IAS_38_Sunular - IAS - 38 Maddi Olmayan Duran Varlklar 30...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IAS - 38 Maddi Olmayan Duran Varl ı klar 30 Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 1 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 1 IAS – 38 Maddi Olmayan Duran Varl ı klar (Intangible Assets) Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 2 IAS 38: Kapsam A ş a ğ ı dakiler DI Ş INDA tüm maddi olmayan duran varl ı klar: •Ba ş ka bir Standard ı n kapsam ı ndaki MODV • IAS 39 kapsam ı ndaki finansal varl ı klar • Maden arama ve ayr ı ş t ı rma ile ilgili MODV IFRS 6 • IAS 17 Kiralama İş lemleri kapsam ı ndaki kiralamalar Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 3 IAS 38: Kapsam İş letme birle ş melerinde “ ş erefiye” • IFRS 4 Sigorta İş letmeleri • IFRS 5 Sat ı ş Amaçl ı Elde Tutulan Varl ı klar ve durdurulan faaliyetler İ çindeki bilgisayar yaz ı l ı m ı ile birlikte gelen bir makine’de “yaz ı l ı m” kapsama girer mi? •A ra ş t ı rma geli ş tirme faaliyetleri sonucu imal edilen prototip. Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 4 IAS 38 Tan ı mlar Varl ı k: •Geçm i ş teki baz ı olaylar ı n sonucu olarak i ş letme taraf ı ndan kontrol edilen; ve İş letmeye gelecekte ekonomik yarar sa ğ lamas ı beklenilen bir kaynakt ı r. t Geçmi ş Olaylar Gelecekte beklenen ekonomik yararlar Yrd.Doç.Dr. Kerem Sar ı o ğ lu 5 IAS 38 Tan ı mlar Maddi Olmayan Duran Varl ı k: Fiziksel niteli ğ i olmayan tanımlanabilir duran varl ı k – Belirlenebilir olmal ı •A y r ı labilir olmas ı veya, •Sö z le ş meye ba ğ l ı haklardan ya da di ğ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/03/2009 for the course FIN 5308 taught by Professor Mckenzie during the Spring '07 term at Youngstown State University.

Page1 / 3

IAS_38_Sunular - IAS - 38 Maddi Olmayan Duran Varlklar 30...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online