IAS_18_Sunular - IAS 18: Haslat 21 Ekim 2007 IAS - 18...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IAS 18: Hasılat 21 Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 1 23.10.2007 Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 1 Uluslararası Finansal Raporlama IAS – 18: Hasılat Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 2 23.10.2007 IAS - 18 Hasılat Std. Kapsam Mal satı ş ları Hizmet sunumları İş letme varlıklarının ba ş kalarına kullandırılması ile ilgili gelirler (faiz, temettü, isim hakkı) Sözle ş meye ba ğ lı hizmetler (in ş aat hariç) Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 3 23.10.2007 IAS - 18 Kapsam Dı ş ındakiler Kiralama sözle ş meleri (IAS – 17) İ n ş aat sözle ş meleri (IAS – 11) İş tirak gelirleri (IAS – 28) TFRS – 4 kapsamındaki sigorta poliçeleri Finansal araçların gerçe ğ e uygun de ğ erindeki de ğ i ş meler ile bunların elden çıkarılması Di ğ er dönen varlık de ğ erinde de ğ i ş meler Canlı varlıklar Madencilik hasılatı Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 4 23.10.2007 IAS - 18 Hasılat: Tanımlar Hasılat: Özkaynakta artı ş la sonuçlanan, ekonomik fayda artı ş ı brüt tutarı Ortakların katkısı dı ş ında bir artı ş olmalı Dönem içindeki faaliyetler sonucu olu ş malı Gerçe ğ e uygun de ğ er: Kar ş ılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlı ğ ın el de ğ i ş tirmesi ya da bir borcun kapatılması için gerekli tutar Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 5 23.10.2007 IAS - 18 Tanımlarla ilgili sorular Üçüncü ki ş iler adına tahsil edilen satı ş vergi- leri, KDV gibi tutarlar hasılat mıdır? ± Ekonomik yararlarda bir artı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

IAS_18_Sunular - IAS 18: Haslat 21 Ekim 2007 IAS - 18...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online