bo-de-thi-hk2-mon-toan-lop-12-truong-thpt-quynh-luu-1-nghe-an-nam-hoc-2016-2017.pdf

Bo-de-thi-hk2-mon-toan-lop-12-truong-thpt-quynh-luu-1-nghe-an-nam-hoc-2016-2017.pdf

  • No School
  • AA 1
  • 25

This preview shows page 1 - 3 out of 25 pages.

Trang 1/6 - Mã đề thi 111 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 12 Th i gian làm bài:90 phút Lớp: Mã đề thi 111 Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Học sinh chọn và ghi đáp án đúng ( A, B, C, D)vào phiếu trả lời trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Câu 1: Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng được giới hạn bởi 2 2 ; 1 y x y quanh trục Ox là biểu thức có dạng b a thì a – b bằng A. 71 B. 41 C. 39 D. 91 Câu 2: Giá tr c c ti u CT y c a hàm s 3 2 y x 3x 4 là: A. CT y 0 B. CT y 4 C. CT y 1 D. CT y 2 Câu 3: T p xác đị nh c a hàm s 2 y log 3x 2x là: A. 3 ;0 ; 2   B. 3 0; 2 C. 3 ;0 2 D. 3 ; 0; 2    Câu 4: Cho hình h p đứ ng ABCD.A’B’C’D’ có đ áy ABCD là hình thoi , AB = BD =a và c nh bên AA' 2a . Th tích c a kh i h p ABD.A’B’D’là: A. 3 a 3 V 6 B. 3 a 3 V 2 C. 3 V a 3 D. 3 V 2a 3 Câu 5: Cho 2 1 log x 2 . Khi đ ó giá tr bi u th c 2 2 2 2 x log 4x log 2 P x log x b ng: A. 4 7 B. 8 7 C. 1 D. 2 Câu 6: Trong không gian v i h t a độ Oxyz cho tam giác ABC có A 3; 1;2 ;B 0;1;1 ; C 3;6;0 . Kho ng cách t tr ng tâm tam giác ABC đế n trung đ i m c nh AC là A. 1 d 2 B. 2 d 2 C. 5 d 2 D. d 2
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Trang 2/6 - Mã đề thi 111 Câu 7: M t con cá h i b ơ i ng ượ c dòng để v ượ t m t kho ng cách là 300 km. V n t c c a dòng n ướ c là 6km/h. N ế u v n t c b ơ i c a cá khi n ướ c đứ ng yên là v (km/h) thì n ă ng l ượ ng tiêu hao c a cá trong t gi đượ c cho b i công th c E(v) = cv 3 t , trong đ ó c là h ng s , E đượ c tính b ng jun. Tìm v n t c b ơ i c a cá khi n ướ c đứ ng yên để n ă ng l ượ ng tiêu hao ít nh t . A. 12km/h B. 9km/h C. 6km/h D. 15km/h Câu 8: T t c các giá tr c a tham s m để ph ươ ng trình 3 2 x 3x 2 m có ba nghi m th c phân bi t là: A. 0 m 2 B. 2 m 0 C. m 2 m 2   D. 2 m 2 Câu 9: Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau: A. Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f x trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số G x F x C cũng là một nguyên hàm của hàm số f x trên K.
Image of page 2
Image of page 3
  • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern