mga-bayani.docx - Padre Jacinto Zamora Si Padre Jacinto...

This preview shows page 1 - 3 out of 29 pages.

Padre Jacinto ZamoraSi Padre Jacinto Zamora ay isinilang noongAgosto 14,1835saPandacan, Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina VenancioZamora at Hilaria del Rosario.Nag-aral si Zamora saColegio de San Juan de Letranna kung saan aynatapos niya ang kursong Bachiller en Artes. Nagpaluloy siya ng pag-aaral saUnibersidad ng Santo Tomasna kung saan naman ay natamoniya ang diploma para sa kursong Bachiller en Leyes Canon.Si Padre Zamora ay hindi kasintalino nina Padre Burgos at Padre Gomezsubalit siya ay nakakuha rin ng mataas na marka sa pagsusulit na kinuhaniya noong siya ay pansamantalang nadestino sa Parokya ng Pasig. Sakabila ng mataas na marka at pagkakapasa sa pagsusulit, si PadreZamora ay hindi binigyan ng permanenteng posisyon sa kadahilanangisa lamang siyang "indio".Lumipat ng Maynila si Padre Zamora at dito siya nakipagtagisan ng kuru-kuro lahan sa mga Kastilang Prayle. Buong giting na ipinagtanggol niPadre Zamora ang mga Pilipinong pari.Nang maganap ang himagsikan saCavitenoongEnero1872, siya aydinakip at ikinulong sa Fort Santiago. Siya ay isa sa pinagbintangangnamuno sa pag-aalsa laban sa Kastila, kasama ni PadreJose ApolonioBurgosat PadreMariano Gomez. Siya ay kasamang binitaynoongPebrero 17,1872sa pamamagitan ng garote. Siya ay isa satinaguriang tatlong paring martir na lalong kilala bilang GOMBURZA.
Padre José Apolonio BurgosSi Jose Apolonio Burgos ay ipinanganaksaVigan,Ilocos Surnoong ika-9 ngPebrero,1837. Ang kanyang ama ay siTenyente José Tiburcio Burgos at angkanyang ina ay si Florencia Garcia.Siya ay naulila sa magulang noong siya aywalong taong gulang pa lamang. Bilangisang mag-aaral, siya ay may angkingkatalinuhan. Nagtapos siya ng Bachiller enArtes saColegio de San Juan de Letran.Naging pari noong Pebrero 11, 1885 atitinalaga sa Katedral ng Maynila.Nagpatuloy siya sa pag-aaral at nakatapossiya nang may karangalan para sa kursongTeolohiya (1859), Pilosopiya (1860),"Bachelor of Canon" (1866), at"Doctorate's Degree" para sa Teolohiya(1868) at "Canon Law" (1871).Si Padre Burgos ay naging aktibong kasapi ng kilusan na pinamumunuan ni Padre PedroPelaez. Ipinaglaban nila ang karapatan ng mga Pilipinong pari at sila ay nagtagumpay.Nang namatay si Padre Pelaez, ang kilusang ito ay pinamumunuan ni Padre Burgoskasama sina PadreMariano Gomezat PadreJacinto Zamora.Sa paglilitis ng Pagaaklas sa Cavite noongEnero 20,1872, isa sa mga nag-aklas na siSarhento Bonifacio Octavo ay naisaiwalat ang isang lalaking nagngagalang Zaldua nanaghihikayat ng mga tao na magaklas. Si Octavo ay tumestigo na ang lalaking ito ayinuutusan ni Burgos para gawin ang panghihikayat, ngunit dahil sa paiba-iba ngtestimonya ni Octavio, ang naturang pagsisiyasat ay nauwi sa wala. Ngunit ang naturangpangyayari ay sinabi ni Gov.Rafael IzquierdosaMadridat ang testimonya ay nagpatunayng kanyang pagdududa. Nadiin sina Burgos kasama ng dalawa pang pari na sina PadreZamora at Padre Gomez, sa kasong sedisyon.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 29 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly Uploaded Documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture