IMG - 'l ]3 x Jseu SutulBJ sl l!JJl Ilu ,leuSel sg, pu x...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
'l ]3 x Jseu SutulBJ sl l!JJl Ilu ,leuSel sg, onrt sploq x uoql ,{lrunuruoc qceads uuuuo9 aqt ol s8uoleq x JI '} ll€ roJ pu€ x IIB roJ (gC) 'uoou tu feprnlug uo un) reeu SutuleJ sl ll pue uoou lu '(eplniu5 uo ,]eu8e; sg, enrt sploq un) puu ,{lrunuuroc qceads uetuJeo eql o} s8uolaq uny (g) 'l tu x reeu SututuJ SI ]lJJ! I a1uIl te x ,{q ue>1ods uotlM uuulleg-ul-anll sl ,Jeuflel sg, (f) solJoaqJ qlnJl Eu1.{lgan .Buruueut Jo sorJoaql se 3ur,(;r1enb ro; uoueltlc peslAoJ s,uosplAu(l ,{;sllus tou op serroaqt qlnr] Ipuortelsuurt snqJ 'snolsellBJ sr 7 dals o1 g dels uolJ o^ou eql (ll) 'uorlu^trop slql ul eloJ luuclJluSts ou s,{e1d qlnrl (l) stualqord 'uoa:fi e:u sluud ,{u teqt supe1rl ,sepJe^ uos souolslued st7rq,'o5 9 detg 'ueer8 atu sluud ,(tu teq1 u?otu lsnu Ual aq] uo peuorlueu eJuelues qsrued5 eql pu€ ocuelues-JluqlJo opls puPq-lq8r: eqt qloq'uae:3 ' e'te stuud ,{ru JJr enrl sr ,seproA uos seuoluluud stru, leq} se}Pls eJuelues-J eql oculs S dets 'epls puPq-ueJ sll uo p€uollueu
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/02/2009 for the course PHIL 428 taught by Professor Soames during the Spring '08 term at USC.

Ask a homework question - tutors are online