De-khao-sat-chat-luong-dau-nam-lop-12-mon-ngu-van-nam-2019-2020-truong-thpt-thuan-thanh-1-bac-ninh.d

 • No School
 • AA 1
 • 5

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Đ kh o sát ch t l ng đ u năm ượ l p 12 môn Ng văn năm 2019 - 2020 tr ng THPT Thu n Thành 1 - B c Ninh ườ I. Đ C HI U (3.0 đi m) Đ c văn b n và th c hi n các yêu c u sau: M i hai câu ườ Nguy n Du vi t Ki u h n hai trăm năm ế ơ Gió v n l nh trên vai ng i ph n b c ườ Chèo Quan Âm tr già đ u thu c N i oan khu t đ i nào đã ch u v i đâu ấ ở ơ Lép Tôn-xtôi vi t “Chi n tranh và hòa bình” ế ế V i hi v ng đó là cu c chi n tranh cu i cùng trên trái đ t ế Mùa đ u xu ng m Ông v i màu cây thành th c Có ai ng l i th y máu nhi u thêm ờ ạ Tôi đã g p nh ng dòng sông hùng dũng đ y băng đi Nh ng r t cu c c m tù trong rét bu t ư Nho bi t v y buông nh ng chùm qu ng t ế Đ n tay ng i g p gáp tr c mùa đông ế ườ ướ - H u Th nh, 2-1988 - (Theo Chuyên m c nhà văn - tác ph m, vanvn.net , ngày 15/8/2016) Câu 1 : Ch ra tên các sáng tác văn h c đ c nh c đ n trong 5 dòng th đ u. ượ ế ơ Câu 2 : Theo anh/ch , vì sao tác gi l i đ t nhan đ bài th ả ạ ơ M i hai câu? ườ Câu 3 : Ch ra và nêu tác d ng c a m t bi n pháp ngh thu t thu t đ c s ượ d ng trong văn b n. Câu 4 : Thông đi p anh/ch nh n đ c t bài th là gì? ượ ơ II. LÀM VĂN (7.0 đi m) VnDoc - T i tài li u, văn b n pháp lu t, bi u m u mi n phí
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Câu 1 ( 2 đi m ) T hai câu th in đ m trong ph n Đ c hi u, anh/ch hãy vi t m t đo n văn ơ ế (kho ng 200 ch ), trình bày suy nghĩ v kh năng thích nghi tr c ngh ch ướ c nh c a m i ng i. ườ Câu 2 ( 5.0 đi m ) Nh n xét v bài th ơ Đây thôn Vĩ D , có ý ki n cho r ng: “ ế Đây thôn Vĩ D b c tranh đ p v m t mi n quê đ t n c; là ti ng lòng c a m t thi sĩ tha ướ ế thi t yêu đ i, yêu ng i”. ế ườ B ng c m nh n v bài th ơ Đây thôn Vĩ D c a Hàn M c T , anh/ch hãy làm sáng t ý ki n trên. ế Đáp án Đ kh o sát ch t l ng đ u năm môn Ng văn 12 ượ 1. Đ C HI U (3,0 đi m) Câu N i dung Đi m Câu 1 Tên các sáng tác văn h c đ c nh c đ n trong 5 dòng th đ u: ượ ế ơ Truy n Ki u (Nguy n Du), Quan Âm Th Kính (chèo dân gian), Chi n tranh và hòa bình (L.Tôn-xtôi). ế 0,5 đi m Câu 2 Nhan đ “M i hai câu” nh là m t s gi i h n cho s dòng ườ ư th trong bài (m i hai dòng th ). T đó đ t ra yêu c u r t cao ơ ườ ơ cho s d n nén c m xúc và t t ng. ư ưở 0,5 đi m Câu 3 - Đo n th s d
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes