8.CHƯƠNGVIII.ppt.pdf

8.CHƯƠNGVIII.ppt.pdf - CHƯƠNGVIII.TĂNG TRƯỞNG...

This preview shows page 1 - 9 out of 67 pages.

)(--ƯƠ3343,,;;<;<../../../°99:9Ă3343,, 99:97787ƯỞ3343,, 99:9../Ề3343 ;;<;<­®°¯È 112Ạ223 5565--ÉÊÌËÔ99:9 Ѵ ../°112ëíìģ 99:9--::;:>>?>?Ế99:9 )(Ổ Đ../Ể3343 ;;<;<Ề 112Ạ223 5565--ÉÊÌËÔ99:9 Ѵ ../../°)(--../ 5565--ÌÍÏÎ× )(Ủ'& 112Ạ223 5565--ÉÊÌËÔ99:9° °±±°²³±´ ±
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Ѵ 112ạS SMNiW ±../QKLRGFGWNORQ² là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên cao trong một khoảng thời gian nhất địnhµ Ѵ ,,ỉGFGS SMNiW ±*))JKKLRGFGWNORQ² là tình trang mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống trong một khoảng thời gian nhất địnhµ Ѵ Khi tỷ lệ lạm phát tăng cao bất thường gọi là VNOstX RạS SMNiW° ±--\SJKUNOQKLRGFGWNORQ² °±±°²³±´ ²
Image of page 2
Ѵ ³°223ứIHI LMNOi Yk LMNOi WUị IHIủGFG WNOềQ° Ѵ Lạm phát không chỉ phản ảnh chỉ số giá tăng lên mà còn là hiện tượng của nền kinh tế liên quan đến giá trị của tiềnµ Ѵ 223ứIHI LMNOi IHIMNXQLM của nền kinh tế liên quan đến ² cách! µ ../°112ëíìģ 99:9--::;:>>?>?Ế99:9 )(Ổ Đ../Ể3343 ;;<;<Ề 112Ạ223 5565--ÉÊÌËÔ99:9 °±±°²³±´
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

../°112ëíìģ 99:9--::;:>>?>?Ế99:9 )(Ổ Đ../Ể3343 ;;<;<Ề 112Ạ223 5565--ÉÊÌËÔ99:9 · Mức giá chung là mức giá của một giỏ hàng hóa¸ do đó khi mức giá chung tăng lên thì người ta phải trả nhiều tiền hơn để mua giỏ hàng hóa và dịch vụ này · Mặt khác mức giá chung tăng lên giá trị của đồng tiền giảm đi và người ta sẽ mua ít hàng hóa và dịch vụ hơn °±±°²³±´ ¹
Image of page 4
../°112ëíìģ 99:9--::;:>>?>?Ế99:9 )(Ổ Đ../Ể3343 ;;<;<Ề 112Ạ223 5565--ÉÊÌËÔ99:9 Ѵ Nếu ký hiệu P là mức giá chung được đo lường là )CPI hoặc Idµ )Có nghĩa 5565 là số tiền cần thiết để mua giỏ hàng hóa và dịch vụ thì ³ĹồQLM sẽ mua được ³´5565 lượng hàng hóa và dịch vụµ Ѵ Nếu 5565 là giá hàng hóa và dịch vụ được đo bằng tiền¸ thì ³´5565 là giá trị của tiền được đo bằng hàng hóa và dịch vụ °±±°²³±´ º
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

../°112ëíìģ 99:9--::;:>>?>?Ế99:9 )(Ổ Đ../Ể3343 ;;<;<Ề 112Ạ223 5565--ÉÊÌËÔ99:9 Ѵ µ°)(XQLM WNOềQ¶ IHIầX WNOềQ Yk IHIlQ HGHằQLM WNOềQ Wệ° Ѵ GFG°)(XQLM WNOềQ µ Ѵ Lượng cung tiền bao gồm lượng tiền mặt nằm ngoài hệ thống ngân hàng và lượng tiền ký gởi ở ngân hàng thương mạiµ °±±°²³±´ ´
Image of page 6
../°112ëíìģ 99:9--::;:>>?>?Ế99:9 )(Ổ Đ../Ể3343 ;;<;<Ề 112Ạ223 5565--ÉÊÌËÔ99:9 Ѵ Thông qua nghiệp vụ thị trường mở ngân hàng trung ương sẽ làm thay đổi phần dự trữ trong hệ thống ngân hàng từ đó sẽ làm thay đổi cung tiền nhiều lần theo số nhân tiền tệ Ѵ Lượng cung tiền của ngân hàng trung ương chỉ phụ thuộc vào tình hình thực tế của nền kinh tế và do ngân hàng trung ương quyết định Ѵ *Do đó trên đồ thị IHIXQLM WNOềQ Rk SộW ĹườQLM WMNẳQLM ĹứQLM° °±±°²³±´ »
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Ѵ HGH° )(ầX WNOềQ° Ѵ )Cầu tiền là lượng tiền mà công chúng muốn nắm giữ trong tayµ Ѵ
Image of page 8
Image of page 9
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern