Brexit.docx - M\u1ede B\u00c0I Nh\u01b0 ch\u00fang ta \u0111\u00e3 bi\u1ebft th\u1ee9 5 ng\u00e0y 23 th\u00e1ng 6 n\u0103m 2016 Anh t\u1ed5 ch\u1ee9c cu\u1ed9c tr\u01b0ng c\u1ea7u \u00fd d\u00e2n \u0111\u1ec3 tr\u1ea3 l\u1eddi

Brexit.docx - Mu1ede Bu00c0I Nhu01b0 chu00fang ta...

This preview shows page 1 - 3 out of 17 pages.

M BÀI Nh chúng ta đã bi t, th 5 ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh t ch c cu c ư ế tr ng c u ý dân đ tr l i câu h i “ V ng qu c Anh có nên ti p t c là thành ư ả ờ ươ ế viên c a EU hay nên r i kh i EU?”. K t qu c a cu c tr ng c u: Ng i dân ế ư ườ Anh đã quy t đ nh r i kh i EU v i t l s phi u ra đi là x p x 52% so v i s ế ỷ ệ ế phi u l i x p x 48%. ế ở ạ Vi c Anh r i kh i EU hay còn đ c g i là Brexit đã gây ượ ra nhi u tranh cãi trên th gi i v tác đ ng c a nó. ế N I DUNG I. Khái ni m Brexit: Trong năm 2016 chúng ta đã ch ng ki n m t v chia ly gây ch n đ ng ế th gi i. Đó là vi c n c Anh r i kh i Kh i Liên minh châu Âu EU. ế ướ Brexit là s k t h p gi a “Britain” - n c Anh và “Exit” - th hi n cho ế ướ vi c n c Anh r i kh i EU, t ng t nh Grexit đ c dùng đ nói v kh ướ ươ ư ượ năng Hy L p r i kh i EU tr c đây. ướ Thu t ng Brexit l n đ u tiên xu t hi n vào năm 2012 và nhanh chóng tr nên ph bi n, tr thành m t phong trào chính tr chính th ng, r m r lôi ế kéo n c Anh vào m t vòng xoáy l n, đ y qu c gia này vào m t quy t đ nh ướ ế "không th vãn h i" v vi c r i kh i EU. II. Nguyên nhân d n t i Brexit 1. Nguyên nhân tr c ti p: ế Có th th y r ng gi a n c Anh và EU đã có không ít bi n c x y ra: ướ ế - N c Anh đã t ch i l i m i tham gia C ng đ ng Than thép châu Âu ướ (ECSC) (1951) và C ng đ ng Kinh t châu Âu (EEC) (1957). ế - Sau khi th y Pháp và Đ c ph c h i nhanh thì n c Anh n p đ n gia ướ ơ nh p EEC nh ng b bác b 2 l n. ư - Ch sau 2 năm gia nh p, ng i dân Anh đã mu n ra kh i EEC, nh ng ườ ư cu i cùng l i vì ph n l n dân s ng h vi c l i. ở ạ ố ủ ở ạ 1
- N c Anh rút kh i C ch t giá h i đoái ( ướ ơ ế ỉ Exchange Rate Mechanism ) c a châu Âu vào ngày 16 tháng 9 năm 1992 vì không th b o v đ c đ ng ượ B ng Anh kh i các cu c t n công đ u c liên t c. ơ - Cũng trong năm 1992, châu Âu xúc ti n quá trình h p nh t chính tr và ế n c Anh đã quy t đ nh đ ng ngoài cu c và quy t đ nh không s d ng đ ng ướ ế ế ti n chung euro. Rõ ràng là m i quan h gi a Anh và EU không ph i lúc nào cũng “êm đ p”, nh ng nh nh ng th ng l ng và th a thu n liên t c c a các nhà lãnh ư ươ ượ đ o Anh và nh ng ng i đ ng đ u EU, m i quan h này đã đ

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture