12.-Kontrolli.ppt - KONTROLLI KONTROLLI P\u00cbRMBAJTJA Natyra dhe r\u00ebnd\u00ebsia e kontrollit Llojet e kontrollit Procesi i kontrollit Parimet e kontrollit

12.-Kontrolli.ppt - KONTROLLI KONTROLLI Pu00cbRMBAJTJA...

This preview shows page 1 - 6 out of 21 pages.

KONTROLLI KONTROLLI
Image of page 1
KONTROLLI PËRMBAJTJA Natyra dhe rëndësia e kontrollit Llojet e kontrollit Procesi i kontrollit Parimet e kontrollit efektiv Manaxhimi i kontrollit Teknikat bashkëkohore të kontrollit Kontrolli i burimeve njerëzore dhe i marketingut
Image of page 2
KONTROLLI Kontrolli – Përkufizim Verifikimin nëse çdo gjë kryhet në përpudhje me planin e punës së hartuar, me instruksionet përgatitura dhe me parimet e vendosura (Fayol) Qëllimi- evidentimi i gabimeve, korrigjimi e parandalimi i përsëritjes
Image of page 3
KONTROLLI RËNDËSIA E KONTROLLIT Verifikim i devijimeve nga planet Reagim ndaj mjedisit dinamik Mënyrë informimi e vazhdueshme për situatën e kompanisë Zbulim në kohë i devijimeve Shfrytëzim i shmangieve pozitive Decentralizim i marrjes së vendimeve
Image of page 4
KONTROLLI KONTROLLI - funksion manaxherial Udheheqja Perdorimi i influences per te motivuar punonjesit Planifikimi Perzgjedhja e objektivave dhe menyrave per ti arritur ato Organizimi Percaktimi i detyrave per realizimin e objektivave
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

  • Fall '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes