UFRS_Cerceve_Sunular - UFRS Kavramsal ereve Ekim 2007...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UFRS _ Kavramsal Çerçeve Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 1 09.10.2007 Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 1 Uluslararası Finansal Raporlama UFRS, Finansal tabloların hazırlanması ve sunulması ile ilgili genel çerçeve Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 2 09.10.2007 Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulması ile İ lgili Genel Çerçeve Bir standart de ğ ildir. Özellikle belirli bir ölçme ve raporlama sorunu ile ilgili kural koymaz. Ba ş ka herhangi bir standart ile belirlenmi ş kuralların üzerinde bir kural belirlemez. Belirli bir sorun ile ilgili çerçeve metin ile ilgili standart metni arasında çatı ş ma varsa ilgili standart kuralları geçerlidir. Öyleyse neden böyle bir metin var ? Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 3 09.10.2007 Neden Çerçeve Metin ? (Amaçları) Standart belirleyicilerin yol haritası. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ya da; Ulusal Muhasebe Standart Beliryecileri Kurulca izin verilen alternatif uygulama sayısını azaltmak Nasıl bir muhasebe kuralı uygulanaca ğ ı belli olmayan durumlar için finansal tablo hazırlayanlara rehberlik Denetçilere rehberlik (UFRS’ye uygunluk) Finansal bilgilerin yorumlanmasında finansal tablo kullanıcılarına rehberlik İ lgililere kurulun standartla ş ma sürecindeki genel yakla ş ımı hakkında bilgi vermek Özetle “Çerçeve Metin” bir savunmadır. Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 4 09.10.2007 Çerçeve Metnin Kapsamı Finansal tabloların amacı Kaliteli finansal tablonun nitelikleri Finansal tabloları olu ş turan unsurların tanımı, tanınma ve ölçülmesi Sermaye ve sermaye devamlılı ğ ı kavramları Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 5 09.10.2007 Hangi finansal tablolar ? (kapsama devam)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/03/2009 for the course FIN 5308 taught by Professor Mckenzie during the Spring '07 term at Youngstown State University.

Page1 / 4

UFRS_Cerceve_Sunular - UFRS Kavramsal ereve Ekim 2007...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online