{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DP16EVKUR - EVKUR marangoz atlyesi sipari zerine mutfak...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KESME İŞLEME CİLA MONTAJ BİRİM KÂR MASA 8 20 18 12 18 SANDALYE 6 8 25 10 10 KAPASİTELER 180 240 450 200 126.15 240 407.69 200 246.15 EVKUR marangoz atölyesi sipariş üzerine mutfak dolapları yapmaktadır.15 günlük süre için bir binanın mutfak dolaplarını alan atölye, bu siparişten çeşitli bölümlerde arta kalan süreleri değerlendirmek için piyasada talebi olan MASA ve SANDALYE üretmeye karar vermiştir.KESME, İŞLEME,CİLA ve MONTAJ atölyelerinde siparişten arta kalan kapasiteler ve üretilmesi planlanan MASA ve SANDALYE'lerin üretimi için bu atölyelerde gereken süreler ve herbirinden elde edilecek kârlar Tablo 1'de verilmiştir. İSTENEN : Yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak toplam kârı maksimum yapacak üretim miktarlarını bulunuz.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÇÖZ DEĞ. 7.69 10.77
Background image of page 2
SANDALYE KESME İŞLEME CİLA MONTAJ KÂR2 0 22.50 12.00 25.00 16.67 13.68 1 21.75 11.60 23.61 15.83 13.12 2 21.00 11.20 22.22 15.00 12.57 3 20.25 10.80 20.83 14.17 12.01 4 19.50 10.40 19.44 13.33 11.46 5 18.75 10.00 18.06 12.50
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}