basel III và basel ii.docx - trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay ngành Ngân hàng phải đối mặt

basel III và basel ii.docx - trong bối cảnh Việt Nam...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngành Ngân hàng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Ngoài ra gần đây đã có một số ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) bị xóa sổ, sáp nhập và/hoặc bị buộc phải bán với giá 0 đồng chỉ vì quản trị rủi ro (QTRR) yếu kém. Do đó, các định chế tài chính trong thị trường tài chính (TTTC) cần phải sớm tiếp cận và vận dụng các cơ chế QTRR tiên tiến trên thế giới để phát triển bền vững: Việc áp dụng Basel vào để quản lý hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng. Trên thực tế, trong khi toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam mới áp dụng Basel I thì các ngân hàng trong khu vực đã áp dụng Basel II hoặc Basel III. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã dần tiếp cận với Basel II bằng cách ban hành nhiều văn bản luật và quy định theo định hướng Basel II, cụ thể là Quyết định 457 và Quyết định 493 qui định về các tỉ lệ an toàn, về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động của TCTD, trong đó Quyết định 493 đã tiến dần đến những đánh giá
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Spring '19
 • Thuy Nguyen

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes