Lesson 61.doc - \u7b2c\u516d\u5341\u4e00\u8ab2 LESSON 61 61 Getting up in the Morning 61-A Getting out of bed 61-B Getting washed and shaved 61-C Getting dressed

Lesson 61.doc - u7b2cu516du5341u4e00u8ab2 LESSON 61 61...

This preview shows page 1 - 5 out of 25 pages.

第六十一課 LESSON 61 61 Getting up in the Morning 起來 61-A Getting out of bed 起床 61-B Getting washed and shaved 洗澡 61-C Getting dressed 穿衣服 61-D Eating Breakfast 吃早飯 61-E Going off to the Office 去上班 1
Image of page 1
LESSON 61 第六十一課 61-A-1 Getting out of bed 起床 Ô . -jˆin-tek sï ch’it ê t’ok-sin-´a. I tòa tï Sin-tek ê ch’it ê sin s¨ia-khu. Oá-kïn i tòa ê só . -chäi ü ch’it ê chin töa ê kong-hˆng. Chòe-kïn ü lˆâng tï chit ê kong-hˆng h`u-kïn kh´i chin chë chhù, só . -í chit ê só . -chäi l´u lâi l´u l¨au-j’iat, chái-khí-sˆi tï kong-hˆng ün-töng ê lˆâng ïa l´u lâi l´u chë. 61-A-2 T’ak j’it chái-khí i lóng hö . kong-hˆng ê im-g’ak-sia n chh´a-chh´e n , só . -í i bô s´ia n su-ìau n¨au-cheng-´a. Kin-á-j’it thàu-chá, i b’ak-chiu peh-khui, khòa n ch’it-ë-á n¨au-cheng-´a, sî-kan íau chá, i koh k¨a b’ak-chiu kheh khí-lâi, h´iang-s¨iu ch’it-¨e-´a un-l´oan ê mˆi-ph¨oe. 61-A-3 Bô sïu n -t’ioh i koh khùn khì a, jî-chhía n koh ch`o ch’it ê bäng. I bäng-t’ioh ka-tï tú teh h´iang-sïu ch’it ˆe bí-l´u üi i chún-pï ê chá-t`ng. Bí bäng íau böe chò líau, chïu hö . pùn-sò-chhia ê im-g’ak sia n chhá chhé n a. Häi á! Sïong-pan teh beh tî-tò a. 61-A-4 Pêng-sîong i lóng ë khì-l’ih lâu-bóe-téng chò ün-töng, him-síong bí-lë ê hong-kéng, ¨m-kú kin-á-j’it bë-hù a; i chí-hó tùi un-lóan ê mî-phöe thìau chhut-lâi, khùn-sa n chhëng leh cháu j’ip-khì ’ek-keng a. The Chinese character version of the stories starts on page 243 2
Image of page 2
第六十一課 LESSON 61 61-A-1 胡仁德 是個單身漢。他住在新竹的一個新社區。靠近他住的地方有一個很大 的公園。最近有人在這個公園附近蓋了很多房子,所以這個地方越來越熱鬧, 早上在公園運動的人也越來越多。 61-A-2 每天早上他都被公園的音樂聲吵醒,所以他不太需要鬧鐘。今天一大早,他 睜開眼睛看看鬧鐘,時間還早,他又把眼睛閉起來,享受享受溫暖的棉被。 61-A-3 沒想到他又睡著了,而且還做了一個夢。他夢到自己正在享受一位美女為他 準備的早餐。美夢還沒做完,就被垃圾車的音樂聲吵醒了。糟糕!上班快遲 到了。 61-A-4 平常他都會到頂樓去做做運動,欣賞美麗的風景,可是今天來不及了 ; 他只 好從溫暖的棉被裡跳出來,睡衣穿著跑進去浴室了。 3
Image of page 3
LESSON 61 第六十一課 61-A 1. t’ok-sin-´a 單 身 漢 (N) bachelor 2. Sin-tek 新 竹 (PW) Hsinchu (Xinzhu) 3. s¨ia-khu 社 區 (N) (residential) community 4. ´oa-k¨in 靠 近 (V) close to, near to 5. kh´i (V) to build (houses, etc.) 6.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 25 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture