 35005 305 0.05 0.:m305 :00: m:o_ 00: : 3:39:60 “5053 6: 0:0 305 :w305_0 0:0 0:000:00: 003:: 3: 3:53:0m 05:05:: :6 0.00.63 05 :00: 0>0: 03:00.0 x: 0:0. 000000 00:90:00 00 3__00_:0:000.0:: 000E000 0: 0:30.00: 30: 000000 000:3 005000 0|0_:00.m:30 ::0:0 003E 05 3: 00:_0mE ..00500:0 30:: 0 53 30000800 030. 005 00:00.0 E0_:o> 0:0:0 :0530o_:05:_ :00::0w020 m_I 3.80% .0 ._ 0_0EOXm_ 00m 00.2%“: .5 m_o:0:_m 00:5 0:0 30:50: 0:E0530 :0 00:m_>0_ 003 000:0 :wE :0_:3 E .0033: :6 00:00.0 E0030 05 00. 00:00 0:00:00 x_m 006>00 0:0:0 0._ 0.05 .0009 0:0 8:0 :6 mm0:mo:0 05 53 00:00:00 :05000 05 E 3200:6000 0:0 .:o_mm0:m_0 2: :6 00:38 05 E m: 0: :00 .00:0mm_0:0/0 0003;: 05 :6 mmEcEm0: 02020 05 “3:00:m0_:00.m_: 003E E 03%: 0006560 0.00:: 05 :6 0:0 :0 3500::0 :00: 30:0. .00c0t00E_ _0E0:00 :6 0.00: E 0:0 305 0.03 00:02: 003E 05 05 8:000: 0055:: :6 :000 308 8050:: 53 03530:: 0:0 5:20: E 0006080560 2: 00mm00:3m 0: 03000: 3006 0:0 0.0003 05 m:50:0_00:0 b6 0::0000 ::m:o5 0: :08 0 0300 00:0:00 :6 0000 0:00:00 05 E .30: 00:03 056 00:00 E0t00 0:0 .:050:0:0m00 .0E_000 E0030 05 53 mm0:wo:0 :03 06:80: 00. 04:0 0 30: 00:80 .3__05:00_0E00 00:0:00 :0_:3 E m0E_0_0m_0 30> 051:3m0_005 0:0 503:0 00:33:00 3:037: 0:03:00 003:: b6 m0E_0_0m_0 05 E $0080 3:0E0:005X0 :03 0000053 0M0 0.00:0 05 m0: 3: >> 00:00:00 00. 5:0:305 :00: 0>0: EmE: .052 0:003 30:. 0 00:0:00 :0 0000 05 00'3052: E 0E5 :050 3:0 00 003 305 :05 .0t0Em 53:: 00 03000000 0:0E :0::: om 0:0 0M0 0.03::00 05 E 0:25 05 0080030 :00 .0: 0 3:>> :05000560 5:0:0000 0.3053 0.0: 0 000030 05 005 £800 .:_o_:0> 0:0:0 00530000: :05 05 .__5m 0:0 :30 05 0:60 :00m ___3 03 .m: 0:050: 50: 000.0 000 03:. 05.: “005300000 0:052:50 0:0 0050:0000 0: E3 50:: 05 005 0:0 .:m_::U 0:003 50::0m0 500:0 05 00:33:00 mEES 0: 0:0 :3: 0050:0006”: 0 Eo::: ::0: :00: 3000:_0 0: 5:50.93 05 0.05 0.0000: 0050 Z<Zom>> DOM: . ,m0cEzou 300 05 E ELBOLE/x E0032 0cm :OfimWSOEE :0m00EOu 91 0me EOE”... _z<zom>> .0 00¢ "mt: 5N __.0m:0_w:m 00:83:00 0&5 0300.2“. «.0 Ammo. 0:0th V00» >>0ZV 03$de .0 0.53% 00:03:50 E 00:0:Omm5 0:: 00:38:80: 03% <. “03000030: E :0m.a_m:< 00:32:00.. 0E .35: .m Ezrn mN .EE :0: 0303 $00me 000E 0>mL >_:O 0500 8E0EP€E :m :0 >m_n_ 00 3:50 00300: 0.00580: E3 35 E N003 um .Avnymhm: .mcom m.:0:n__bm 300,5 "00> >>0ZV .m_0> m 500038 3:82.. __ 0:0 0.: 50:28.5 :At< OEOEmo 0 mm 0032: .z_w:.mE:z< 0_O:E0,n_ 0552100108 wmwc0EJEHm:_ :0 200003 4.00 32ij :OEEOO:: 0cm :O_mm0mm00 O_:OE00 503500 50000me 00209.00 080 m :00: 0% mm: 005 >005: E0000; SOLWBEE. dam 6:00:00 . 00 00:0:000 .9500 x N00:0:0Z 0:0 Eth :3 x m=_:om 0cm .: 0:00:00 00 0:050: 0E0_\< _b>< .VN m,m:0::0t00 m0 50800 E05 E 500 E05 088:0 0: 00:0 .015 .m:O_Em00EOO :_ 0:0 ENE, 00:00:: 00:0E00t00 E 090:0 m 83> 0:050:00 0:0E 0:0 0.06:5 0:0 >030 5000 $0,000um MES: 00 :05 00:0 :05 000E 050 000:6: :00: m0: E 00:80:10: 50:: 00. :0V_S :00: 0%: >05 53> 0cm 003E 050:0 3:0EEOO E: :003500 3:000:50 wEfisofi 0r: 0 00% 002 mEO0 :00 :88: 000% 0:0 00% .mmE000: 050000 00:00 0E>E EwEE E000 00:8: 00 0E v00 00 >>O: 50:3 EOE—m E000 >0E E 0me 0:30:03 >039? 051 E 00:0:0bc0 EEE Om 0EOO00 22 5:305:03 0F: EEam 8:300:90 05 53> 0:000:00 030:0: 080:0 00 $050020 :0 $0300 0:0 5001 0:0 E 00w:0E0 EOE>> :OEmOaEOO :0 03m >>0: 0 0080000 >90 00:0 _>_0Em: .:Ofifi0:8001:_ 5:00:00 0:0 53> >E=EHQE00 E0£ :00 3:0 0000330 :00: 0%: 0:8: 3 00 mficfim _._8_m:E: x0 05. .E0EOEO 00:50 00 m: me5 EH 088280,: .mEmsE 0:01:00 50:08an.0 0 BE EE EB 00‘ $0E0tm E00OE 3 0003030 :00: mm: E0E3mé 00:8: 0.. E 00:00E:m_m wt. 00% >00 00. E 00E:m 00:3 .289: 0:0 :0 m0w< 0:00.: 0:036 EOE? 000E mm; 00:0_m>_.n_E0 00 00330 05 00:00:; $3000 00‘ 0003 0%. 00: 0 01:. $000: :O_01:0E 00, PO: .000? ummcm .0000. 500E? mm 230 :08 .05an :0 90000.00. 0% 0,300 >05 0E8 E30 E90150 003:3: 0E0>> >063: H0>llm0m< 0:00.,2 05 E 00600 :0>0: mm; pmfiln>bmz0E 0:0 55:03.. :mEE OH 0505 m 00 EmE $00000 0:01:09 0:0 0_Et< 00202.60 0L0>> >0£ EOE; E 0E0>E3 EOE 051:9: 00010.02 00 00:98 003E :O mE0EEOO 90:8“. 0._ 005 0 0:0 :0 b6 00:80 0:: $.23 0: wEExC0>0 E: 30.38 93> EE 53> =>00 0 0m: 0: 00:03 U0:w0_OU E 00 008000 0: 9 mm; 00:050: 53> 0 .__m 00% 00:; 2008080 81:00 38 E050 0080, 00. m: :3 mcmEz: 001 E 00% 00 E0300 £300 0%. Est; >_01:0:0000 m0>> 0... E. .00:0=00x0 :03 0O E0E 0:0 mm; 00:; .000 :00E:: 0%, mm wE_00>0: > 3:00.00 3 .0000: 0:01 00 00E: 0 00 0.300 m0EEUm0 08% E 00:0=0OX0 00080000520 0: .0500: EBEWEEE 00 00 0.0: 0:03 $20081 0:0 00:09 £15 :0me .wEEfia ESE E000 53> 00 0:00:03 0:0 .0000E #:0030000 5: mEfixcm mm; 0.. .00 :03 +0 020> 08. 010E. 0m0mm3m 009050: fiEmmm mconmm0=m 081.0%: 0:5 0:01 :0 NE: mm >250 180.5080 :03 00 58> m 0000 0mm 3030:: E0 0300 .0me 0r: 91:00008 30008: E00100 E .003 0W0 E083 05 $5 $05 SEE: 00 00 U60:: nmE>._ 0:0 mm; 0: 02% 0:0 E 0?: E:c:00 9. :00m 00 EmE 0000:0U 00 009050: 00 0.08 0.: .msosmfiEm >=SOE mm; EII08 :0 000m 050 00000 :00 2008000: 00: mm; :03: >0 $0080 0:0me 005 800mm? 0:00:03 00 0EEmX0 0:1: . A000. £80 30:02:00 0:0:0E “:00:O._ 0cm :OHwEEOOEV 8:806:90 0:: E 0m< :0060 0:008 £>§ 0E. .z_>m._ >00" E 02m 00m .mm .309 08:: €9.0ch EoEE E0533 ”0_m0:0n_:mUv :Om000:< Em >> .00 .H E 08 8:03:99 0% E 3:008:50 :0 5:28:00 0E. warbom mN .mm.mmm “SR; 5 £00078 3:801 0:008 B:Sos,_.mm0:m0:n_ 06 000. 05. 0cm 00350:sz 00 00.90%: 052 imfio>> .m >01 .0EE0X0 :00 .00m >009. 0:0 :5 0:0 0&300 00 mm 00:31:00 5:000:93 0:0 5:00§_m 08. E OEOOw _0_m:0>0b:00 m 00 B 003:0:00 0:000:35 000080 0:: E m00:m>0m .mEcfig NM .Gm-mmm0_ .5 ._E0:t0>m0_m >mEm mc0m E0EEOO E0E00:Ew m.__:m:m0_m __ #:0300500 E0_m:< H0 205:8“, E0EEOO 000mg 50 EU: _N . .mm ;.0O:mmm_m:0m 050 E 0::0002, 0:0 fl:0_0:<_. Sim >0 .00:Sm:_ :00 00:30 m< om E09500: m0E0. 0080000: :032 :30 0008‘ E 0503 mE0ccmE E005 0:01 at O .0Emw 050:0 00:00EOO0: O: 0005 E: :00 0:0 :53 0: m0:303> 0000c En. mEEb: :0:>> .®C_m> Cm m6..ng Q: mLLfim OH CmE 0P0 DEE mLP >>NLU MES» \Acm EDOU >>O£ LO”— 00:30; mEamm D6 0305 500000 0:0 63> 0.0 000: 30000 finer: 0:03 E00003 :02 .058 wEEsm—O E05 53> 20058 06 00E: 0%. 0010::0 0:0 $00EPF :05 O: :9: mxfiemofinfis 5:200:00 .02.:w0om E 00:8,; :00 .mml00gm0005 0:0 :03 00 00:0QO 0:: b00005 mm>> 0mm 00E000 00N__m00_ E5 :0 80010010: _m>0_00E 0:0 _mu_mmm_0 E m0E0£ >0: 0:01 05 0:0. .Gm-m_ _m_ .__V :0 :0Em0 00::000: 00: 9.0500th 90:8; 3 b.0 050:0 EOE? 0:01:30: 1830: 0:0 500:0 «0:300: 0.0 00 _00E§E 0.0%. .EBmm 00 0m< $200 05 505: 0003 E 0:200 :00 0500:? 30300 50E 05 >20 :00_m:0U -.0E_000 20% 330300 E 050:0 EOE 00> .>>0_> 00 E60 0:0 EOE: 30005.. 00:00 00 EwE WEE .N...m0>_0mE0£ mEt0X0 0:0 0100a >03 05 Pm 00N0Em 308% 00 =3> 0:0 .Tm>> 0:000, 00:0:31 0%. ca 00595 0:0 mE=E 0:0 :m__w:m 0:0 6:80.05 >>O: m0>:0mn_0 >_:O 0:0 DE :00: u_00_::mI :0 03:00:01 050m 0.0000 0%‘ 00:90? :3000 025:0 m0_0me0 05 0:90: =0>> 000cm>0m 0>m: @0936 80:10: mEth 05 Om 08:80 0cm 100293 802ij E0020 :0 t0 0% 001 50003 00 00 006020 E m_0r.0:_m 0:0 >030 000 025000 30:: 05 mm 33 .=0 0.0 cofiucsmfi 0: 0EmE 00‘ $00000 0:6: 0.: $00,005 3090:: 00 mEEB E 00> .m0m:n:00:0 E00020 0050 035 0:0 8th; 0:0 003E HE. 03b 00 >mE E 050:0 0:0 wEbfimsmv b6 mm0Emzo 08. E 00>0E00 020: mcmEs: :EES >0:00E0 05 >0 00::m00E E $0:m0:0 0:0: .Gm -mOmo. .5 0520330 t0 0%. OH 500:: 0:0 E VOEE 0:03 (6030003 0: 00:0 €000 0WE0E0 m000 E 50 .2ij 00 :008020 E: EOE E00000 >_000_00EEE 00 00: >mE 00E .01:0_m>_n_Em mm; 8:00: 00:00: 0.: 0.05 >3 00 000m 00 0393 E 0E0: :35 05 :O .502: 0003 b.0 v00>>0Em¢ :m:0>0 0.5 E£3> $0000: :0Ez: 8 0000000 20:50 00:00:.Em0 53> E 00:00: :05030 20:01.00 0E. 05:: 001 $00: 0:0 EEO: 0:0 00‘ mE0:0000 :050 0E1 :0 000 0:0 00 toaazm 0E‘ 00‘ @0053: 050 E :0 0:8“. 0.. E 08033 00:00cEm0 052th 00:03 00, 02010300: 00 0.:O>> E 0:90 :88: 2% :0: o~.$_.:0E 002080: E05 c0050: 00:30: 05. 00: .m0Efi E00OE 0:0 E0080 b6 :OEcc00 0:0 >_:0 m0>> 0E0 :0>O 00m:0:0 00:3 .00:mmm_0:0m 0:0. mE50 EEEEO 00.00% 00, £5 E00000 O: 53> 53:00 5:00EM0 0:0 00‘ 35.00.91 E0: 00330 :00: 0>0:In0:__000 0:0 mm0:m0:al03mm_ E009: m:m:0> 500:0 0:30 W000 Eb: C>>O¥U UCO>>N LOOP UmmDZ >>®Z Z<ZOm>> 30$ 0 .G .._ .m0E00 W00 :0::E0:0 0d m:_v:00:m m_ 0:; 630: 0:000 :0000:0:0 0:0:00_m:00 003E 0:0 0:330 000 :0 .0:00n:_:0m 000 6306:“: p.000. 0:0 :0. .06; mEm00_:m_0 E0 :00: 2:0 E 00:: 0:0 LE: .03mo_o:: 0:: E 00:00: E0 0:8: 00u_:< Nm .onfi 00 .Oméfi Ammo: m 00:00:30: :00 0:: 0:02:00: 000 Emsozima E20mz<< :0:0:0:w§ ...v:_:0::U :0m:3:E_._ :00 E0500: 0:: w:::m_v::m_ :zN: .mmdmN 000000000 MM A0M0HOWMMWHMW0M5H0: _m 0503 :05; ...0::0:0m.. :0:0 0:0: ..0:3000E: :0 ..::3 0_:00E.. 00 : N0 WM: “68:08 E 6:52 5008 28m 0:80.: ...m0w< 0.00:: 0001: 0:0 E 60:0m _0:0mEX 0E... .z<:00>\./ 0.00: 00.00 .0:0flw>0mm%0m:0:0 0:00:50: 0:0:0 €002: 003E 0:06: 8:38 0 m0 0_0_:o::U m:::Ej 0:0 :0 0m 6mm. 0:000 2W> «02> 000505: “E0: :00 :0 9:00:10 :0_00N 00000000 .00 EEES :0m:::E: 0.5 2.0m:<1::o>_> :0 :0 cm ::0E0E. 3:0:0 \EV 5:0; 200:0 EE 0000 :0:::0 .:0:0_ N00 EE :0: c0006: . . :0mMM0sm 960:0:0: 00:00 00 E0: .0050: 0:6 0:: 0:3: 500:0 :00 .00:0_ :0Nc0w E00 E :0u_0:0m 00»; :00: .0: .02: :0 . 00m :000 E2 :3> :03 :00 .:0m:0m0w0:0 00 E 2: 20 :0: 0:: :0:0>> 03m 020 : 00:: :0v_w:0N 000w E 500088.03 00: 00:: 6:80.00»: 00:: St»: :00 0E: 0_00:0>>::> 00:0 :0w0 N0 W0:m:0:/M _ :00 0_ :.0:0 0:: :00: 3: 0000:: >0 0:0:00E 00 .:0N00m0m 000 :000 E3: 0E 00: :0 :_0m0 0 :0. : 0 .E cm0 .: :0E 0:0>> E00: 5:080 E 00:0..000 00:: 0EE000_0 :0: :00_00:0>>::> 0:0. c0900 E000 . 0_.. Om 8'8 0x860 0:0 E E0: 00:0 06 00:00::cmm 0:0 0 00:3 09:. NM~80: 0:6: 00:; mEvfiE m: 0:? “:0_0:00:00 :0 0:00:20 :0 m: 0:0:0 00:0 m0m0mmzm 000000 _00_:om0=0 :0 00.0058 0:0 E :00::0 6:0 00:0 000:: x:0> 0: 0 .=0 00 00E00couut0m 00: 0:0 000:0:00 x: m0N:00m 0.80:: 0: .0:0:0E:m 0:0 E 000:0:5000 0:0 m0:0>0 0000_0::: :6 :0::0E =0 w:_._0_.:0::0 3:0:0: :0=E_.m D6 00: m:0_ 0 E 0:0 .t0:0: 00E00:00.:_0m 0 :3 0x0E 003E :0 00:0E E00 0.: .83 00:00:63.: 00:05:: :_0:0 06 03000: 0:000: 00:00:: 0:0 E 80:: 0 00>:0m00 0:0 «0:000:05 E x:0:0>>000: 0:03 002 :6 80606 0:0 00:0 .0_0_,:0::0 0.: E 0:0:0: 0:0 wE0EuE :0 000 0_:E_m 0:0 :3 .00000_0E :0:00: 0:: .0300: .03000=00E 0000:: 0 6:00: 00 00::8:00 00: m0>> 0: .0003 0:0 93:3 .0:0:: 0.. E00: 00 0:908:08 00:30:: 0:0 :0:0 0:6: 0:0 00 0:0 000006.:0000E 0:0:: :0: 0:0 00:0EE00 0.:0_0_:0::0 0:0 x_0:00:0:E_ 000: .m_0__0:0: 0:0 :0:0 0>_.00E:0:E 06E 0:0::0: 0:0 08:80:05.0 0:000? .00 0:0:: 0.. 00 2000000308 00 89:00: :50: 030:0 0>0: 00 0:0:0_.:0::0 :0: :0.00:0 E 3:0 0:0 06 :0>:>0:: 00:08:05: 0 E 9.00:0: 00 0>0: 003E 0:0 :0000E 00:0 :00. :02 0A.: . . .._0>>0:0:.. 0:0 ..mm0:mo::.. E 00:20: 00:0 8000:: .00:0E3:0mE 0:0 .000> E :0_00>0:E 00050.00 00 00::0E3: 0 0: 00 0>0: 00: 0:0 0:0 00:0 E:::00 :0_.:>> m0_0_:0__.::_.m 50:0 0.0::0::0 0:0 0:0 m0N:00m 0.80:: 0: :00>>00: m0_0_:0__.E_m 00:30:00 0:0 0:0::. 5 5 00 u E :5 E 0. O t 0 K1.) .C 4—! E ..._0w_.>>:0:00 0E 0:0E:00 0:303 00::m “02.0 0E 9:000: E 0:01.. “E000: 0:0 mc0m 0:0 E0: :50: x: 0 5:03 00: m_ 6.0:; m0 0:_:Em_ :0Eom :0: _ 0:0 m::.0::0: 0m00>_w:m_0_:>,n\_, 0:0: E0500 0.0:; 0:0 0:0:w20::0 :0.A0_: E>>0:w 000m 0 m0 om0 0:00» m0 :0 02:0 ::.,>o:v_0mm0:wh_0::: 0: :0: 0:500: 00 08:05 :50: m0: 0: m0 000w 00 :00: :0>0: 00: 0:00 6001080 w: 00 0: 0.3 053:: 0:0 .WEE: E3000 0:0 00:E::0 00 0:000: 505 020 000:0:0 m E: .0 00:30 E .m :0 Mpg mwcom 30: mEx0E 30:80:30: 0:0 80000:: 0:0 0:0 5.0050006“. 00:38:: x0 :0 Man: :03, :0...E0 :00: 00: $68 :50: 00 :3 .mm:00 :0E:0O E 00m:0:0 2:00: 0:0 00:00 0:0 :00 0E0m 0:0 :. 0: 853080 5:000:30: 000. 0:0 E €03.05 WEED :0 E500 0:0 E :0_0_:o::0 0 x: 036:0: m0 .002 :00» 0:0 E 0:0.0E:,: 0:0 E mEm:0E0 29:00:: 0003:: >>0: :0 03:50 $6570.00: 0 0: 0:0: .x:0E_0m00 0.80:: 0.: :0:0 mcz -.0:E00 0:0 0:003 0:0E :0: 0:0 :0_:>> 06 0:60 .m0m< 0:00.: 000. 0:0 E m0_:E0X0 C>>O.:mv UtOZ/m LOW 2MB: >>®Z . .0 :20000 .390: _.0:0_:0E.;6 0:00:00 0:0 $3020 :05 _ 002330 0>0: 00 :00::0 0o: 00 mmE000m :0000: 000: :A_000::0:o::3 .ow_ Ammfi 5:0: : “93:00:08 s>xx .00:U_m0_00_m:E 00030.0 :o_000__oU $03.08»; com 0: 0:93: 00 0&0: 0: Sam 0:83:05 00 500 0: 00 0:00.:sz 000 00 030.:sz E 00 0:80;: JAE/:2 0::00 00m A0020: E: ..m0:0.::0:: 8:820: :0 0:050: 000 ..:m_>: 00 8:05.606: :30: 000:E00 00 0:0: :0>0 __.:_0 0:>__ m::.. :0: .wmv: >0: 0N :0 .m_0:0::m 00 0:0Ex0: :0_0:3m:3m 0 m: 2:: .x:0E_0m00 m.0:0:: 0._ o 06:98 0:0_ 3 :00m 0: 0500 00:0 00:00_>0 x:00:0E:000 00 000_: 0:0 3:0 m_ 0:0:0 0m00_>>0:0: :AE 0:: mm 6002 .:0E00m 50:: ":000:m0_>>v Ex .d0:0m:0mm§>v__mzz :E >_:0:< EJN 00:0E0m 60:80 :00 :N 0:: 030: :3N.m::.E:0:. Ezw :0m:::0:m:00:3 0:00:::::05m: 0:: .3 E:m:00:::0:0:6 :0Q .m:0<m 50:00.32 mm .annmm :8 0:000:00: E ..0m:0:m:< 8:300:00: 0:0 .02 R , 80:0 0000 0:30:00: 0:0 0:0 ._m.: Nd: ...:0mo:E00 00 :90: E9”? .z<20:>> 00m .Aomdwmf .6 m00:0::0: :0:0_ 0:0 _0>00:00 00 90:00: 0:00: _0_> 0:2: 0:0 :0: +0.00: 00 .mfimon “N .Gfimnm: 0500:0000: 0 00000 :0 E033 0E9“: .20> m .o_0U.N0:0\ ::0mo— .00 .00.:m200:m::: Sabm E ...0:0m:0m :00— .0:0m0:0E Cam _ 00 SEE 0:00 80:80:: 0:0m0:<.0 > 00:83.. M06704 :mel 000 .AOmNn: .c 00_00:0> :0: .00N ...0m_o_w:0 8:050:00 0: :L. 0264.2: 00m “memo: ._ E ..0:0:00:0:.. :0:0 6:00: ..0:0:00:00m0: mE000: 0:0 0>0: E00: 0.30:: 0.: :6 00:0: 03:. 0N. . .omm ....n.0:< 0:006 .:0:_:0m. 0:0 000. 0:0 0:0 .Em_:0EE 0:32.126“: 0:: 0 00.8: "$000 a: 50.80 00.0983: c8025: 00?: 05:50 ...oom..:.om: :0__E_m 0:0 06:... 00:00:80: 0:0 :6 _00_::A0 _0>>0:0: :0 00:0 0 00 0:6: 3:00.080: 00: 800 :0>0>>o: .mm0:0:0>>0 :03. :0>m .00:0__00X0 _00_m:E :0EE00:: :6 80:80:50 x:0:0:E00:00 0m00_ 00 :0 .:0_:m000 0003;: :50: 0 5:5 mE_000 0: 00 :00::0 0>> 0000mE $.00c0mm_0:0/: 0:0 :0 0:0>00 0:0 0:20 00_ 5002.: 003E E 0:0 :0: 0 :0 mEcEm0: 0:0 mEEO: x: 00E0_:X0 b30090: 0: 0500.005 .0:o:m E .wE:0o:IIm0_00:0m00 0:0 x::omo__:: 003E :6 3:00: 0:0 E 0m:0:0 03:00:00 0 06 85030 0: 0800:8000: :A=00:0E00::: mE0: 0:0,; 500:0 0:0 00:00:: _00_m:E :0 000E0:: 0:0 00:0 memi 0:0 E :o_000_0E 0: E 0:05.. .0:00E 0>0: >0E 000: 0:0 :0>000:>> 00% .00E:0::0: m0>> 0:38 0:060:00 :0; 0:0 E 00000: >0_0>o: 0:0 80:6: 000?: .m0_:_0E:: 0.00:0 E0: 0:310:00 0 000mmsm 00: 0000 .330. ._V ..00:00:00:00 0302:: 00000:: >>0: 0:0 :6 0:300: 0:0 5000 x030 002m 0:0:: 01_ 000: 00:>> 3080:0060 000::0:E_ 0:0 000::0: :00>>00: :0_00E0m_0 0:0 mE0: 0.90:0: U00_:0 0:0l0:oE :0 33:00 0 :000 :00: 00: 0_ m0 m0_:_0E:: 0E0m 0:0 0:20 0:m:00 0:0 0000_:E:0: 0: 00 003E060 0Eo::00::00 06 0:0 0:0 :00 :00 0:5 00 :0: 00 50:01:00 0:0 :0 .0::0000_:0:0 :0 .mE0E0: 00000:: :0 0020080 0m_:0E:: 00 00:82 0: 0500 00:0 :0300 0:: 0=0>:o:.. 0:0 :0 030:: b0:0:E00:00 0: m: 0:0:0 .:o_000:0:4_00_00:00:0 00E00msm 0:0::0>> 00 :m:0:0 00::00-:A_:00_0 0o: :A_0:0:0::0 m0>> 000% 0. :05; :0: >0_0>0: 0:0 .28: 00:0: 0:0 E :0>m R000: 00 0:020:08: 00>0:: 0>0: 330:8 5:00:00: 5:00 0:0 E0: m:0_0_mo:E00 E 00.5%.: 8:800:00 0:000 0:300: 0200:: 0:0 :m__:00m0 00 m0:::000< 0~:000:E00 0 00 02.000 :00: 0>0: 00 :305. m: x_0:00:_:m_m..Eo:>> b6 0:0:I:0E 0>>0 000:0 00 600:3 :0>0 :0 _0:00 m0 E0002: x:0:0:E00:00 :0:00 00::0 0:0 m0_mEm 0: 0:: 60000:: :50: 0:000 160::30 0005000.. 0:0 00 000:0; :00: 0500 8:0: 0:0: ..E0:0 0:00:.. :0 ..E0:0 :0_>> 0:03 0:>> 08:0: :0 EOE0000 0:0 962: :00300000E 0:: 0000 ::0 0oz z<zom>> .0 00m \ mON 00.000 0:8: 3 Eta: 00 000:: 9:08 5. 95 Q A 0 3: 00 02 00 0:0:0 0._ E002: .1090 mm .9580 >5 #0 :50: 0:500:22: 0 : .0 8:03 .260: 000 00 .mm.¢w_ .0:< 302. 0:0 0:0 2:000:F 8:20:00: 02/0200; hm 0 :0_0:3m::m 0:0 :0 m0; 00_00:0> “0000 0:0 05:0 :00 0:300 0:0 :23 _ : 00 00:0000: m0NC00m 00003:}. 0:0 E 020:0 :00 0E0X0 :00 00:00:22.8 0: 00 202::3 2 0. 00:0 :0 0 :0 m>>2> 0:00:00 20:0:0 0.: 00 0:0E0000m 20:30 0303 0: 0:0: :0:00 0:0 :0 :0 .00: c: :80 00:00:00 :0 0E0 0:0 00 00000800 0 030 00_mEm m:0E:0:C00 0:0 :0 00:0 .0_ -:0m :0_0:3w:3m_ :00 020000082 00033 30> 0 00 80:00 000 :20E0:0 0: 000: 00 030:0:00E 0: E0000; 00: 0: wE:0x:0>0 x: 00000 0: 00:0 :0:0 :0>0 :000 0050 0: 000E 0000 0:0 __=0m 8.000200 000 8:00:06 :0 0:2: :0 SEEDMEW/Mw m 0:0:0 0.: E00 E02 0:5 0 €300 :0_0::m::m 0:0 00 :200000: 0.:0:0>M:H::M: 000002,. 00:0 3000 0:0 39:20:00.3 00: 80:00 0:30:00 0:000 2M000W00W000WNOWHM Ewfiwfi 00 :0: 0 E 0 0 m 0 0 00 00:E00:00 :0: 0>0: 0 V “MW/“$0M :omf HW00M$ 2: 002:0:030 00: ESE: 0000 0:0 0:E00MMWWMM00QWMM E 002.000: :00: 0>0: 0302/ 6207030: .5 2 200m E 0:<.0 0::0 C0 :00”: : :0000: 0:0 30: .0_0E0X0 :00 00:03 :8 :00 0:0 .950 b0>0 00 00:2.030000 m 0 9.00: 020 00 00: :m:0:0 000EE.0:00:0000E m0>> 0:0:0 0M0 00mm flab _m0_ Mm 0cm0o 0 00M00|=0>> :00: : 80:00 2 p00 8:00:00 0:0 m0m0 . . MMWHMMWHMMW 0:0 “0&0 .020 w:_.:0x:0 EOE t00< 0:300 2:0 0:0 WW0 MH00W>W0WH 020:8: 8:000:00: 0:0 :00 000: 0: 00 0:00E m0; 0: 00:0 03000.0: 0:00 SHE 0.: :00 m< _>0:3m::m L00 0000 0:0 0. :0 00 :20E0:0 00 00002000 0: 00:20: . 0 0:300:00: _ m0: >>0: 0 00 058900 00: 2‘0500: :0E:: 06 003200000 mE>>o:w 0:0 x: 505300300 0:0 0:02, 0:0 :00 0:0 0:0 00 600000 0:0 0: 002:00080:0l.:nw_wwwmmcwwmmwfl , . 0900 _00_:002: 30: 0:0 00 ,0 o 0:. :0000 .0000 E E2:0E:: 00 02000 . MMmemmmwn. w: .:.00::>> mcwa 0:0 m:_00_.00:000 E90 EE 000:0>0:n_ m>>2> 02.322000 50:80 02: :00c0m20E0m: 0 00 0mg: 25:0: 0 60-00:: 30> 0 0:23: 00 0530 0:002: :00 020:8 ::000E 0:0 moi: x0 0:m_E 0:0 m0 mm“ E :0:0:000 00 0:00 50:00: 2: 00N_:0000:0:0 .0 0 0:0 E 00:80 E mE00>> 0000 0:0 0000:02EE00 .:0E:0:3:0 0 E00 000 0 :0 :0 00:0 :_ 0000000 m0 00:.0E0: 200030 .0:0:0m 20:0:0 0.: .:0_0_0::0 02:0E3: 2: = 0 . . . . 0 0:00.002: 0.03:: 00 08:00:. 00 0: 00 :0000: 00:0 m0N:00m x20 0:0 E 0:0M 00_ mm 90:: W . . . . 00 :2 E0:0 0.: E = .00E-000_ 0:0 E E000 0v 00800 000 200% 0:0 00 :o_0:00:0 05. \A >0 0N.0m 0: 5530:0000 2:028:00 :0 0 . 0 m0011mmEc02 02:0E3: 2: 020:0>00 00 _ . 0 0 _ 0: 2:0 00» .02:0E3: 0 m0; 0: 00:0 03:0 2 0_ E000 00:5 80:5: 00:0 0: O . 020 came 0 0 0:. ES 020:: 3 :o 808% 2:0 223:8: L030 2: 00 00:0 0:0 .2:0>>0::0:0 _0:000:0 .E0:0 00:0:00E 00 000:0 2:000:F :2:>>.E 5002: 00 .0000: um . _ 0 >> :0_:o:00_U 0:0 :0_.>> :0:0 0m00 0:0 00 $000 0:0 :23 00 00 $0: 00: 0000:00 2:0 0: : - 05 E580 0_:0>>0 :00 00:2 >>0Z _ :N : _ : 0 _ : : +0000 0% Km __.mt< 2: 0o _:0:_:0/0_ 0000 000_ 0:0 0:0 _E2:0E3 : .232: .zIOEm 500$ _..020_m:0 00:0:00:00 0:0: @5920 0m 00.5 U080 00 0003 0 23:: .._.t< >>02. 2: 0cm 2:000E._. 00:00:00: ,z<:00>> .U :90 0:0 ,ONN‘mON Ammo: _ 000.03% 00:0020:0M 020600020. m0::0:0Co $203: 20:00:0090 0:0 mE000/0 :0 0:30:02: 00 000:0. 2mg: 00:0020c0m...»5000>> 020:9“: 00m mm . .80 0% Km :_mt< 0:000 ~0:02:90. 0000 000_ 0:0 0:0 .E2:0E2 : 20:2: .2135 x: 0.0900 :00 .00N_m0:0E0 m< 00 .9 00 0% 0-0 0 30.002 20280320 00302 CSEE< U0E0/0v xxx 02ij 00 E::O00_:0m 30:00 20> N X00m 0:003 .00 60:00:02.0 0:000 220002;. 3:00:00 mm -020 003m:0 0>0: _ m< 0:0000 00 0E00 m0: :03E om :2:>> :0 :.0:0 30:: 000 000250 0:0 :00 02:0 x__0_000m0 2 2: 0. .2:0>>0E0:0 _03000:00:_ 0:0:00E0 x_0:_0:0 :0 E \AcoE_0m00 :2000 0:0 0000:0:00E0: 0: 00:0 2 200 :00 02/ 000E 0:0 00.000m0mmsm 0>0: 0:20:00 0Eom 0 00:38 :0EE00 0 :0 :0 00:02:30 00 :0 0:00:0000 0:0; 000E0: M02:00:0 0:0 2 mm.w:_000: 2000003 0 :00 x2020> \A:0> 0:0 :20330 00E :00 00:0 m0jm2l03m:0 00 :0200 :00: m0: 0:0:0 0._ 00:2000 t0003m 0:0:0000 20:0 0000: 8:02 m30:0E3: 020: 02:0E0: 2: 00:0 2:000E._. 0o mE000: 0020 0 E00 :000 2 0: .00:00mE :00 00902081 _02m:E 0 000:0m:0E00 00 00::00:00 E00002: ::00oE b:0 00:0m0 0:0 00 00:0_:E0m0: 0200: 30:0 000:0 0:0 $000500 30:00: 0:0:0020 0050 00: 2:000E._. 0:0 0:0:0 0.: ._00>0: 00 0>0: 00:: 8000 000:0 020 mE:0\A:0 :00 0:0Emm0mm0 0mm::00:0 00: 0000 0_ 00:0 2 :000:000 2000:? 2:0 :0_>> E0580 0:._. .:o_0000:0:00:_ :00:0m20:0m: 0:0 :00 E803 00E:E00 20:0 00 0:0 :0:0o:0 0:0 :0_>> 0:0E00:m0 20:0 000 mE:00 E x=00_0E:0 00mm0mm0 :00: 0>0: 2:000cF 0:0 0:0:0 0.: x: m0X00 0:0 00:0 U030 00 030000 2 0: 0:0: :0>0 .____0m .2sz 0o 2:002: 0:0 E 0:0 :50: 0 00 ch>>00 0:0 000.0:0: 0>0: 00 :000_ 0000000 _0:0>0w .0>0:0 00 0002080 00: 0:0:0 0._ :2:>> 00 020000 30: 0:0 "020:5 0:0 E E0380 0:0 02000: 00 mE00m 2:000E._. EOE 20000 mE0::000: 2:0 :0_>> .0:0E>:0 mE:00: :0:0>> 00:00_m:00 :0>0 00: 0:0>> Amomi 000_-00.0:E 0:0 wE0000:0 .2 00:0 E002 0:00 :0:0 006 m:0_0_mO0E00 .0E_0_020 2,0: 0 .0:0 30: 0 “0:0 05: 0 0E000: 0>0: 00 00E00m 203E mot: 0:0 \Am 5002: 2ij E 00:0:0002/ 0 :0:0 mm0_ wE:0o: 0: 00 0:0 00:20 00: 0_ 0E:0:00E 0:0 E “:0_:m00 02sz E 0m:0:0 0 :0:0 0:0E 03:08:00: 2:0 .0000 0:0 :0000 0000000 _0:0>0m wE0E> 00000:? :00 00%mm.0_:00m::fl_ ::0:: 000:0:cE :00: 00: 20:0Em 0:0 00:30 00:0 0:000: 20:0:0 0: 0080:0000 0: mom: 0:0 E c0000; m02000:0 0>>0 :_ .2:000E._. 00:50:00 2 00:38 00 000:2; 00: .0 0:300 :0 :0020 00 mE00m 0:>> mm0:0_>> 2:0:00E00:00 :0:00:0 2 0:0:0 0% .0: 0:300 00 :0000: 000m 0: 0_:0>> 0:0:0 mom: 0:000 ..02000:0 E05 0:0:00 00:38 ::o :30 0:0>> E000 2:0 2 0:0 .203: 000000 80 :20E0:0 00 E 8003 00:0 00 :0>>m:0 o: 2 0:0:0. 5002: 2sz E 0:0 :50: 0 0000::m30E :00mm000: :0_:m0.0 0222: E 0m:0:0 0 :0:00:>> mE0E0: :20m030 0:0 .03_0> 0000 00 :0200 0: 0300 m0:0EEO0 20:0:0 0.: 0: :0>m 0.0032 _0:OE 0:0 ._0_0om ._00_:002: 2020200 :23 :0m:0_ 00 2000 :2:>> E000 0l0_0:>> 0 m0 E000 0:0 00 Z<ZUm>> DOM ‘ _ N .2 AME. _>>om w _. :._t< >>mZ. w5 Ucm €0th mwccmgo? .z<28>> in 8:835 émozé E25 8m .9595 522, Lou. 9n . firmfl .Ame .38; 5552.5 2885i 6985; Sxxx 88m: "comcgm ncm vto> gmzv muucmumucmm Eu .wmmmmmwm .mm-_Nm .32: £383 53ch utmmv . .. .mocum cmmcsom $3 222$ 53 at PS Essa“: comaezm .3550 tmgom #5 93 588 £518 mv . .. 2: vaCEwE , , u. N1: 65% «mm Nv . mEoEwE a a Mm..me :oEnEmb x2965 mm $2.8m “961 . _ . «mom. mmm; “gulcwwzsm HEEmEJL 8.. E 26900 mu vcmEfl FEEL: .oEnfdmoZ < Z E 833 mv u .cuomNfivt E ., 20% Ex an m ._ 5. . llllllllll .5 8528 M33 v.55 $030 $8me cm Loy 5x395 m5 Emto .ch Eoom E .o>o._ uECo 0530 H5 3 55> m “20cmng ME Ucm Emmch mi .5595 b6 33 v5 553% .6 baggie fimmfia ES”. m._ 555 E mmEEu mmb 20.5265 3 L6 wmmmmmq Eco m5 50: £3 2:. .mw ANwE .500 5095.3 33G E V m 33:; voom Em £3946 E>mD "3.an ncm _w.w§ AmcmOmEom mu 38 3 my 822sz 8b pm $3sz 2 mm 885%: XEZ :u .Cuummgo m E5130: my . mgtm 300w .6 58 585E mmfi m 5% E? .6: Ema m5 E 9635.58 3 maggova Emma wt. . . toEmB x x 3 Lo: . $8; 8383: 5:5 55m?“ 02.:ng mo: 9. Emsob vcm 838m mEmg 8m m5 5 m 30% om Em was 8 E :83 vmclloLauBEEm ncm . m5 toaajm 05 :fl mmNcmwm Xmm mf 0U >25 #02 .=M>> mm ucmi 3 Lou. m.va m5 :8 wEOQ chmflumwmmrmoflflAwpfimmwsfimfihfimwmmtm :28: 95 3.585% €85 59,: mtm 95 E; 088 m5 Ucw $.8m;>>0m_m mCOUEH L05 Eon E5 vmzmgm m>mr_ _ 3mg conhEsmmm m5 , 63%: @952 92%;; mozcommm mi 05 vamgofi 05 E 82830 zmjoEfi 55> co mcoficF Ucm ucPEmE 3 mmEoE5mB $5 cm>m EclmE5xcm Emfixm 50: Bow . o .unmfi ml. 3 nmmmmaxo $05 53> US$580 mmmzmoa ufiEm co . t $5 m_ .5530: wow: w5 E mucmmmficmm _mu_m:E 0583 m 53> E0503 9:. .Em5 .. m; :59: 50: U r. 3 um? m 5 5:3 >63ng mm 55:8 ULan Mm=m> 55> EmEoEmw SE 888 mg 9. mucmE>m m5 8:62 50: on Ucm .8535 Europa; m 363 mi mm mEBmmE age.me Q55 :05 r. . EEme 05 m: >>o=m 35 85305 .3: :55on E95 02m; $5 208 53 __m 9E Ucm N 025950 Lo .cOGmmmmoQ 595535qu .825me D6 2005 8m 52me .8 En 38:8 £5 53> w:o§> mE5Em _ m wag 5 550;; .me $3 838 D6 EEO m5 mc5m_o_> L6 mecmv E m_ 965 $5 502 ._.mucmmm_mcom: m b6 38:8 m5 E m: 05 8:08 Em; E3303 E5 EcoEmU E mE L _ E . mm 3; 569:3; m5 E .3050 .95 .m35mmm> .msEEofi . 9:. .85me 05 Umfiwaxm m5 EmE mmNcSm 05 cm5 $2 3 Emixm 05 826% cows mm; a 50: mm>> ovcmEfl \Atmmfi wcmrwcjm . .wzwfiu m:__mEoU .otm> .OHmU mm 8053 53m meaam 35 SEE E Emoa m5 Ucm 5L8 £85m:me 238 >055 cm5 Emu; \Coymcmfixm , $2255 52m m5 >93 26 aame EnmmoE. voom LOW UcmlmzoE cm>m mmvméocx 80E LE $8.05 oumE coma 2m; ESE co mmNcfim xv. mm: 5x8 $98; 3 05 mucm_o_> UoUEuE 55> 5m: mcfimmtam Wmfiox m 5:525 £me m=m> mE5>cm b: E E9: Em; _..>>o§ 05 mESmEmcou mEoU 5:05; UmEfimjm 3 5:28 Sm: w5 E mucmmmficmm EEWJE m. A; E896 mSmmwmwmmmy mmbcE £50,”: oucmEmm 5mg. .fiSoB (.05 2me .50 20mm50m Lo» 88 m5 55 2 umwwmzm 05 EE on >5: 3:: E 80; _ mm 5ij m5 #0 55 9F E z .mmgam 3c. v.6 2 €5th E< .ECBEOU can 68% .3935 7.8%me _ . a . a cum m 5 Ucm .bmmUoE m5 .ELmLU m5: 3 BEZES E805 mEmL 05 mmmm up N _ . _ @000 m5 :FE mcmEmDE 80550 c05m m5 53> mm m; b6 $965 L 5980 Emma 5062?; D6 EE 0: mm; 95;... $985 $5 bnmnmk $2 :5 Ucm 9:22ij wEchmSo 53> m_ 0; cm5 EmsE 50 tm 05 53> m: .Esouum m_m__m> cm 5:58; (.0 EB Eb_mgm>_c:.m.‘_5cm w5 Mo UcmEEOU {BE m5 $2 UwEmucou 2 ES; 3 “:mtm @536 _m>_>m:: mucmmmficmm m Umcm: 3:388: 50: on Ucm 6:6..va .32 mtm aE Eswfloofipawfi LE $81855 mEEU 09596; @385”; . mEmUoE Ucm ficmbcm 89>me mcomcquOU 26an93 53m um5®mop Em5.+o.=m mmE5 co \Azmufimmsgwcm tho m: M“; o .55 m.>_mm_E 9; E05 :3 c8 m>> vcm dowfi< $0 -mEom vcmlcmufi Lo _E>O .mquI ___mE> 9.63:0 mam; op UmEEu Emma \A_Lm__E_m um; vm; KEANEE arch: 538m Em 93> m.m> >2 mN c0 Empcsoucm 3%; m mm; 3 . 05> E053 _m>o_va mmw5§8 95.6 UmvEEE 2 mco fimmEE 3380 cm>® 25:0 y 850»? mEx 5058 mi 05 $52 m 5 = . $5 5N5 85:35 uozszz 53m $0 BmELotma .8285; :20” new $5300 wv NW. .m=m> 0583 :23 flafla _o_> bEE m5 3 30530 895 E3 E LEE m5 om EoguEm new 320 . m a .chO 005 cmgaomoia m5 >EmEm>oE EcmEE m5 E 85,? EmEE 3 305:0 $8 52 .mCmmmU vcm cmmmifl. .cmELmU EE Lmfim Ucw Ema: mm 53.. _uc< .. Z. 0—0:; Ucm . . cm .8 amZ 05 Um=m>m5 EmEQO mcsox m5 £me 05 pmfiEm> 658E m5 3 9.55:0 =m Pa; 35 >5: .UmESEmE LopsuotmpE MES; -03 58E w5 L6 96 9&5 5E WEE ._ i 50 EmEEsm m5.E 505m 05 E Lmfifimfi . m._ om Lo .mEmEEfiE U30. Ucm 50m :0 vmxmfi 03m: EwE mcm§m3E 566% :95 26; 53/ SEE mi SMWQMMMUWOCUNH oucmEMH 96 m: 05 E @5093 550% 05 EB 3 El. LwfimE oZ $:.mEoEbo: b6 moaouw 5:919: m5 & 55 “2922?: wEUcfiflso b6 mowmofiw 26c m 838th . . . . _w>m_umE E new: xEoEEOU $3 $5 83% 583: m >9qu mmNcSm m5 E>> Emfixm 0% >9: 3 NymmEEB 550 E; E EmEEOu mEmmma mco cm5 80E 856:0 b5: ESE .m , 1 \CEOQEBCS .5 Ego“. m5 mmemgilmfisEzbE 5:2th 895 mEEEa 8 mchfim c .853 5ch 95 E $963 05 Beach _ E5 c0583 L352 55 2 E Ev . xv 859% ucmfi 3 EB Emfixm 89:8 me 2;?«2288; 99:6 ECO LmnEmE . .. E :o .m 39.2, a; 3;. E398 8 Emmn 50c 80c .bmmLmEOU 3:39.801 m b6 , Ucm E3925 Q 0.31 Eoé EoEsuoU m E @8585 mm>> 350 9:33:30 Ucm 69mm: mm mm ummwgpwsnnuasrc mo EOE; m5 E 508 26: m vmvtmE mom: M55 55 co_EE3mmm _ . vocma m5 E 83:8me :23 Ucm _m>oEoU on :32 .mmi 9, mow: 3m. 05 Eot 205 _... .5 mucou . . . N... 1 :0 $80 25% 5E 23: 2,07. M 72:83.0 Dom .. N a TN 501.0%. ...v ..500.o>3o... N...30 0009.0 X30 0003000. 0080.30.00 0300 00.0000 .00 500.9000 00 N...3U 03.0 30 5000. 03.0 000>000 00 0_._0>.0E 500.0 .m 0002.05 00500.0 000000 00. ..0 050.000.. ..0 0000..00X0.. 0.0.. 0090 0300 000.000 000 .00 .0505 > 00300 05.30 >0030 0m... mm .oom ...000.m0.0 00500.0m 00 0000. 030.002: 000:0: >0 000000900 0< mm .mm._mN .800. 05.00.03.302 “2.00 000 0.02.0... ..xx 0000000. 00 E30060 000.0203. 00 000500.330 00.000. 0 0.0000230 00 00300.. 0. 00 0.60.03.000 0X 300.00.0E0EEQ0 ..03000 ...000.000E 000 50 000.000 000 0:0.030 0. 0 05000000000. 0.006.000.0000 0500.. 00.0.03. 00.030. 00.033 0.00.31 00.0 00m .N>.$ 0.300.003 030.00.30.00 0.. 0.0 030.0 0095 0..: .2400 .300. 000.0 00.0 v.6» 302. 00000000 0000005 < 0005 .00 0.00.35 05 00 .2020: .v. 0.0090 00.00 A000: m .E3...0>.> ...00....00U 00 0.00.0m 00 0053.06.00.20 .0000 “005000.00. 0000.30 E300w.w .002: 56225 0.03000 000 .000. 05.00 .m .60.mm~0. ...v :00... 0.0>.> 00 >0 .3000 5000000.... 0000.00. 5000.0 0000000 .000 0 530.. 0000>0.. 50 00.0.0.0 5000.0..000 0. 00.3m0 .m 500:..00 0.50050. 0300 00 0.>00 0 0w00 0. 00 .300 0.0 500,090 M0330 00050000.: 030 50 0.> 03000 00 00> 0300 0_.m.: om 30.00 m 005000 0. .0n. 00003.0 0D 0.. 0.0.00 0.000.”. 0.. 00 >00 00. 0.00. 0>00 ...3 . «EBB ... 0. 0.0000. M00000 0 000... ..05 000 03 00 000% 00 00.003000 0.00503m3< 5w 5.3 .0...r000 >5000.>0 003 000.0 0.. 05.0.). 0.000. 0800 50 005050000000 0. $000 .6 0000.10.00 00090.0 05 0.003 .mN 000 m .>x .00 00003.0 00 .00503m3< ..m 00 00000 0. 3.0 .3 0.0.3000 0.080.... 0..00_m. 05 >0..0 00 00505.0 0.0 m0.03.00.v 0.0.. 010000330 0500050000100 0.30.. 0% Illcll'l‘illlllll 0. 0.. 50> .0003 w0.0..000 0.5 0. 00>0 00000503 00. >00. 000.m0.0 “0.5 003 0.. .m0.0..>00 0505000800 0.. 0.0000. 0.03 00.0.0000 0005 .5. 0m 001.0 .050 000 0.0300 b6 0.0.00. 05 000.. 030.0 00.0E0X0 5.3 0.000 .6 0.0.0000 00.60.00. 05 530.5 .>....0E0 05 000000 0.0 005 ..0.30> 000.0 5.03 0005.00080 05 00.03 .050 0. 0.03 >00... 0.030. 00 000.0010 00.0 05 00000.0 20500080.. 065000.000 035 0005 005 00.00 00. 5000600.. 0. .1. .00.0>000.0 >05 0w05 05 00. m0.000 . 0 0.0 03 .0. 0.0 .0>0 >05 005 .>.v.0.3.0 0.0:. 000 0.00. 0.00. 03 ..05 .005 .0203. 00 0... 50000 0.1 >000. 00.0.5 ..0 00¢ 03 000 005050000000 000 00000005 ...0 00>.000. 0>00 03 0500.000 05 E0.» .0... ..00000. .05000 00.0 0. 0.05 00< m003020.. 00 00000.90 ..0.30> 000.0 00.03 00.00 0.000.000. 0>00 >05 00.00.30... 05 0.. m0.000 .000 0500000 05 >0 0.0. 0005000300 05 00 w0..0..30 >.0.000 0.0 >05 .0. .00 EmE. 0005 500.0. .0>03o... 00.000. 030.50 ..05 00 002000005 0000 60 0.3000 00.0090 05 >00 00. 0. 0.00... NW.>.0.M..0.0> 000 0000 500.0m0 0.0.0.03 0 00 0.30. 0000.0 .6 5000.00.0000 00 00 500 .00>.00 0.065.005 00.. 00.03 000.009.0800 .0>0.00E 0 00.90. ..0.30> 000.0 0.0... 000000.05 .0>0.00E 00.900 0 003 0010.00.30 0.00.3000 05 00 0.0.0030 00.030 0... 0.03 >05 0030000 003 0.. 0500.000 05 005 000;. 00.60.0000 00. 0.0.0 0.03 0000.0. 0.00000 0. 000.03.. .0 000006. .000. 00.. 0>.. 5.003 0.00 000 05 5.0.30 500 03 50.... “M0300 0.03 000 .0 00 .>_000030 0.036.. 8.0 00000>00 000 .00E U6 00000 05 0000.000 000 030... 00>00. 00.00 03 02m 0.. 00,003 >00. 00.3 05 00000. 00.03 .00 5000000. 0 .00 000.0 .0>00 03 505 000 00>: 5.000 0>00 03 505 0050000 00m Om5.3 .0 >030 00.00.00 5.3 E05 9.30000 >0. 00>.. ..05 .0 >065 05 .00 E05 05000000000 0.. 000.000 .000 .0W0 0.0 0.0003 05 0. 0.00 000003.. 00 >00 00.0.. 000 0.302 0000000 05 0.00 00 50.0 00.000 0.0.63 05 .6 00.0.0.0 05 005000508 00.03 D6 .0500 065000.00 03.. 00.0.06 ..o.3o> 000.0 .>...0000000 0.00 .5000. 0.0 .0102 00.000 005 .050. 000.m0.0 00.00.00. 500 0.5 0.0 0.0.00. 0000 .0>0 000 >05 005 0>000300 00.080 003;. 00 0.03 000.5 0.05 500.. 05 0.0.00 00 0.0 30.. .05 ..0 000.00.305.00 ..o.3o> 000.0 0. 50> 00< 050000 05 50 0.00> 0600030.. m _ N C5000 UT.O>>.m .00? U63: >>mZ 00-0.1800. ma 26050.3... .3. 3... . . r . ,. . < .. 0. ..m0 000000. 0 wmmwwimfiwwwmbmfizvmwmw 0.0.0? E00003 0..... 0.800.000. 000 .A..0>.>0. 8 0000000330. .A .NWM/M .. .30. 00.9, 05 0.. 0050.0. >.00o_0 003 0030 0.0 00 H. . . .. . 00.0.. .0 05.00. 05 0.0.0 0000.. 60005000 0 003 00000. 0 0.3.30.0..00 000 >5 . . . . . 00> 050.. 05 0.05 00N.0000E0 00 .0 .0 00 >30. 000.. 0.0.0203 05.00. _ 0.. . . 0 E 002 0.V . . . . . 00—00... 00000.. 000 0.0:: 0 v . 0005 33.000 000000.300. 00. 0. 00.8.5.0 000 _ _ . .0. 0 000.0000 U 0.0>.. . . . 3.0:: .>.0..000.03\..o .200 00> 5.30....2305000 0 .0 80 .. .000 .000 mm. ..m 8.; 009.000 05. 0.30.0...055000 00.85-30 0.5.0 Esoavwmwmmh 0V .0 000000.... 5.3 0.0030 0>50.00E00 0.03 0.0000 0>000300 0.30 .9. .0 .m .000. 0.00> .6 000.0030 00>: 000 003 00.00% 0.03 0.05 0000 “00.530.000 .000050... 0>_000.m0.0 05 .. 500.030 0000 000 .500. 0. .000. 00830 0.9.3 00... .Aoom-mm.m.. ...V W030.> ..50. 003 0.63 05 0003 005 0.3050 0. .001600 0.03 000 00>: .8600 00>.. 09.00 00003... 0.05 00.00 0. 003 0.63 05 0.05|>000.0.00 0.0 00 000.l003m.0 000 05000.0 .00..0m0_.0 05 0. 000m -0000 0.. . .0m03M00. 0.00.0050 >.0> 0 0.000 0.0.3o> 000.0 00300.00. 0.000.”. 0.. 0.0.02 000006000 0. .0000.0 000 39m 0.. 05.3.... .0 0.0305 0500.0 .00. 0.3.100.” Hwyfiwwycw. 5n...” 0. 01. “05.00000 05 00500mm30 >.0m0E. 0.0..0> 3.30.00 .6 .006 05 00.0.0; .0 000.m000. >.0.0000 M0500. 0.0.0.000m 05 0.300 30... .wco. 0.0.500 0000003 0.303 .0650 W030“. m0.003n. 05 0.3.30 000 0.00 0.00003... .0080 002m 00.0000 05 5.3 00005003000 E0. E0000 00EE0003 0>..0.0 0.. 0.05.00 003 003 0000 0 00 8:. 00060.03 0.._0> .>.0m00..” ...030 050. 0000.00 .6 00000.00 0... 53o> 005% >..00050000.A0 00 0.... 00» 03000.0 500 003. 0,. m0.00.0000 300 0003080 >.000030 300 000 00.03 0.30 ..050m000 >030 m0_>0. 0,090.0 0 0.0.00 05 05 .00.05.3 M00. 000 0.05 000.0. .0 0500.0 0v... 0.03 001.0 00¢ 05 000 0.30.0... 30.> 0.0 0. 00.000 000 538m 0>5050w0> .0 00m0r0. 5.3 0.0003000 0.3030560 53” 0.... 0.0 0500EE00 0.0..0> .>.0m0E. 050.0.050. 0. 0000.00.00 05 0. m0..00>0.. 000. 0.2 $000. .0 .0009... 0. 0.63 05 0.05 0M0 0 0...... .00500m.00. 500.0000 5.3 000.080. 60.300000: 0000.0. 0.. 0< .000000 05 >.0v... >..0.30....00 003 000 0.05 ..00MM30 500 00 >05 0.30 .5000. 0 0 >5. . 0.000 05 >_0E. >0E 030.> 003m 0.04000. M05000 000.0000 0.. 00>.00E05 000.0500 >05 000500. 000 A0000 000 000.000 05 00. 000000.00 5.0.0... .0000 0. >0.0t0EE_ o M00000 E0.» 0.00.3 >.0.00E05000.00w0.3000.0 0.63 05 .6 0.00 no...0,_\...000.0.00 05 >00...“ -000 05 00 .000.wo.0 00 0000030 >00 0.000.0 500 0.300 6.1300000... 0:. .0» .35me0 ...V 05.0 05 ...0 30.>0. 0.0 0. 0.30.00... 00005008 000 000.0 0.. 0.05.00... 0. 5. 003080.. 05 50.00003. >08 00 .0. 0.0.. 0w0050 0 0000 0>00 0.303 0.5 00000. .>m0_o0.5 0500.050 ...0 ..o .1000. ..o .00.0>00 0.00.03 550000.. .0030 0.30 00.9.0 000 000.0 0.. 0m..0__0.00.0 05 .6 M0205 0000.00. 0.0.... 05 0. 500 003 00 .0>.>0. 0 00 000.030 05 00 M0503. 00.0. -00E30 00:00. .050 >000 0.... 0.30.00... 0. 00.300 00 .>._0.0000.0 000 0.3005000 000. 0.350.300 9.50.00 .6 00.0 00: 05 0. .0>.>0. 0 0050.00.00.0..0> 025000.00 ..00..o0.0:. 01050. 05 0. 00003.00. 50.000030 .0 0000000 .0505 5008.0 05 00000 M000. 05 0. .00m00 3.0.. 0.000 05 0. 00 ...3 _ 00 0.030. 00 00N0050 0.00.0.0 0.. 5.3 0500000000 .0005 0.00.000 0.0 z<200>> .U 000 . EN 0:0: 00:00:0E 00: 0. 0:0 .Aomom._0m¢ .5 00:60 000 :E0E0:0 0.: 06 03.0 :oom E 000000 000806 :0 :6 0.00.330 0:0 :0m00 >.000:.0 00: 0>m 4:050:50 m.::0_30> 0:0:0 :00 00:38 30:: 0 00 0x00. 0:050 50 m:_.0.:_00 :00: 0.20 E 900:0:0 00. 3.000% 80 a “$00; m0E00 000 \0:0 0: 00 0E: m.z<N_n_00M__ 0M:ym_::U 300080 0:0W+:\_:nm00m:wm_ m . 00 0 00 0:00 0 0530 3:0. .Nm0mIm . m 0%: 0:20 02:00:30: 0Q 0000508 050 :0 00 0 0 «00.5 .000 Ammo: 000:0 30:02:00 . . . :0Eo\,> mESOmEQ ..0>:0E<< “:0 :0 :0 m0_0w:< 00.: x2003: 05:5 60:00:: :0:0:0. E mfimwMWWE 0:” LENS :0_0: _ 000 X030 E000: 0 :0: “0000000 000:0. :0 0:30:03 0>_m:0HX0 0: 0:0:._. Vm 00E m0m:0> 00.} 2:00: 3:: 0330 mi. ::>> 03:5:00 00. 050 0: 0.0: ___>> 0: 00:0100800 0 91 0:000030 0.0.:0c0000 mm: :0>>m:0 o0. 0000m0 mm0_0:t0>0: 0: 0.3: 0:000. x:0:0_m:0>_0 0 m0 :0_P0:::001E 0:0. 00050000: :_o_:_o> 0:0:0 WEB? 00 0:3 0:0. .000 0:0 .0:_0_00E 0:0 0R0: b6 $0000w :000xmm 0:0. m. _ 0:350:00 .6 mm0000m :0890 0:0. .m0:0UxI0:000: :0 :0E0>> 03000.02: 0.00::00 0:0. :0 03:0 0 :6 0.00:: 0:0. E :_0_:o> 0:0:0 3.03:0: 0:0E00c0pcm 01300 01:60m 2% 0.0 M82 ._ E me0: 0:0: 0: 8:00:00 00:: :0_.mm0:m_0 0:: .::3 x:0>0 0.0 0.:0E30M0 00:: 00.300: 0:0 0EE:00:: 00. 3000 05:00:00.5 0150.. :00: 5.50:, 0:0. E E05 0 a: ._0_0.:00.m:30 0:0 0:005:00 :00: :00: 0>0: 2005:0080 08:0. 0.0:: 00:00:0800 00. m: E_.0 m_:_o_:o> 0:0:0 0:108:50 3000080 0:0 0:00:03 0:: 00. :0E0>>06 0:005:0080 0:: :0 0:00:00 000000 5:30: 0: .0 .2080 0:9: :20E0:0 00 00 :00: £300: 0:0. :000 :00 mg 0.0.. 00:03 0:: U5 0:0 0:0 :0 :000010 0:0. :00; 00 00. 0>0: 2:0. :0 0000 0.0:>> 000.0000 02:, :0 E :0003 0:0. m0 .550 0:0: «00:0::0 m0_00_ 00 .:0_.0,:0:0 0:0. 000.0005 0: EmE: m< 00:00 0:0. :0 0:030:00: 00 00000900 _0:0>0m 0:0 0:0: 0:0 0:0. :0 .:_o_:0> 0:0:0 c0050: 000.0000 08:00: 00 00:00 0 E080 00::00 000 :E0E0:0 00 :0 0:00: 02: 0: 0. .:0E0>> :0 :o>00 E 202002000 0:00 20203080 E0:0. 000.00 00. 003 :E0 00:0:“: 0._ “Em_:_E00I.E0 0:0 Em_EE0: :0 000300: :0._>> 00:00:00 0:03 000.0000 flow :33 :0: 00. :020 .__0 00 00:03 0:0 ._E:_00m_.0 .060 00 :00: £500 00:30:80 0%. 00:00:00 :0_:>> .QVNEV 00:0:: 0:00 0:00 0:0: 0.: 000:0:0 E0_< +0 E000 0 x: 00::0 m 00>} 00::E0: 000 0:826 :00: 0: 0. x :89: 00:00:00.:00 :0 00:02:,E 30000000 0: 0:0 :63an m: :0 05:00:00 .080 0:066 $23600 0:0 000.00 :00300: 00.3090 0 003 ANOE -momc 000: E 00 0:0:03@ 0: 0. 0.8000 90:80 0.. 00. 0:389:00: 000:0 0:0 09.50 000.0000 $0.00.: 0%.: .:0::0>> 00. mE00:w00 0:0 0230000 .0300: m0 EOE E 000:0mw: 0:0>> 0.0:: m0m0mm00 _0:0>0m 00:00:00 0520: 0O 3 c0010; €00 0:0. 003000: 300:0 xm:0>w0:0.:00 00.0.5 :0 0.00330 0:0. :00: 00: 0X00. 00:02: 0:0. 03:00 5:090: 2:00 0:0. 50: 38:0. .0; 2:0. E 08: 0:0. ::>> E00000 0w0mc0 OH 0000 0.0:: 0:0. 00: m0; 0:0:0 0.: Et0Z 00:0000: 0 m0 000:0; 00:5 00:60 000 :0..0::0:0 0.: 6:3 31:00. 0:00» 3:00 0E8 m::02 00 3 00:20:60 0:0 0mm. 0:80 00:00 00 08:0 0 x: :3w0: 0>0_ 00 t0 0:0. :0 :_03:0E: :00_.:0m0=0 :0130.x00 :000. 0E0. 0 t .0000 0:0 .00 00:00:01 0:: :6 5:50 $09.00 m::0_>_ 00 :00— m0 000, 0:0. E 005050.. :0 :0 55:0 0.52/0 .5: :3: >52 0 W ._ 0:030:202 .m0_00_ 00 0:00:00 0:0. 003 x:0m:0>00 00:0 0: E0_30> 0:0:0 00:00_ 00 :0_0E0:0 m:0E>:000 0:0. .E000 0E 05 0:0: 0:0. 00. 00:m_mm0 m0>> v03 0E0. 0200::0: 0:0. E::>> .:0E0>> 05 003:; 0:0 00:0: «Ecmfi 0:0. E:E0 00. 003 80 00000.0 00:0:“: 0._ ”0_0:>> 0 m0 m0E00 000 :0:0E0:0 00 :6 00:0:: _0:0.:00 0:0. :00_m:00 0>> :0:>> 0:0:0000 . 008000: :03: 0::0l0:0:</:o0:.:w_0:0..m 0: 00. $927.5 0:0 0:00.330 000:: 00. m:0>>m:< 0002: :0 003000 x0 0:0. 06 m:_0:00.m:00::,:30 00000.0 2:30 0000 26: 0:< 0:050:00 0:0. E 00: 0000 0:: 00 80:38 00:00.: 0.0:>> ~0>00::0: :00: 0:80:00 0 03 0:0: 0: :000 0: :0: 00 00003020 000300 00:80:: 0:0 .0000: 00:0: m:0_:0> 0:: :00 .50: :0003 0:0. b6 0:0 0:0. 0.30:0 :o_mm0:m_0 0:: :03, 000808: 0: :0_:>> 00. 0:00 0:0. 0:0>> 02.00: -_000m 0.0:>> 0:0:0000 m.:_0_30> 0:0:0 :6 0.:0E3m:0 0:0. :00: 00: 0.0:>> 0.30:0 00300 00:60 000 :E0E0:0 0.: E 0000000000320 0:0. m0>> 0.0:>> .E0::0: 8000020 80:08:02 _ .v .0003 0:036 0:0 0:0. “30:00 :0_mm0:m:0 0 :05 050:3 $2 :00: 0>0: 0300 30.: .2ij E 00:0mm_0:0m 0 :00 0000 0 040E 00. 00:60 000 :E0E0:0 0.: E 00090 :0 00 "000000 00. 0:0: 0: 80:00:00 0:0. .002: 080080200 :0 001:0EE00 m_: 00:0_0._0:00 0:0 00:0:0 :0_:>> 0000.30 _00_w0_00.0:0m0 0:0. 2 : .0_:0>> 0:036 EOE: 0:: E 00N_:m000: :0:0. m0m0 x0 0:35 0.00_ 0:0,...0:0 06 :0 00 mE0c0 0:0. b00080 00_0:m_m 000:01 >>0_> m_:_o_:0> 0:0:0 E :00, .0m0 :50: 00.0 mEc>>00 0:0. 280: b00000 0.0: 0300 00:0E:m__0r:0000 00:sz :_0:0. .m_0:0:_m 0:0 x0050 5000.0: 0.00:: .mE020EzlPX00. 0:0. E 00:00:0E £0300 0:02, o:>> m_0:0_>_0E 000:0. 00 0000 0:0 E 0.0: m_ t 0.3: .0000 0.0:0_:00m 0:: E 50.030000 m_ 0050006 .m_:.r 00:00:00 0:036 0:00:65 0:0. :0 m:_0:00.mt0>>0 05.050 0 .m0>_§:_:E0 :0 :o_0.0:0:0w 0 0o 0:0:00X0 :0 :00: 0>0: Ace 0300 0: mEcom00: m.:_0_30> 0:0:0 :3 0b: .0=0> 0N:0:o._ o0. wE:0m 00 03: :50: 0 0:: 008000 0>0: x08 0:00:0U 05 00:0::00 .0080» 06 002m 00. m0>> 00:00:50 00: :_0_:o> 0:0:0 00 .00 00 m:0t:>> :00: t0_ m0>> 0:0:0. mEfi 3:0 0:0. .00.:0E0>0_:00 0.50:0 :0 00:00:0000 .A00-::00OE 0:0. m0>> b=0E0X0 E00: 0300 0:0. :0 :05. 500000000 0:0500 :0 0_m0E :m:o::0. 08500 0.0: 0:03 00:30:00 0:0. 0:0 \AE0_00.0 :0 m0_:00.:0EE00 wEEB E. :00 0: 0:0 .800: 020.00.020.30 30060:: 00. 3:50 m.00:0::00 0: .x_:0__E_m 0:0 _0:c 0:0. 00:0:/00. 05:3 :00 000:0>00 00: 0:3:053: 00 :005EE0 0>_mm0:m0:0 0:0. 00:: 00:0: 0:0 0:000: :0>0 :05 gm mE010mc00E00 90:30.02 :6 000: 00.00% E 0:0>> 3083: 010:0. x_0::_ 2:0 0300 00:200. m_: :6 0:30: 000:00000:0:3 0:0 :0:00.000X0 0:0. 0:00:0U :5 00:0::00 0:: :0E 0 :00 :00: 0>0: 0_:0>> 0:00.0020FE m: 0.0:; .0228 3:0 0: 0.00 .:0.:_:0: :6 00:00 0.0::0E3: 0 :3 00:_0m:_ 00 00. :00: m0>> 0.0:: 0.E00>>0_> 0 0.0: m_ .00 00. 002000: _m_:._. 3:00:00 0:0. :3 00. 30:00:80 0:0. 00. m0 =03m0 0:30Z :6 :00000E00 0:0. 00. 0:00: 05: 00:0:: :0 03:3 :0E:: 00. :02: 00 0.0: 030050000 z<200>> .U :00 . 0 _ N .mEEb: m0_::cm:m 6:3 8:0: 0 5:300: :8: m 0: :8850 m0 .::3:: 8:30:05 $8890 6:3 :25: 0 6:39: 0 mm :8 28:80 0:::0 050:8 38:0 :0::0:0: :m: 0:::m3m3< :m :m .: _E3:0.:0m:0>m 8:28.039 2: E 0mm .m0m< 0:33: 5:3 0:0 . . . . . 0 mm m: o :o_:n_00:00 _0>0::0E 0:: :O .Nmo.mmmm: 8:: N0 :0:: 0:30:83 $0083: 3550 08 :00 m : , :U : . :3me A39 .88: ::_m:0>_:3 .. . . MC: :0 E E3___::00 E8000 m:wo_m0:00 :0:00:_:n: . :Z :0:00E:n_v :08: b83888: 5:3 :0..m:0> :m: . . .. . .0. 900000030 300: £58.: ::0 5:00:30: 0:: ::0 80:8: 0:: 8.0.: .5000: :0 2000000: 80:: 00080 8:80 08 W9 _>_x .E3=::0U E3:00Q 9:283”: 600500: :0 :80: 0: 0: 8000:: 80: ::0E:m:m w: : 6 0m]: Ammm; .88: 5:802:34 :o:00::n_ “+2 .:o:00:::v : xxx .m0t0m :0m::_om :.:< :0:: E8082: 00:08:80: E 000:: m: :50 :0:.68: 60:86:32 0:: 8:00 camp: 0::: 283:3 0:: 002N0m :8: ::m 611:3, “ARE: N .E3:300am ...Em_:mm00_ E0800 :0 :o:~:8a:0::_ _0>0m::0_>_ < 82:85:39. .8000 0:00 ::o: 08 ..Em:8:0:3m mm 85:: m: :0::m:80:0::_ WE: «N509 :Cm mfioofl 8:: o: 88> 88:3: ::0 80:08.0 m: :0:EE8 0: 683080 0:: :0 :O .008 :0::3: 0:: :0 :0:0>>0:w :0: 0: m:::m 0_:0:0E3:E 0:: :0: 5:080 0:: mEmfib x: :80: :_o_30> 0:8: 808:: 03:: :0:: x5888: ::0 35:0: .EmEXO ::0 x::0.0 o: E: :0:0:_8000: m_::. .:30:.: 88> :0:: :0:>> mE::m:m:0::3 £00: :30::3> m000_a:oEE00 :cm 80:: :0::0mo: :0_:::3._ :0: 880000 m: :0:: w0>> .m::0>> :0::0 E .Em_0_::0 m.:_o_3o> 0:8: .2 :_ m0 m:o_ mm 80: a3 :0::0 8.88%: m: >:>> :800: E08 0:: m: :0_:>>|J:_03:_>_:E E0:: :003 808600 0: :0:: ::0 9E0: 30:8 0:: 0_m:0::3 0: “03:: 8:3 30:88 _m0:o:0:: 21 0:03 o: 88> .>_0:0E_:_3 .:8:0>> :0:: ::0 0::: =0 :0: 038080: 88> 80:08 ::0 8:0 0:: :0:: "8E0: :0:::3: 0>>: 88> :0>8>o: .0m:0=0:0 :: :_o_30> 0:8: :0:>> .:0:3:0 0:: :o 86:88 :0::3080 0:: mcoEm 88> >0: mm .0: :0::02, 0: :0: :0>0 8:50 80:: :o Em 0m:0=m:0 :0: :_300 0: :0:: :00: 28> :_ .::0 :0 o: 8:00 :0:0_ :0 :0:oom :_30>> :_. :0:: ::m d: :0 600800 0 0::000: :0: :_. :0:: 0:8: 0: :0038 :00: :0: ::0>> 0:: :0:: "00:0 :0 8:8: 888 :000: :_o_3o> 0:8: .801 :0::0050 8:: 0:: ::3> .38.: .m3 m0>00_ 5:: 383:8 :88: :0>8>0:.lm:0:0_: 82008 >:0::m 80:: :0: 88> 80588 :0 83 m: E :0:0::m:0::0: :0: 0: 2:8 380:: 8008 0:: :0>_w :00: 0 m0 :0::0w8 0: :38 :_8E::, m3m0: :0>0 .:_0: 0: :3: 0:::_ .:00:E .808 :0:::o80:>> >>0cv_ ::0 00:0:090 30:18:: ::0:: :0:::>> :0::0 :0: 300: 05:00: m:::>> :0 88> ::0 300: ::0:0::_: ES: 88> 80:: :0: :8 0: ._m0_:0m0:m0 E8: :0: :00: :0: 8:880:50 @805 83:: 0E8 0:: ::3> :0::0: 0: =0 :0: :_30:m $000 :0:: :0N:0:0E0 :_o_30> 0:8: .:o_.:00.::0 ::008 0:: :0: 04 8:06:80: ::0 .08 80. :60 m:o_.:3::::00 8:08: :0:: :0::8 >_:8m000: :0: 2: 02:00:80: :0::::U m 50:: 89.38:: :0>8>0: .:0E0>> 08:: 80:: :0 :0::00E0: Emma 0: :. .xo:o:to >_0:_.::0 :00: :0: :0::00 m: :0:: m::8:E00 :0::00 E E8: :0: :00 03> :08 8:800 0:: :0 m080::0m 8:0: 0:: 8:80 o: ::_m: 0:: :mEmmm m: :_ :0:: :0:: 0030 :8: 0:: :0>0 :88: 0: :m30:0 >_::O :08088 E 0:80 :_0_30> 0:8: :: :0:>> 8:05 o: 88> :0E0>> «:88 mm 83: 8:: =0 :0: ::< .::8> 0:: :0 ::0 0:: 30:: ME: 0: :cm :00 :0 ::0:>> 0:: 8980 0: ::30n_ m8> mi: __< .830» m _ N :0 $90 28>Hm :0: :3: >202 F;..;:.-.:: -..::-::: .NmAKN “3R0: m: 630:0: .0:m:8.ED.: 0: 830.: among: 8:305: < “.m0:m:<.>>oZ.: Max:380 .>> d :00: 08 .Avwévm: .0m.mvm_m: . 08:80 :0: .08: ::0E0::0::m 0:30.: B :83 ..m>m:8>o: :3:...00:0: 5:03:88 _mu_n_>: 0:: :0: .¢m,NN Henna: :1 0:802:03: 0:03::< 1.: E:o:0/n_ o._. :0 ::0>> 0:: :E0::0U 0_ M08: 0:: :mEmm< 8:83:60 :Ewcm 0_::__>_: :53: .: mmEoEr KMxON: “80m: 0_ 0:800:03: 0:03:50: ...m0EF 0:: :m:_0m< :EmEEou .8060: 0:: 0: 608091 _0E:on_ < 005 :0. :0E3::. 0::... £0.30: .x 380: .0_aEmX0 :0: .08 M0w< 0:03: 0:2 0:: E 8:0m 380:: :0:m__:0:m0.:_0>> 0 mm; BE: 0:: :mEmwm 0:38:00 0::. 03.3 _ m: 8:: mm .Nde .8888: 80:03: :83 E :5 S506 2:03 0: H .280 mm , .NN.oo_ .x:0:0:0:0<<:0 :28 0:: F330: ._z_._05o:mU 08 .880”: E mt: 0:: :0 m:0::0>:_ 0:: E 888:: ._0>0::0E.0:m_ 0:: :0”: .wN._ .33: .3: 50:86 3083:: 0:: .N0m0_m3E :0::0>:_ :_m :30 880853 _0> :33: .zozz_v_0_>_ .>> 3:50:08 :83: :0 mm .mN.:N_ .m0m< 0:::._S\ 0:: E 30:: :820: :0:: Em3EE:: .20: 00m om =8 m8> 2:95 0:: :0:>> :0:: 83:08 E :0::0:m 88> :cm 60>: :0::o:m :0:: 80:85: 0300: .00:0w_3:E-:0>o :0:: :o 83000m .:0:m>:0:0 b.0083: 8:80: o: 0:80:0w0: 0: 000: 98:3: 0:: :8300 :0: :0_:>> .:03m:m 0: .>:o::3_m m8> :_ .mEm ::00: :0>8 0:: :0 3:80: 89: 0:: mm x:o::3_m :30 :0_w:_m 0: 0:8: m_:::o 8:300 0:: E $.:Ev::8:3: :80: :0_:>> W830 :cm m__>0 050:0E3cE 0:: :03mo_m:00 0: :0_:>> E 08:: 0:: 8:6? :EmEES :0::5 :cm m:o_ 0 :0:0:30_ ::8:0::0::m ::3o._ 8:00.50 8:: 0:: :quw o._. 888:: :0 00:0_0>5E0 _80E 0:: 8:00: M098“. 0.: :0 800 2:: E m0::0:: :0::00 0:::0 0:0 0N::m008 :00 0>> Emmm 00:0 80:88:: ::0 m0_ .058: :0:: ::3> 508: :3: wE::o: ::m:0:: 0>m: 83:: 30 ::0 .22 .m0:0U m:0::0>:_ :0E03> 08:: 0::..:0:0mm8 0>0: o: 8:08 ::8:0::0::m_ 830: 8 :0 50:0: 8:8 0:: xm 8:02: 0:: E :0:m:0a :83: :0: o:>> 9E: :0__00 ::o_3o> 0:8“. mmv :EmU =>0 0::: :0 m::0::080: :0:: :0v_03> 8 88809: 80:: :0::0w8 :_0:0_:_:8: :0: 888:8: -E00 _0>0_:0Z 3:83: .0838 :0 :0::0>E 0:: wE:3_0E|NN-ON “v .8800 E :0:o::0E 88808:: :cm m:o::0>:_ 0:: 0: 00:80:8 ::3> 0:8: :0::0 m8> :an m_:._. 8.03800 0:8: :0: :0:: m00:0>:0 _0_:0:0E 0:: 0:80: 50:03:00 :89: :0::0E 0: :0: _m::0: 1:8 ::0 :08: :0::3: 23:3 :0 00:38 0:: :00: :0: 80:08 ::0 8:0 0:: :0:: 58:0: .00:_ _0>0_:0:: :>>o:v_-__8> m :0 :0:030: ::8:0::0::m ::3o._ 8:00.30 :0:: 2:: ::_>> 00:: :0>0 ::_V_:m::3: :0:0__::0 :0: :0:; m83:0 ::0 :30 880:3: 0:: o: m0:mm 0:: :000 mm>> 0:0: 308 :0: :0:: =0 :0::lm:_::>> :cm .:o_:03::m:o0 830: 0:8: 8:80: 83:30:? :0 mrEm0: 0:: :_|:m: :0:: :0E_0_0 800: 0:: :0_:>> 80:8 -0:E :c0 m:o_::0>:_ 0:: 0:8: :0: :0E8> 08:: 0:: :_ :80 8:: :0::308 _00:_ m: E8: 80: m0 :0::0: $000 0:: 0>0: 0: 8000:: 0:2: :0: :5 .:0>0__0:m_: 0: 80:80:: :3: ::0 802020: ::m::30 :cm 0030: 80:0: :0:: 80:: wE::o: 0: ::30E0 :0_:>> .8000 :0 mm:_:_:>> 0:: :0 >_0:_::0 :80: m: m080::0m Emma: 80:: :0 0m:03>0:v_ :30 .::000m .a_:m:0>>-_0:_ 0::_ 88:3: :0:: 0: :0::0 E E0:: :83 0:>> .:0:0m :0 :80: 0:: E m::0::3::m:_ .m__>0:-0:m mm :3: .m080::0m m0 :0: :0::0m80: :_3o:m :0E0>> 80:: .03:E> 08:0: :0 m0_ar:mx0 mE::0:m:3o m0 80 :0 ME «0:00 0:: 20:: :mmma 8:80 o: :tm: :m:m::U 0:: 8:68. m: :_ .:03w:0 0: 8:: 30:08:: 88> 80:00.30 m.::0::0::0::m 830.: z<zom>> .U :0: , m _N ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/30/2008 for the course MUSIC 412 taught by Professor Crook during the Spring '08 term at University of Wisconsin.

Page1 / 10

1-31 - Wegman, New Music, Part 1 - .Em Xmom.mmm a 52830...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online