IAS_7_Sunular - IAS - 7: Nakit Akı ş Tablosu 24 Ekim 2007...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: IAS - 7: Nakit Akı ş Tablosu 24 Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 1 IAS – 7 Nakit Akı ş Tablosu Son de ğ i ş iklik tarihi: 1992 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 2 Nakit Akı ş Tablosu Nedir? İş letmenin dönemlik faaliyet sonuç- larının nakit esası üzerinden ifade edildi ğ i, ayrıca yatırımlar ve finansman faaliyetleri nedeniyle nakit mevcudunda meydana gelmi ş olan de ğ i ş iklerin izlendi ğ i bir finansal tablodur. Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 3 Nakit Akı ş Tablosu Nedir? Bizim için; *Bilanço *Gelir Tablosu + *NAK İ T AKI Ş TABLOSU aynı düzeyde önemli !!! Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 4 Nakit Akı ş Tablosu • İş letmenin nakit yaratma ve nakdi yönetme becerisini ortaya koyar. • Farklı muhasebe yöntemlerinin dönem kârı üzerindeki etkilerinin elimine edilmesini sa ğ lar. • Gelecekteki nakit akı ş larının tahmin edilmesine katkı sa ğ lar. Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 5 NAT neden önemli? İş letme kârlı bile olsa kötü nakit yönetimi yüzünden borçlarını ödeyemez duruma gelerek iflas edebilir. Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 6 NAT ile verilen bilgi nedir? (1/2) D.Ba ş ı D.Sonu Hazır De ğ erler 100 300 Nakit De ğ i ş imi 200 TL Dönem Net Nakit Akı ş ı IAS - 7: Nakit Akı ş Tablosu 24 Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 2 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 7 NAT ile verilen bilgi nedir? (2/2) 905 Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akı ş ı-900 Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akı ş ı 195 İş letme Faaliyetlerinden Nakit Akı ş ı Dönem net nakit akı ş ı 200 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 8 GEL İ R TABLOSU (2008) Hizmet İş letmesi 300 NET KÂR-50-VERG İ 350 VERG İ ÖNCES İ KÂR-45-FA İ Z G İ DER İ 395 FA İ Z VE VERG İ ÖNCES İ KÂR-187-PAZARLAMA SATI Ş VE D. G İ D....
View Full Document

This note was uploaded on 06/03/2009 for the course FIN 5308 taught by Professor Mckenzie during the Spring '07 term at Youngstown State University.

Page1 / 4

IAS_7_Sunular - IAS - 7: Nakit Akı ş Tablosu 24 Ekim 2007...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online