Course Hero Logo

Kyle Clapano.docx - Bayani Maria Josefa Gabriela Silang...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

BayaniKinikilala/TinaguriangDonorMaria JosefaGabrielaSilang(19 Marso 1731 – 20 Setyembre 1763) ay angunang Pilipinong babae na namuno sa isangpaghihimagsik noong kolonisasyon ng mga Kastilasa Pilipinas. Nang namatay ang asawa niyang siDiego Silang, ipinagpatuloy niya ang pinaglalabanng asawa.Edison A. Malacaste(Batch 2002)MacarioSakay(1870 – Setyembre 13, 1907) ay isang Pilipinongheneral na nakibahagi sa Himagsikang Pilipinonoong 1896 laban sa Espanya at sa DigmaangPilipino-Amerikano. Pagkatapos ihayag angdigmaan laban sa Estados Unidos noong 1902,ipinagpatuloy ni Sakay ang paglaban at angsumunod na taon ay naging Pangulo ngRepublikang Tagalog.Jay Ann J. Leoz – Lapuz(Batch 2001)TeresaMagbanua(Nobyembre 4. 1869- Agosto 1947) ay isamaipagkakapuring Pilipina, ang natatangingbabaeng heneral tulad ni Reyna Sima, PrinsesaUrduja at Gabriela Silang ay pinatunayan na angmga babae ay may angking kakayahan tibay ngpuso at katapangan at handang magsakripisyo omaghandog man ng buhay kung kinakailangan.Bryan F. Nicor(Batch 2002)DiegoSilang(Disyembre 16, 1730 – Mayo 28, 1763) ay isangPilipinong rebulosyunaryong pinuno nanakippagsabuwatan sa mga puwersang Britanyoupang patalsikin ang pamamahalang Kastila sahilagaing Pilipinas. Ang kanyang ama ay si MiguelSilang at kanyang ina ay si Nicolasa Delos Santos.Rodnie P.Ligaray(Batch 2004)ArtemioRicarte(20 Oktubre 1866 — 31 Hulyo 1945) ay isangPilipinong heneral na namuno sa DigmaangPilipino-Amerikano. Isinilang si Ricarte sa Lungsodng Batac, Ilocos Norte. Tinapos niya ang kaniyangpag-aaral sa Batac bago siya lumipat sa Maynila.Nag aral siya sa Colegio de San Juan de Letran atdoon nagtapos ng Batsilyer ng Sining.AminodenB.Camarudin(Batch 2002)Gregorio H.del PilarAng pinakabatang heneral na lumaban saDigmaang Pilipino-Amerikano. Siya ayisinilang sa Bulacan, Bulakan noongNobyembre 14, 1875 kina Fernando del Pilarat Felipa Sempio.BreachelleP.Yonson(Batch 2003)(22 Marso 1869–6 Pebrero 1964) ay isangPilipinong heneral, politiko at pinúnò ng kalayaan,at ang unang Pangulo ng Pilipinas sa Republika ngJay Ann J.
EmilioAguinaldoPilipinas (20 Enero 1899–1 Abril 1901). Isa siyangbayaning nakibáka para sa kasarinlan ng Pilipinas.Pinamunuan niya ang isang bigong pag-aalsa labansa Espanya noong 1896. Makaraang magapi ngEstados Unidos ang Espanya noong 1898,ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas at umupobilang unang pangulo ng Pilipinas noong Hunyo1899.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture