Lesson 63.doc - \u7b2c\u516d\u5341\u4e09\u8ab2 LESSON 63 63 Preparing for New Year 63-A At a Department Store \u5728\u767e\u8ca8\u516c\u53f8 63-B Eating Italian \u5403\u7fa9\u5927\u5229\u98ef 63-C

Lesson 63.doc - u7b2cu516du5341u4e09u8ab2 LESSON 63 63...

This preview shows page 1 - 3 out of 25 pages.

第六十三課 LESSON 63 63 Preparing for New Year 為 春 節 準 63-A At a Department Store 在百貨公司 63-B Eating Italian 吃義大利飯 63-C Taking a Bus 坐公車 63-D Cleaning the House 打掃房子 63-E Shopping 買東西 49
Image of page 1
LESSON 63 第六十三課 63-A-1 At a Department Store 在百貨公司 Aü lé-pài sï Tiong-kok ê chhun-chiat. Lâu Mûi-eng kè-öe beh kä sa n ê gín-á bé sin sa n , sin ê, in-üi “chhëng sin sa n , t`i sin bö-á” sï Tiong-kok-lâng kòe-nî ê s’ip-k`oan. Chit kúi j’it, s’eh-ke ê lâng pí pˆeng-sîong-sˆi khah chë, . -í sïong-hó s¨i khah chá chhut mˆng leh, b´ian-tit that-chhia. I´au-¨u, Mûi-eng mä phah-s`ng beh bé ch’it k´oa sûn mî ê pò . -lïau, in-üi i ü ch’it tâi chin chán ê chhâi-hông-chhia, s´o . -í i sïu n beh kä gín-´a chò kúi-nía-á T-sioh tòa chh`u chhëng. 63-A-2 Mûi-eng seng khì bé pò . , chiah koh khì ch’it keng i tïa n -tïa n khì ê pah-hòe-kong-si. Hit keng pah-hòe-kong-si ê kui-bô . bë sè, t’ak ê pö . -bûn ê m’ih-kïa n lóng chin chê-chôan. I seng chë tïan-lâu-thui kh`i bë gín-á-sa n ê pö . -bûn khòa n khòa n leh. Täi-seng Mûi-eng kä sío-ch´ia kóng i ài bë-thè-sek ê, koh ü in-üi gín-á lóng ë cháu-lâi-cháu-khì, th`iau-lâi-thìau-khì, . -í ài näi-chhëng ê. Sío-chía th’eh kúi-nía-á hö . Mûi-eng k´eng. Mûi-eng kéng sì thò; lóng-chóng sï n¨ng-chheng-peh-pah kho . . 63-A-3 I keng-k`oe s`i lâu ê sî, khòa n -t’ioh ch’it nía hui-sîong thôan-thóng ê mî-hîu. I ch’it-ë khòa n -t’ioh hit n´ia mî-hîu, chïu sïu n -t’ioh in sin-se n . Hit n´ia sui-jîan bô s’iok, ¨m-kú Mûi-eng íau-sï kä bé l’oh-lˆai. Kîa n líau chin thíam a! Khì të-hä it lâu lim ch’it poe ím-lïau, hioh-khùn ch’it-ë. I tú teh lim ím-lïau ê sî, chhíu-ki-á teh tân, sï i ê mé-meh Mûi-hong phah lâi ê. Mûi-eng kóng i tú tï pah-hòe- kong-si teh bé sa n . Mûi-hong tú kiat-hun, íau böe ü gín-á. I hui-sîong ài s’eh-ke, . -í i kìo Mûi-eng tòa töa-mˆng-kháu tán i, i mä beh lâi s’eh-s’eh leh. 63-A-4 Tán jï-ch’ap hun-cheng, Mûi-hong lâi a. Mûi-eng kä hit n´ia mî-hîu th’eh chhut-lâi hö . Mûi-hong khòa n . Mûi-hong mä kám-kak bë-bái, chïu-sï khah kùi ch’it-tíam-á, tán mê-nî chiah lâi bé hö . in sin-se n ! Mûi-hong ê chhù-bï sï bé hòa-chong-phín. I khòa n -t’ioh sin sán-phín, chïu sïu n beh chhì-khòa n -mäi leh. Bë hòa-chong-phín ê sío-chía lóng bat i. Hó-ka-chài kin-á-j’it s¨¨i kap Mûi-eng chò-hóe s’eh; Mûi-eng tï pi n -á kä i kóng, chit ê sek-chúi bô sek-h’ap i, hit ê sek-chúi khòa n khí-lâi chin läu ... só . -í Mûi-hong kin-á-j’it sím-m’ih hòa-chong-phín l´ong bô bé.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 25 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture