Lesson 43.doc - LESSON 43 \u7b2c\u56db\u5341\u4e09\u8ab2 LESSON 43 What\u2019s in this lesson COLLEGE k\u00a8a(\u628a Pattern SPORTS DAY \u904b \u52d5 \u6703

Lesson 43.doc - LESSON 43 u7b2cu56dbu5341u4e09u8ab2...

This preview shows page 1 - 3 out of 19 pages.

第四十三課LESSON 43LESSON 43COLLEGESPORTSDAY運 動 會上個週末中部五所大學一起開運動會。今年的運動會很特別,因為剛好也是端午節,這樣,學生的家人和朋友也能來參加,真熱鬧。運動會開始以前,所有的人都站起來唱國歌。戴帽子的人也都把帽子脫下來。那天實在太熱了,每個人都流了很多汗。開始比賽以前,有一些表演的節目,像功夫表演、放風箏等等,節目都很有意思。宋麗文是排球隊的隊員。為了這次比賽老師每天訓練他們,希望能得到冠軍。麗文的父母和弟弟都來了。他們帶攝影機和照相機,要把麗文的比賽錄下來,因為不管輸或是贏,他們都很高興看麗文比賽。從小,麗文的體育成績就很好,常常參加比賽,差不多每次都得獎。她弟弟最喜歡麗文得獎,因為麗文都把獎品送給他。比賽開始了,大家都很緊張,加油的聲音很大。因為太陽很炎熱,所以大部分的人都戴著太陽眼鏡。排球隊的隊員都不矮,有幾個隊員超過一百八十公分呢!最後麗文她們那隊贏了,大家都好高興。運動會結束了以後,她把隨身碟拿到照相館去洗相片。第二天她去拿,順便選了幾張照得不錯的放大,送給別的隊員;另外也選了一張縮小,放在自己的皮包裡。麗文也趁這次比賽認識了別的學校的學生。她覺得反正都是年輕人,而且也都有一樣的興趣;以後大家可以一起練習,希望排球能越打越好。U¨n-t¨ong-höe35What’sinthislesson:k¨a()Pattern
Background image
LESSON 43第四十三課Téng ch’it ˆe chiu-b’oat, tiong-p¨o..keng täi-h’ak chò-hóe khui ¨un-t¨ong-höe. Kin-nî ê un-t¨ong-höe chin t’ek-p’iat, in-üi tú-hó ïa sï bah-ch`ang-chiat, án-ne, h’ak-seng chhù-n’ih ê lâng kap pêng-íu ïa ë-tàng lâi chham-ka, chin l¨au-j’iat. U¨n-t¨ong-höe khai-sí í-chêng, só.-ü-ê lâng lóng khïa khí-lâi chh`iunkok-koa. T`i b¨o-á ê lâng ïa l´ong k¨a b¨o-á th`ng-l’oh-lâi. Hit j’it s’it-chäi siunj’oah, t’ak-ê lâng lóng lˆau chin chë k¨oan. Khai-sí pí-s`ai í-chêng, ü ch’it kóa p´iau-´ian ê chiat-b’ok, chhin-chh¨iunkang-hu p´iau-´ian, p`ang hong-chhoe téng-téng, chiat-b’ok lóng chin chhù-bï. S`ong L¨e-bûnsï pˆai-kˆiu-t¨ui ê t¨ui-ˆoan. U¨i-t’ioh chit pái ê pí-s`ai, läu-su t’ak j’it h`un-l¨ian in, hi-b¨ang ë-tàng t’ioh koan-kun.L¨e-bûn ê pë-bú kap t´i-tih lóng ü lâi. In chah liap-´ian-ki kap hip-siòng-ki, beh k¨ä L¨e-bûn ê pí-s`ai l’ok l’oh-lâi, in-üi put-k´oan su ´a-sï ˆian, in lóng chin hoan-h´i khòanL¨e-bûn ˆe pí-s`ai. Chü sè-hàn, L¨e-bûn ê th´e-’iok sˆeng-chek chïu chin hó, sîong-sîong chham-ka pí-s`ai, chha-put-to t’ak pái lóng ü tit chíong. In t´i-tih sïong ài Lë-bûn tit ch´iong,
Background image
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture