F4-Sejarah-Bab-6-Latihan-Kertas-2.pdf - F4 \u2010 Sejarah Bab 6 Kertas 2 Bahagian A 1 Jadual berikut merujuk kepada sistem pemerintahan kerajaan Islam yang

F4-Sejarah-Bab-6-Latihan-Kertas-2.pdf - F4 ‐ Sejarah Bab...

This preview shows page 1 - 3 out of 17 pages.

F4 Sejarah Bab 6 : Kertas 2 Bahagian A 1 Jadual berikut merujuk kepada sistem pemerintahan kerajaan Islam yang dibentuk selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w (a) Apakah maksud khalifah? (2 markah) 1. Pengganti 2. Pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w 3. Bertanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam (b) Berikan tiga syarat yang perlu dimiliki oleh calon khalifah (3 markah) 1. Lelaki yang merdeka 2. Beragama Islam 3. Mempunyai akhlak yang baik 4. Mematuhi perintah Allah (c ) Bagaimanakah pemilihan khalifah pada zaman Khulafa al Rasyidin? (3 markah) 1. Melalui musyawarah atau syura 2. Cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu 3. Pemilihan daripada beberapa calon 4. Pencalonan oleh sekelompok masyarakat (d) Pada pandangan anda, apakah tanggungjawab khalifah dalam bidang ekonomi? (2 markah) 1. Menguruskan hal ehwal kewangan, perbendaharaan negara, dan baitulmal 2. Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat 2 Selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 632 M, sistem pemerintahan kerajaan Islam telah diteruskan oleh Khulafa al Rasyidin (a) Senaraikan tiga kejayaan Khalifah Abu Bakar al Siddiq (3 markah) 1. Memerangi gerakan al Riddah 2. Mempertahankan Madinah daripada ancaman luar 3. Mengumpulkan tulisan al Quran 4. Memperkenalkan bayaran gaji kepada tentera (b) Jelaskan perubahan yang diperkenalkan oleh Khulafa al Rasyidin dalam bidang ketenteraan (4 markah) 1. Pembayaran gaji untuk tentera tetap 2. Pembentukan pasukan tentera tetap dan tentera sukarela 3. Membina markas tentera di bandar utama 4. Membina kubu pertahanan di kawasan sempadan 5. Pembentukan pasukan tentera laut Islam (c ) Mengapakah Khalifah Uthman bin Affan digelar Zun Nurain? (1 markah) Mengahwini dua orang puteri Nabi Muhammad s.a.w selepas salah seorang daripadanya meninggal dunia (d) Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh Khulafa al Rasyidin mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang? (2 markah) 1. Perpaduan yang ukwah Tahun Pemerintahan 632 661 Masihi Zaman Khulafa al Rasyidin
Image of page 1
2. Kepimpinan yang berwibawa 3. Taat setia rakyat kepada pemerintah 4. Mementingkan kesejahteraan agama, rakyat dan negara 3 Kerajaan Turki Uthmaniyah merupakan empayar Islam yang mampu bertahan sehingga melebihi 600 tahun, bermula dari tahun 1281 Masihi hingga 1924 Masihi. (a) Senaraikan tiga sumbangan kerajaan tersebut kepada dunia Islam (3 markah) 1. Mewujudkan kesatuan orang Islam di seluruh dunia 2. Pelindung umat Islam di seluruh dunia 3. Pengenalan Kanun Suleiman 4. Koleksi fatwa oleh Sheikh ul Islam (b) Nyatakan dua bentuk sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh kerajaan tersebut. (2 markah) 1. Sistem madrasah 2. Sekolah pengetahuan akademik 3. Sekolah sastera 4. Maktab tentera 5. Maktab teknik 6. Kolej perubatan (c ) Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah mengembangkan dakwah Islamiah ke Eropah? (3 markah) 1. Dasar perluasan kuasa oleh Mehmed Fatih 2. Pegangan akidah yang kukuh 3. Akhlak yang tinggi dalam kalangan orang Islam 4. Semangat ghazi tentera Islam 5. Peralatan senjata moden 6. Pembentukan kumpulan Janissari
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes