IAS_17_Sunular - IAS 17 Kiralama lemleri 30 Ekim 2007 IAS...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IAS 17 Kiralama İş lemleri 30 Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 1 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 1 IAS – 17 Kiralama İş lemleri (Leases) Son de ğ i ş iklik tarihi: 2003 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 2 IAS 17 Kiralamalar - Kapsam A ş a ğ ı dakiler d ı ş ı nda kiralama i ş lemleri: • Maden, petrol v.b. ile ilgili kiralamalar • Sinema filmi, telif hakk ı v.b. Anla ş malar A ş a ğ ı dakiler d ı ş ı nda varl ı klar ı n ölçülmesi: •K i r a c ı n ı n elindeki yat ı r ı m amaçl ı Gayr ı menkuller • Kiraya verenin yat ı r ı m amaçl ı gayr ı menkulleri i r a c ı ve kiralayan aç ı s ı ndan kiralanm ı ş biyolojik (canl ı ) varl ı klar Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 3 IAS 17 - Tan ı mlar Kiralama: Kullan ı m hakk ı n ı n bir bedel kar ş ı l ı ğ ı belirli bir süre için devri Bedel: Bir ödeme ya da ödeme plan ı Finansal Kiralama: Sadece kullan ı m hakk ı n ı n de ğ il, sahiplikten kaynaklanan risk ve faydan ı n devri Faaliyet Kiralamas ı : Finansal kiralama olarak nitelendirilmeyecek kiralamalar (Giderle ş tirilir) Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 4 IAS 17 - Tan ı mlar İ ptal edilemeyen kiralama: • Kiraya verenin r ı zas ı olmadan iptal edilemeyen veya, i r a c ı n ı n ayn ı türden bir varl ı ğ ı ayn ı kiraya verenden kiralamas ı söz konusu olmadan iptal edilemeyecek veya, •S ö z l e ş meden maddeler gere ğ i kirac ı n ı n bir tazminat ödemeden iptal edilemeyece ğ i veya, • Bunlar d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/03/2009 for the course FIN 5308 taught by Professor Mckenzie during the Spring '07 term at Youngstown State University.

Page1 / 3

IAS_17_Sunular - IAS 17 Kiralama lemleri 30 Ekim 2007 IAS...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online