Principle_Management_-_OUM_Assignment_Se.doc - <BBPP1103> FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SEMESTER 2 SEPTEMBER TAHUN 2015 KOD KURSUS BBPP 1103 PRINCIPLES OF

Principle_Management_-_OUM_Assignment_Se.doc - <BBPP1103>...

This preview shows page 1 - 6 out of 23 pages.

<BBPP1103> FAKULTI : SAINS DAN TEKNOLOGI SEMESTER : 2 - SEPTEMBER / TAHUN : 2015 KOD KURSUS : BBPP 1103 PRINCIPLES OF MANAGEMENT NAMA : NO. MATRIKULASI : NO. KAD PENGNEALAN : NO. TELEFON : E-MEL : PUSAT PEMBELAJARAN : 0
Image of page 1
<BBPP1103> 1
Image of page 2
<BBPP1103> ISI KANDUNGAN 1 ……………………………………………………………………………………………… HALAMAN PENGHARGAAN 2 PENGENALAN 3-5 Tentang enam peranan yang dimainkan oleh seorang pengurus dalam sesebuah organisasi. ANALISIS ARTIKEL 6 Tiga peranan yang dibincangkan sebagai pegawai perhubungan, pencetus Idea dan jurucakap ANALISIS ARTIKEL 1 6-8 Pengenalpastian berkenaan artikel 1 yang dimainkan oleh seorang pengurus tentang peranannya dan disokong dengan contoh-contoh dari artikel tersebut. ANALISIS ARTIKEL 2 9-11 Pengenalpastian berkenaan artikel 2 yang dimainkan oleh seorang pengurus tentang peranannya dan disokong dengan contoh-contoh dari artikel tersebut. ANALISIS ARTIKEL 3 11-13 Pengenalpastian berkenaan artikel 3 yang dimainkan oleh seorang pengurus tentang peranannya dan disokong dengan contoh-contoh dari artikel tersebut. KESIMPULAN 14-15 Kesimpulan yang amat jelas tentang peranan manakah yang paling Sukar untuk dibawa dan dijustifikasikan dengan baik. LAMPIRAN 16-18 RUJUKAN 19-20 2
Image of page 3
<BBPP1103> PENGHARGAAN Bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurniaNya, telah Memberi kekuatan dan hidayah kepada hambanya ini dalam menyiapkan tugasan untuk Subjek Prinsip Pengurusan ( BBPP1103 ). Disini saya selaku penulis tugasan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan tugasan saya ini.Secara jujur juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih pada pihak OUM Shah Alam kerana memberi petunjuk dan cara untuk menyiapkan tugasan saya ini. Dalam pada itu ucapan terima kasih pada tutor saya yang dihormati, Puan Adeline Yong Yin Yin dan E-Tutor saya Puan Hazira Binti Mohd Nasir kerana telah memberi panduan,tunjuk ajar dan cara untuk melengkapkan dan menyiapkan Tugasan BBPP1103 ( Prinsip Pengurusan ). Sekian Terima Kasih. 3
Image of page 4
<BBPP1103> 1.0 PENGENALAN Mempunyai pengurus dan pengurusan yang terbaik dalam sesebuah syarikat adalah satu titik tolak bagaimana hala tuju menentukan sesebuah organisasi tersebut berada pada tahap kecemerlangan dan mencapai wawasan atau visi yang ingin dicapai.Sistem pengurusan yang terbaik merangkumi dari aspek bagaimana seorang pengurus bijak mengatur dan mencorak langkah menuju kejayaan, mewujudkan satu organisasi yang teratur serta bijak dalam pengawalan dan mempunyai sifat kepimpinan berteraskan integriti yang jujur dalam menjamin kecemerlangan dan kegemilangan organisasi tersebut.Perkara diatas amat penting kerana, pengurusan yang baik hasil dari seorang pengurus yang bijak serta sistematik dalam mengawal selia organisasi, dapat menjadikan sesebuah organisasi berada pada landasan yang tepat untuk mencapai matlamat sesuatu syarikat yang telah ditetapkan.“ Berdasarkan pendapat Mintzberg (1980), pengurusan adalah satu usaha untuk meramal dan merancang, mengorganisasi, mengarah, mengkoordinasi dan mengawal selia.”
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 23 pages?

  • Summer '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture