Chuyên đề 5. Khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và cầu.pdf

Chuyên đề 5. Khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và cầu.pdf

  • No School
  • AA 1
  • 38

This preview shows page 1 - 4 out of 38 pages.

Tài li u KYS Nuôi dưỡ ng nh ững ước mơ 1 CHUYÊN ĐỀ V. KH ỐI ĐA DIỆ N - M T NÓN, TR & C U THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 1. Một số công thức tính thể tích: - Thể tích của khối chóp: 1 . . 3 V B h Trong đó: B: diện tích đáy, h: chiều cao - Tỷ số thể tích: Cho hình chóp S.ABCD.Trên các đoạn thẳng SA,SB, S lần lượt lấy 3 điểm A’,B’,C’ khác với S. Ta có: . ' ' ' . ' ' ' . . S A B C S ABC V SA SB SC V SA SB SC 2 . Một số kiến thức bổ trợ: Diê ̣n ti ́ ch hi ̀ nh phẳng Tam giác thường: 1 1 . sinC ( )( )( ) . 2 2 4 abc S AH BC ab p p a p b p c pr R p là nủa chu vi, R bán kính đường tròn ngoãi tiếp , r là bán kính đường tròn nọi tiếp. 2.2. Tam giác đều cạnh a: a) Đường cao: h = ; b) S = c) Đường cao cũng là đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực 2.3. Tam giác vuông: a) S = ab (a, b là 2 cạnh góc vuông) b) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của cạnh huyền 2.4. Tam giác vuông cân (nửa hình vuông): a) S = a 2 (2 cạnh góc vuông bằng nhau) b) Cạnh huyền bằng a a 3 2 2 a 3 4 1 2 1 2 2 C A S H C B A S A' B' C' THẾ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
Image of page 1

Subscribe to view the full document.