Lesson 62.doc - \u7b2c\u516d\u5341\u4e8c\u8ab2 LESSON 62 62 In the Office 62-A Talking with the General Manager \u8ddf\u7e3d\u7d93\u7406\u8ac7\u8a71 62-B Busy in the Office \u5fd9\u8457\u8fa6\u4e8b

Lesson 62.doc - u7b2cu516du5341u4e8cu8ab2 LESSON 62 62...

This preview shows page 1 - 4 out of 25 pages.

第六十二課 LESSON 62 62 In the Office 在辦公室 62-A Talking with the General Manager 跟總經理談話 62-B Busy in the Office 辦事 62-C Computer problems! 電腦出問題! 62-D At the Post Office 在郵局辦事 62-E At the Bank 在銀行辦事 25
Image of page 1
LESSON 62 第六十二課 62-A-1 Talking with the General Manager 跟總經理談話 Jîn-tek kàu kong-si í-äu, chö . -lí kä i tò ch’it poe tˆe. Jîn-tek chiah tú chë l’oh-kh`i, chö . -lí chïu kä i kóng, chóng-keng-lí chhía n i khì i ê pän-kong-sek. In-üi chit kúi nî ü chin chë kong-si lóng khì Täi-l’iok hoat-tían a, kong-si ïa kè-öe beh tòa Täi-l’iok khui hun-kong-si, s´o . Jîn-tek chòe-kïn ê ap-l’ek chin töa. 62-A-2 Jîn-tek seng phah mˆng, jîan-äu kîa n j’ip-kh`i pän-kong-sek. Chóng-keng-lí kä i kóng, kin-nî göa-siau Au-chiu ê kha-tían bë líau bë-bái, t’ek-p’iat sï Sèng-tàn-chiat teh beh kàu a, èng-kai pá-ak chit ê ki-höe thui-siau p’at häng m’ih-kïa n kh`i Au-chiu. Chóng-keng-lí hi-bäng Jîn-tek ë-tàng hü-chek kap kong-si ê lâng chham-sîong, in-üi tùi äu lé-pài khai-sí, t’ak lé-pài it, sam, ngó . lóng su-ìau ka-pan. 62-A-3 Jîn-tek tùi chóng-keng-lí ê pän-kong-sek chhut-lâi í-äu, chiong chit ê siau-sit kä höe-kè sío-chía kóng, ¨m-kú i kóng tî- hui ka-pan-hùi chin kôan, nä bô, i bô göan-ì ka pan. Jîn-tek kám-kak chin kî-kòai, í-chêng höe-kè sío-chía sï sïong ài ka-pan ê, in-üi ë-t`ang ke thàn ch’it k´oa chî n , sï án-chóa n chit-má bô göan-ì a ne? Gôan-lâi, i ü lâm-pêng-íu a! 62-A-4 Aü lé-pài-sa n chóng-keng-l´i beh kap höe-kè-su seng kh`i Täi-l’iok chhú-lí ch’it k´oa täi-chì, kong-si só . -ü-ê täi-chì lóng t’ioh kh`o Jîn-tek. Chit-má i kap lëng-göa ch’it üi tông-sü lûn-lîu hü-chek kong-si ka-pan ê täi-ch`i, sîong-sîong pòa n -mê chiah t´ng-kh`i. Jîn-tek ü-ía n th´iam kah beh sí a. Jîn-tek tïa n sïu n -kóng t’ak j’it hiah-n’ih bô-êng, kh´o-lêng kau-bë-t’ioh lú-pêng-íu a. 26
Image of page 2
第六十二課 LESSON 62 62-A-1 仁德 到了公司,助理給他倒了一杯茶。仁德才剛坐下去,助理就告訴他,總 經理請他到他的辦公室去。因為這幾年有很多公司都到大陸去發展了,公司 也計畫在大陸開分公司,所以仁德最近的壓力很大。 62-A-2 仁德先敲敲門,然後走進辦公室去。總經理告訴他,今年外銷歐洲的窗簾賣 得不錯,特別是聖誕節快到了,應該把握這個機會推銷別的東西到歐洲去。 總經理希望仁德能負責跟公司的人溝通,因為從下個星期開始,每禮拜一、 三、五需要加班。 62-A-3 仁德從總經理辦公室出來以後,把這個消息告訴了會計小姐,可是她說, 除非加班費很高,否則她不願意加班。仁德覺得很奇怪,以前會計小姐最喜 歡加班了,因為可以多賺一點錢,為什麼現在不願意了呢?原來她有男朋 友了! 62-A-4
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 25 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture