UFRS_Giris_Sunular - UFRS - Giri Ekim 2007 Neden Muhasebe...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UFRS - Giri ş Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 1 09.10.2007 Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 1 Uluslararası Finansal Raporlama UFRS, Amaçları ve Türkiye’ye Yansıması, vergi yasaları muhasebe standartları ili ş kisi Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 2 09.10.2007 Neden Muhasebe Standartları? İş letmelerin finansal tabloları kimler için hazırlanır?” “Gerçekte biz kimin için hazırlıyoruz?” “Herkes için aynı ölçüde mi faydalı?” “Herkesin faydalanaca ğ ı ş ekilde finansal tablo hazırlamak mümkün mü? Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 3 09.10.2007 Türkiye’nin Muhasebe Kuralları Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) “Muhasebe Uygulama Genel Tebli ğ leri” Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “Muhasebe Standartları Tebli ğ i (Seri XI No:25)” Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Muhasebe Uygulama Yönetmeli ğ i” Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun Türkiye Finansal Raporlama Standartları” Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 4 09.10.2007 Neden Uluslararası Muhasebe Standartları? Geli ş mi ş ülkelerden geli ş mekte olan ya da azgeli ş mi ş ülkelere olan yatırımların artması (özellikle do ğ al kaynaklarla ilgili yatırımlar) “Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi” (1973 – 2001) “Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu” International Accounting Standards Board (IASB)(2001) Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 5 09.10.2007 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS ve UMS) ± 2001’e kadar ba ş lık: Uluslararası Muhasebe Standartları , 2001’den sonra, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ± A ğ ustos 2007 İ tibariyle toplam 37 Standart ± 29 adet UMS ve 8 adet UFRS ± “UFRS Önsözü” ve “Standartlar Çerçeve Metni” ± Bakınız liste Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 6 09.10.2007 Dünya’daki Muhasebe Ekolleri Kıta Avrupası Muhasebe Modeli (Fransa ve Almanya) Anglo Sakson Muhasebe Modeli ( İ ngiltere, Büyük Britanya Ülkeleri ve Amerika Birle ş ik Devletleri)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
UFRS - Giri ş Ekim 2007 Yrd.Doç.Dr. Kerem Sarıo ğ lu 2 Yrd.Doç.Dr.Kerem SARIO Ğ LU 7 09.10.2007 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bu iki ekolden hangisine yakın? Dünya’da hangi ülkede üretilen sinema
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/03/2009 for the course FIN 5308 taught by Professor Mckenzie during the Spring '07 term at Youngstown State University.

Page1 / 4

UFRS_Giris_Sunular - UFRS - Giri Ekim 2007 Neden Muhasebe...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online