సహచట్టానికి సవరణల తూట్లు.docx

This preview shows page 1 - 3 out of 18 pages.

సహచట ట నికి సవరణల తతూట * పారదరర్శకతకు తిలోదకాల సస్వాతతంతత నతంతరతం పౌరుల పా ప్రాథమిక హకుక్కులప పై దేశతంలో ఎపప్పుడూ ఏదో ఒక స్థా యిలో దాడి జరుగుతతూనే ఉతంద . రాజతతంగతంలోని 19(1) ( ) అధికరణతం భావ పకటన సస్వాచచ్ఛను పౌరులకు పా ప్రాథమిక హకుక్కుగా దఖలపరచతంద . ఓట వేయడతం , రచనల దాస్వారా అభిపా ప్రాయాల వెల టడితంచడతం , పభుతస్వా శాఖలనుతంచ సమాచారతం సకరతంచడతం వతంటివి కపమతంగా భావ ప పకటన సస్వాచచ్ఛలో అతంతరార్భాగతంగా మారాయి . సరస్వానన్నత నతయస స్థా నతం వివిధ సతందరార్భాలోట వెలవరతంచన తీరుప్పులే ఇతందుకు పా ప్రాతిపదకలయాతయి . ‘ పజల వల , పజల చేత , పజల కోసతం పా ప్రాదురర్భావితంచన పజసస్వామతతంలో ప పభుతస్వా రకారు ర లోటని సమాచారానిన్న తెలసుకొనే హకుక్కు పజవళికి ఉతండాల . గడచన ఆరు దశాబ బ్దా లగా ఈ హకుక్కులకు పరమితుల విధితంచేతందుకు ప పభుతస్వాల ప పయతిన్నసతూ స్తూనే ఉనన్నయి . ఎపప్పుటికపప్పుడు కోరు ట ల జోకతతం చేసుకొని ఈ హకుక్కులకు రక్షరేకు తొడుగుతుతండటతం కొతంతలో కొతంత ఊరట కలగతంచే పరణామతం . సమాచార హకుక్కు అనన్నద పపభుతస్వాల చొరవ , సహకారతంతో ముడివడిన విషయతం . తము తీసుకొనే నిర ర్ణయాల వెనక
Image of page 1
కారణాల , అవసరాలను ప పజలకు వెల టడితంచేతందుకు సరాక్కురే టవీ అతంతగా ఇష టపడవ . అతందువలే ట ప పభుతస్వా సమాచారతం ఈ దేశతంలో పపజలకు దశాబ బ్దా లపాట అతంతుచకక్కుని బ
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture