IAS_2_Sunular - IAS 2 Stoklar 21 Ekim 2007 IAS 2 Stoklar Amac Uluslararas Finansal Raporlama IAS 2 Stoklar 23.10.2007 Yrd.Do.Dr.Kerem SARIOLU 1

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IAS 2 Stoklar 21 Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 1 23.10.2007 Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 1 Uluslararası Finansal Raporlama IAS – 2: Stoklar Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 2 23.10.2007 IAS - 2 Stoklar: Amacı Stok maliyetlerinin nasıl saptanaca ğ ını Stok maliyetlerinin nasıl gidere dönü ş ece ğ ini Stok maliyetine dahil edilecek maliyet unsurlarını Stoklarla ilgili de ğ erleme yöntemlerini Açıklamaktır. Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 3 23.10.2007 Tanımlar (1) Stoklar Ola ğ an i ş letme faaliyetleri için satılmak için elde bulundurulan mallar. Ticari Mallar Tekrar satılmak üzere satın alınanlar Satılmak için üretilmekte olan mallar. Yarı mamuller Hizmet ya da mamul üretiminde kullanılmak üzere elde bulundurulanlar Hammadde , İş letme malzemesi Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 4 23.10.2007 Tanımlar (2) Net gerçekle ş ebilir de ğ er = + tahmini satı ş fiyatı - tah. tamamlama mal. - tahmini satı ş giderleri Gerçe ğ e uygun de ğ er = Kar ş ılıklı pazarlık ko ş ullarında bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlı ğ ın el de ğ i ş tirmesi ya da bir borcun kapatılması için ödenmesi gereken tutardır. Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 5 23.10.2007 Tanımlar (3) “Net Ger De ğ ”ve“Gerçe ğ e Uyg De ğ ”üzer ine A ş a ğ ıdaki gibi bir e ş itlik her durumda kurulabilir mi? Net Ger.De ğ . = Gerçe ğ e Uyg. De ğ . – Satı ş Giderleri HER ZAMAN KURULAMAZ.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/03/2009 for the course FIN 5308 taught by Professor Mckenzie during the Spring '07 term at Youngstown State University.

Page1 / 4

IAS_2_Sunular - IAS 2 Stoklar 21 Ekim 2007 IAS 2 Stoklar Amac Uluslararas Finansal Raporlama IAS 2 Stoklar 23.10.2007 Yrd.Do.Dr.Kerem SARIOLU 1

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online