{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

IAS_7_Sunular - IAS 7 Nakit Ak Tablosu 24 Ekim 2007 Nakit...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IAS - 7: Nakit Ak ı ş Tablosu 24 Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 1 IAS – 7 Nakit Ak ı ş Tablosu Son de ğ i ş iklik tarihi: 1992 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 2 Nakit Ak ı ş Tablosu Nedir? İş letmenin dönemlik faaliyet sonuç- lar ı n ı n nakit esas ı üzerinden ifade edildi ğ i, ayr ı ca yat ı r ı mlar ve finansman faaliyetleri nedeniyle nakit mevcudunda meydana gelmi ş olan de ğ i ş iklerin izlendi ğ i bir finansal tablodur. Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 3 Nakit Ak ı ş Tablosu Nedir? Bizim için; *Bilanço *Gelir Tablosu + *NAK İ T AKI Ş TABLOSU ayn ı düzeyde önemli !!! Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 4 Nakit Ak ı ş Tablosu İş letmenin nakit yaratma ve nakdi yönetme becerisini ortaya koyar. • Farkl ı muhasebe yöntemlerinin dönem kâr ı üzerindeki etkilerinin elimine edilmesini sa ğ lar. Gelecekteki nakit ak ı ş lar ı n ı n tahmin edilmesine katk ı sa ğ lar. Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 5 NAT neden önemli? İş letme kârl ı bile olsa kötü nakit yönetimi yüzünden borçlar ı n ı ödeyemez duruma gelerek iflas edebilir. Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 6 NAT ile verilen bilgi nedir? (1/2) D.Ba ş ı D.Sonu Haz ı r De ğ erler 100 300 Nakit De ğ i ş imi 200 TL Dönem Net Nakit Ak ı ş ı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon