Chuyên đề 6. Dao động cơ.pdf

Chuyên đề 6. Dao động cơ.pdf - CHUYÊN ĐỀ 6 DAO...

 • No School
 • AA 1
 • 58

This preview shows page 1 - 3 out of 58 pages.

Tài li u KYS Nuôi dưỡ ng nh ững ước mơ 1 CHUYÊN ĐỀ 6. DAO ĐỘNG CƠ KIÊ ́ N THỨ C CƠ BẢ N 1. Chu kì, tần số, tần số góc: 2 2 f T với 1 1 f T T f * t T n (t là thời gian để vật thực hiện n dao động) 2. Da o động a. Thế nào là dao động cơ: Chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng. b. Dao động tuần hoàn: Sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. c. Dao động điều hòa: là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian. 3. Phương trình dao động điều hòa (li độ): cos( ) x A t x: Li độ, đo bằng đơn vị độ dài cm ho c m A = x max : Biên độ (luôn có giá tr dương) 2A: Chi u dài qu đạ o. : t n s góc (luôn có giá tr dương) t : pha dao độ ng (đo bằ ng rad) ( 2 2 ) : pha ban đầ u (t ại t = 0, đo bằ ng rad) ( ) Chú ý: Qu đạ o là m ột đoạ n th ng dài L = 2A M i chu kì v t qua v trí biên 1 l n, qua các v trí khác 2 l n (1 l n theo chi ều dương và 1 lầ n theo chi u âm) sin cos( ) 2 a a sin cos(a ) 2 a + Gốc thời gian (t = 0) tại vị trí biên dương: 0 + Gốc thời gian (t = 0) tại vị trí biên âm: + Gốc thời gian (t = 0) tại vị trí cân bằng theo chiều âm: 2 + Gốc thời gian (t = 0) tại vị trí cân bằng theo chiều dương:   2 ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀ U HÒA
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

TỰ HỌC ĐIỂM 9 Đặt in bản đầy đủ chuyên đề lớp 11 và 12 tại Page Tài Liệu KYS 2 4. Phương trình vận tốc: sin( t ) v A   v luôn cùng chi u v i chi u chuy ển độ ng v luôn s m pha 2 so v i x V t chuy ển độ ng theo chi ều dương thì v > 0, theo chiề u âm thì v < 0. V t VTCB: x = 0; max v A V t biên: x A   ; min 0 v 5. Phương trình gia tốc: 2 2 cos( ) a A t x     a luôn hướ ng v v trí cân b ng; a luôn s m pha 2 so v i v a và x luôn ngượ c pha V t VTCB: x = 0; max min ; 0 v A a V t biên: x A   ; min 0 v ; max 2 a A 6. Hợp lực tác dụng lên vật (lực hồi phục): 2 F ma m x kx     F hpmax = kA = m A 2 : t i v trí biên F hpmin = 0: t i v trí cân b ng Dao động cơ đổ i chi u khi l ực đạ t giá tr c ực đạ i.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern