GaiteGroup_R&D Edited.docx - Resulta at Diskusyon Ang pananaliksik na ito ay naglalayon na mausisa ang kalagayan ng mga tenant farmer sa Tabaco

GaiteGroup_R&D Edited.docx - Resulta at Diskusyon Ang...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Resulta at Diskusyon Ang pananaliksik na ito ay naglalayon na mausisa ang kalagayan ng mga tenant farmer sa Tabaco, Albay. Ang mga mananaliksik ay nagkalap ng datos sa pamamagitan ng panayam. Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagpunta sa mga tahanan ng mga tenant farmers at pagpanayam sa mga nakatira ritong magsasaka. Ang panayam ay isang semi-structured interview kung saan gumamit ng isang talatanungan upang makatulong sa daloy ng mga tanong. Ang talatanungan ay naglalaman ng mga tanong na nagtuon ng pansin sa kalagayan at pamumuhay ng mga tenant farmer . Sampu ang mga magsasakang nakapanayam ng mga mananaliksik; ang kanilang mga edad ay nakapaloob sa 40 hanggang 70 taong gulang. Sila ay naninirahan sa apat na bayan sa Tabaco: San Carlos, San Vicente, Buang, at Lungsod ng Tabaco. Pagdating sa kanilang antas na natapos sa pag-aaral, ay dalawa lamang ang nakapagtapos sa kolehiyo, samantalang lima ang nakapagtapos sa elementarya, dalawa naman ay nakapagtapos sa mataas na paaralan, habang ang isa ay nakatuntong lamang dito ngunit hindi nakapagtapos. Ukol sa pamilya ng mga kalahok, lahat sa kanila ay may kani-kaniyang mag-anak, na may tatlo o higit pang mga anak. Sa larangan ng pagsasaka, lahat ng kapanayam ay may lampas 10 taong karanasan sa industriya, at lima sa kanila ay nagsimula na noong kabataan pa lamang. Ang mga kapanayam ay tinanong din kung paano nagsimula ang kanilang tungkulin bilang tenant farmer . Ang iba ay nanggaling lang sa miyembro ng pamilya, ang iba naman ay inirecomenda lang ng ibang tenant farmer sa indibidwal na naghahanap ng magsasaka ng kanyang lupa. May isang kapanayam na nagsasaka na lupang hindi niya pagmamay-ari at ibinigay lamang ng gobyernong agraryo paglipas ng panahon. Maliban sa nasabi, lahat ng kapanayam ang siyang namumuno sa kanilang sinasakahan. Sa pagsisimula ng kanilang trabaho, kalahati sa bilang ng mga nakapanayam ay kinakailangan pang lakarin ang mahigit-kumulang isang (1) kilometro para makarating sa sinasakahan. Ang lawak ng kanilang mga sakahan ay nakapaloob lamang sa 1.3 ektarya hanggang 3.5 ektarya. Sa dako ng pagmamay-ari ng lupa, nakalap na pito (7) sa mga magsasaka ang nangungupahan sa iba’t ibang indibidwal, dalawa (2) ang nangungupahan sa gobyerno ngunit nang dahil sa tagal ng kanilang pagsasaka ay ibinahagi na sa kanila ang lupa, at isa (1) ang nangungupahan pa rin sa gobyerno.
Image of page 1
Pribadong Indibidwal Gobyerno Sariling Lupa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Pagmamay-ari sa Lupa Kalagayan sa lupa Magsasaka
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture