Modern_Felsefe-Din_Iliskilendirmelerinin.pdf - S.D.Ü...

 • No School
 • AA 1
 • shadrack127878
 • 14

This preview shows page 1 - 4 out of 14 pages.

S.D.Ü. ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ ULUSLARARASI MODERN ÇAĞ VE GAZZÂLÎ SEMPOZYUMU International Symposium on Modern Age and al-Ghazzali 12- 14 Mayıs/ May 2011 BĠLDĠRĠLER KĠTABI ISPARTA 2014
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî S empoz yumu / International Symposıum o n Modern Age and al-Ghazzali / 12- 14 Mayıs/ May 2011 Isparta MODERN FELSEFE- DĠN ĠLĠġKĠLENDĠRMELERĠNĠN SORUNLU KILDIĞI GAZZÂLÎ ALGILARI Muhammet ÖZDEMĠR * Özet Bu çalıĢmanın amacı özel olarak, Gazzâlî deneyiminin modern çalıĢmaların önkoĢullanmıĢlıklarından arındırılmasıdır. Bunu baĢarmak için üç temel aksiyom benimsenmiĢ bulunmaktadır: 1 - Modern bilime göreli Gazzâlî incelemeleri hatalıdır. Çünkü bilimsel önkabullere göre Ortaçağ‘daki bir düĢünür ya aydınlanmayı sağlayacak evrimde bir yer edindiği için onurlandırılır veya mitolojiye hizmet ettiği öne sürülür. Böylece sadece Gazzâlî deneyimi değil, ama aynı zamanda Fârâbî ve Ġbn Sînâ felsefeleri de aydınlanmadan uzak betimlenirler. 3 - Hâlihazırdaki felsefe tarihi kurgusu tamamen aydınlanmaya göre düzenlenmiĢtir. Felsefe tarihini bur kurgudan arındırmak gereklidir. Felsefe tarihinde en temelde üç okul veya felsefi öğreti bulunmaktadır: Gerçekçilik, Ben - ötesicilik ve Görecelilikçilik. Bu üçü felsefe tarihinde süreğen bir Ģekilde tekrarlanarak dururlar ve Aristoteles geleneğinde kabul edildiği Ģekilde sofistik gelenek kötü değildir. 3 - Gazzâlî‘nin sisteminde bilgi ile hakikat birbirinden ayrılmıĢtır (ama arındırılmamıĢtır). Paul Feyerabend ve Jacques Derrida‘nınkiler gibi postmodernist metinlere müracaat edildiğinde bu durum daha anlaĢılabilir olur. Bilgi toplum içindir, hakikat ise kiĢi içindir. Bu ayrım son derece iĢlevseldir. Neticede Gazzâlî son derece önemli bir sorunu çözmüĢtür: Bir hakikat olanağı var mıdır yok mudur? Bu nedenle Gazzâlî deneyimi, felsefi düĢünmenin kaderi için çok faydalı bir deneyimdir. Anahtar Kavramlar: Gerçekçilik, Ben - ötesicilik , Görecelilikçilik Gazzâlî Abstract The aim of this study is especially to bowdlerize al- Ghazzâlî‘s experience from modern false schoolings. For achieving this, there are three axioms which has adopted a mantle: 1- Studying al- Ghazzâlî to modern science is false. Because according to the scientific junior judgments, one Middle Ages‘ philoso pher either attempts up to * AraĢtırma Görevlisi, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk - Ġslam DüĢünce Tarihi A.B.D., e -mail: [email protected],
Image of page 2
Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu / International Symposıum on Modern A ge and al-Ghazzali / 12- 14 Mayıs/ May 2011 Isparta 204 Enlightenment or Mythology. Accordingly not only al- Ghazzâlî‘s experience but al - Fârâbî‘s philosophy and Avicenna‘s philosophy are all far from Enlightenment. 2 - Existing form of history of philosophy is arranged to Enlightenment. It is necessary to bowdlerize from this form. Mainly there are three schools in the history of
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes