IAS_16_Sunular - stanbul niversitesi letme Fakltesi 30 Ekim...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İ stanbul Üniversitesi İş letme Fakültesi 30 Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr.Kerem Sar ı o ğ lu 1 IAS – 16 Maddi Duran Varl ı klar (Property, Plant and Equipment) Son de ğ i ş iklik tarihi: 2003 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 2 IAS – 16: Amaç A ş a ğ ı dakileri belirlemek: - Maddi Duran Varl ı k (MDV)olarak tan ı nma (recognition) ko ş ullar ı ile ilgili kurallar, -MDV de ğ erinin (defter de ğ eri) belirlenmesi ile ilgili kurallar, - MDV ile ilgili amortisman ve de ğ er kay ı plar ı n ı n hesaplanmas ı ile ilgili kurallar. Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 3 IAS – 16 Kapsam: Hangi tür varl ı klar için geçerli de ğ il? •Sa t ı lmak üzere elde bulundurulan maddi duran varl ı klar: IFRS 5 • Biyolojik varl ı klar (canl ı varl ı klar) : IAS 41 • Maden arama harcamalar ı : IFRS 6 • Maden hak ve rezervleri : IFRS 6 Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 4 IAS 16: Maddi Duran Varl ı klar Örnek S ı n ı fland ı rma •A raz i • Arazi ve binalar • Makineler •Gem i le r •Uçak la r •Mo to r lu ta ş ı tlar • Mobilya ve demirba ş lar • Ofis araç gereçleri Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 5 IAS – 16 Tan ı mlar (1) • Defter De ğ eri : Raporlanan De ğ er Carrying amount : Raporlanan De ğ er • Defter de ğ eri = “De ğ er” ??? “X” –“Birikmi ş Amortisman” –“De ğ er Dü ş üklükleri” • Maliyet : ödenen nakit, nakit benzeri ya da di ğ er tür varl ı klar ı n “gerçe ğ e uygun de ğ eri” Net defter de ğ eri = carrying amount Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 6 IAS – 16 Tan ı mlar (2) Kal ı nt ı De ğ eri yararl ı ömür sonundaki de ğ er (elden ç ı karma harcamalar ı ş üldükten sonra) (hurda de ğ er) Yararl ı ömür kullan ı labilir süre ya da beklenen üretim say ı s ı Amortismana tabi tutar = ATT ATT = “Maliyet” – “Kal ı nt ı De ğ er”
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
İ stanbul Üniversitesi İş letme Fakültesi 30 Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr.Kerem Sar ı o ğ lu 2 Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 7 IAS – 16 Tan ı mlar (3) •Ge rçe ğ e Uygun De ğ er = -pazar l ı k ortam ı - bilgili ve istekli taraflar - birbirleri ile ili ş kisiz taraflar oldu ğ u halde bir varl ı ğ ı n el de ğ i ş tirmesi ya da borcun ödenmesi için üzerinde anla ş ı lan de ğ er. (Settlement) kapat ı lmas ı Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 8 IAS 16: MD varl ı k olarak tan ı nma (muhasebele ş tirme) •Gelecekte muhtemel ekonomik yararlar •Maliyetin güvenilir ş ekilde ölçülebilmesi Soru: Maliyeti ne kadar küçük olursa olsun ekono- mik yarar ı bir dönemden fazla olan ve tutar ı güve- nilir bir biçimde ölçülebilen her fiziksel unsur MDV m ı d ı
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/03/2009 for the course FIN 5308 taught by Professor Mckenzie during the Spring '07 term at Youngstown State University.

Page1 / 8

IAS_16_Sunular - stanbul niversitesi letme Fakltesi 30 Ekim...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online