lisansustu_egitim_ogretim_ve_sinav_yonetmeligi.doc - Resmi...

This preview shows page 1 - 2 out of 8 pages.

Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25777 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, doktora programı ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini, Senato: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu, Enstitü: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerini, Müdür: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini, Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu, Anabilim Dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği"nin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim dalını, Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalının Üniversitedeki tam zamanlı bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, Danışman: Enstitü öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını, Öğrenci: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi, Dersin Kredi Değeri: Dersin haftalık teorik ders saati ile haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamını, (Derslerin kredi değerleri ve hangi dersin kredisinin ne olacağı enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile belirlenir), Tez: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar Öğretim programları Madde 5 — Lisansüstü öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. Kontenjanlar ve başvuru Madde 6 — (Değişik:R.G.1/6/2009-27245) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, alınacaksa sayısı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. Öğretim programlarının adları, alınacak öğrencide aranan şartlar ve başvuru tarihi Rektörlük tarafından ilan edilir.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture