THE_STRATEGIC_USE_OF_POSITIVIST_ORIENTAL.pdf - MOLESTO Edebiyat Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Dergisi THE STRATEGIC USE OF POSITIVIST ORIENTALISM IN AHDAF SOUEIF\u2019S

THE_STRATEGIC_USE_OF_POSITIVIST_ORIENTAL.pdf - MOLESTO...

This preview shows page 1 - 2 out of 25 pages.

MOLESTO: Edebiyat Araştırmaları Dergisi Cilt 2 / Sayı 2 Temmuz 2019 102 THE STRATEGIC USE OF POSITIVIST ORIENTALISM IN AHDAF SOUEIF’S THE MAP OF LOVE 1 AHDAF SOUEIF’İN THE MAP OF LOVE ADLI YAPITINDA POZİTİVİST ŞARKİYATÇILIĞIN STRATEJİK KULLANIMI Ayşe ÇIRÇIR 2 Abstract: Ahdaf Soueif presents the difficult task of facing the Orientalist discourse in her tour de force The Map of Love (1999) and structures it on the strategic use of positivist Orientalism which produces an interesting novelistic outcome. Soueif subverts this violent discourse with a formative attention to, in Edward Said’s words, its paradigms of research and explores colonialism and imperialism through strategic Orientalism. Paradoxically, academic Orientalism becomes an important source of linguistic, historical and cultural transmission in The Map of Love and Soueif articulates a heightened concern for history with this critical concept with which she explores transnational circuits of power and female empowerment. Soueif’s strategic use of Orientalism reiterates visions of inclusivity and ambivalence as the defining characteristics of her contemporary hybrid females for she upholds travels between languages, continents and centuries and her hybrid characters produce and process histories which become both national epics and Oriental romances in retellings. Key Words: Ahdaf Soueif, Edward Said, Strategic Orientalism, Post-Colonialism, Anglo-Arab Novel Öz: Ahdaf Soueif başarılı yapıtı The Map of Love’ da (1999) Şarkiyatçılık’la yüzleşmenin zorluğunu sunar ve romanı pozitivist Şarkiyatçılık’ın stratejik kullanımı üzerine kurgular. Bu durum roman yazınına ait ilginç bir sonuç doğurmuştur. Soueif bu şiddet dolu söylemi, Edward Said’in deyimiyle araştırma paradigmalarına biçimlendirici bir duyarlılıkla bakarak bozar ve stratejik Şarkiyatçılık üzerinden sömürgecilik ve yayılımcılığı inceler. Eserde, akademik Şarkiyatçılık çelişkili bir şekilde önemli bir kültür, tarih ve dilbilimsel iletişim kaynağı olur. Soueif bu eleştirel kavramla yoğun tarih kaygısını dile getirir ve uluslararası güç halkaları ve kadın öznenin güçlendirilmesi konularına değinir. Soueif, Şarkiyatçılık’ı stratejik olarak kullanarak diller, kıtalar ve yüzyıllar arası seyahatin önemini vurgular ve çağdaş kadın melez karakterlerinin tanımlayıcı özellikleri olarak dahil olma hayali ve duygu ikileminin altını çizer. Bu melez karakterler, yeniden anlatımlarla he m ulusal destanlara hem doğuya özgü aşk hikâyelerine dönüşen tarihleri üretir ve işler. Anahtar sözcükler: Ahdaf Soueif, Edward Said, Stratejik Şarkiyatçılık, Sömürge Sonrası Söylem, İngiliz - Arap Romanı The Map of Love opens in 1997 when Amal returns to Egypt after twenty years as a divorcee with two children left in England. Living in Cairo as an aloof, passive and secular intellectual, Amal

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture