CHUYÊN ĐỀ TRÚNG TỦ SỐ 1.pdf

CHUYÊN ĐỀ TRÚNG TỦ SỐ 1.pdf - CHUYÊN ĐỀ TRÚNG...

  • No School
  • AA 1
  • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

CHUYÊN ĐỀ TRÚNG T S 1 : NEITHER EITHER Ngườ i biên so ạn: Dương Lê Hả i Tri u Đây là file lý thuyết, để t ng k ế t l i v ấn đề . Video s hướ ng d n c th hơn 1) Dùng để ch các đối tượ ng trong m t t p h ợp có 2 ngườ i ho c v t : - NEITHER trong trườ ng h p này d ch là: không cái/ngườ i nào trong s đó(2 cái/ngườ i) . EX : I have two books. Neither of them is interesting. (Tôi có hai quy n sách. Không quy n nào hay c .) - Nhưng khi tậ p h p có t 3 đối tượ ng tr lên thì không đượ c dùng NEITHER mà ph i dùng none . EX Wrong : I have three books. Neither of them is interesting. Right : I have three books. None of them is interesting. (Tôi có 3 quy n sách. Ch quy n nào thú v c .) - EITHER : dùng để nói m t trong hai cái gì
Image of page 1

Subscribe to view the full document.