MECD_cl.1-4 _4septembrie.pdf - INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE...

This preview shows page 1 out of 96 pages.

Unformatted text preview: INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR CLASELE I-IV Chișinău, 2019 1 2 CUPRINS: 1. Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV …………..………………………………..…… 5 Prezentare generală…………………………………………..……………………………..… Scop, obiective, elemente de noutate ........................................................................................... Acțiuni manageriale de implementare a MECD în clasele I-IV ………….………….………….. Concepția evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar …………………… Conceptul evaluării criteriale prin descriptori în contextul Codului Educației al Republicii Moldova și al Curriculumului pentru învățământul primar ………………………………..……. Obiectivele ECD ........................................................................................................................... Funcțiile ECD ................................................................................................................................ Principiile ECD ............................................................................................................................. Organizarea procesului de evaluare criterială prin descriptori în clasele I-IV ………….… Produsele școlare în procesul de ECD .......................................................................................... Strategiile de ECD ......................................................................................................................... Procesarea și interpretarea datelor evaluării în clasele I-IV…………………………..…….. Documentele școlare ..................................................................................................................... Calificativele și descriptorii nivelurilor de performanță ……………………………..………… Monitorizarea elevilor care necesită mai mult sprijin ……………………………….…………. Rezultatele școlare semestriale și cele anuale ale elevilor …………………………..………….. Corectarea lucrărilor elevilor ………………………………………………………….………… Caietele de lucru ale elevilor ………………………………………………………….………… Produse recomandate și criterii de succes ……………………………………….…………... Clasa I. Produse specifice disciplinelor școlare…………………………………….……………. Clasa a II-a. Produse specifice disciplinelor școlare…………………………….………………. Clasa a III-a. Produse specifice disciplinelor școlare……………………………………………. Clasa a IV-a. Produse specifice disciplinelor școlare…...………………………….……………. Produse transdisciplinare, recomandate la diverse discipline și clase ……………….………….. 8 9 9 9 9 9 11 13 13 13 15 15 17 17 18 18 22 30 40 51 2. Ghid de implementare a metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV ……………………………………. 53 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. Anexa 1 Anexa 2 Cuvânt înainte …………..……………………………………………………………………..… Practici de evaluare criterială prin descriptori în învățământul primar............................... Succesul și situația de success………………………………. …………………….………….. Lauda – o modalitate de a consolida succesul școlar …………………...………………………. Metode, procedee și tehnici de evaluare în contextul ECD …………….……………………….. Tehnici de reflecție în contextul ECD …………………..………………………………………. Fișe de lucru pentru elevi în contextul ECD ………….…………………………………………. Tehnologia evaluării sumative orale (ESO) …………………………………………………….. Tehnologia evaluării prin probe practice ……………………………………………………… Instrumente de comunicare socială (părinţi, familie, reprezentanţi legali ai copilului) a rezultatelor evaluării ……………………………..……………………………………………. Modele orientative de implementare a ECD la nivelul proiectării de lungă durată …………………………………………………………………… Clasa I. Matematică ………………………………………………………….. ………………. Clasa a II-a. Educație muzicală ..................................................................................................... Modele orientative de implementare a ECD la nivelul proiectării de scurtă durată …………………………………………………………………… Clasa a II-a. Limba și literatura română ....................................................................................... Clasa a III-a. Științe ....................................................................................................................... Clasa a IV-a. Educație fizică.......................................................................................................... Bibliografie selectivă ................................................................................................................... Tabelul performanțelor școlare, clasele I-IV................................................................................. 100 de cuvinte încurajatoare pentru un copil ................................................................................. 3 6 6 7 8 54 55 55 55 57 60 61 63 64 66 68 68 70 73 73 76 78 79 80 96 ABREVIERI: MECD - Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori, clasele I-IV ECD - Evaluare criterială prin descriptori EI - Evaluare inițială ES - Evaluare sumativă ESO - Evaluare sumativă orală EA - Evaluare anuală EFE - Evaluare formativă în etape EFP - Evaluare formativă punctuală EFI - Evaluare formativă interactivă FB - Calificativul Foarte Bine B - Calificativul Bine S - Calificativul Suficient i - Descriptorul nivelului de performanță Independent g - Descriptor al nivelului de performanță Ghidat de învățător s - Descriptor al nivelului de performanță Cu mai mult sprijin 4 1. METODOLOGIA PRIVIND EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR CLASELE I-IV 5 1.1. PREZENTARE GENERALĂ 1.1.1. Scop, obiective, elemente de noutate Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV (în continuare – MECD) stabilește modul de organizare și realizare a procesului de evaluare criterială prin descriptori în clasele I-IV și este obligatorie pentru aplicare din 1 septembrie 2019. Prezenta metodologie are scopul de a reglementa acţiunile manageriale şi didactice privind continuarea procesului de implementare a evaluării criteriale prin descriptori și este elaborată în temeiul Codului educaţiei al Republicii Moldova 1 și a Curriculumului pentru învățământul primar (2018). MECD are ca bază generalizarea rezultatelor monitorizării continuă a procesului de implementare în instituțiile de învățământ a următoarelor documente: ▪ Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa I (ediția I aprobată la Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 07 septembrie 2015; ediția a II-a aprobată la Consiliul Științifico-Didactic al IȘE din 27.12.2017); ▪ Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a II-a (ediția I aprobată la Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educației nr. 623 din 28 iunie 2016; ediția a II-a aprobată la Consiliul Științifico-Didactic al IȘE din 27.12.2017); ▪ Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a III-a (aprobată la Consiliul Național pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.70 din 05 septembrie 2017); ▪ Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a IV-a (aprobată la Consiliul Național pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1124 din 20 iulie 2018). Obiectivele MECD sunt următoarele: ▪ confirmarea conceptului evaluării criteriale prin descriptori în contextul Codului Educației al Republicii Moldova și al Curriculumului pentru învățământul primar; ▪ utilizarea coerentă a produselor școlare, criteriilor și descriptorilor în cadrul strategiilor de evaluare la nivelul proiectării și realizării procesului educațional în clasele I-IV; ▪ optimizarea modalităților de procesare a datelor evaluării în documente școlare; ▪ interpretarea rezultatelor obţinute în activitatea de evaluare formatoare şi managementul recuperării ameliorative; ▪ valorificarea rezultatelor şcolare ale elevilor în vederea diferenţierii şi individualizării învăţării; ▪ intensificarea impactului evaluării pentru autonomia școlarului mic; ▪ înlăturarea vulnerabilităților elucidate în cadrul monitorizării continuă a implementării ECD în clasele I-IV în perioada 2015-2019; ▪ dezvoltarea culturii evaluative a cadrelor didactice din perspectiva evaluării criteriale prin descriptori, în contextul învăţământului centrat pe competenţe și a tendinţelor de modernizare a evaluării. Elementele de noutate ale MECD vizează: ▪ actualizarea listelor de produse școlare recomandate la disciplinele școlare în conformitate cu prevederile curricula disciplinelor din învățământul primar și urmărind continuitatea între clase; 1 Articolul 16. Evaluarea şi scara de notare. (5) În învățămîntul primar, evaluarea rezultatelor învăţării este criterială şi se efectuează prin descriptori. Articolul 152. Prezentul cod intră în vigoare în 30 de zile de la publicare, cu excepţia: d) art. 16 alin. (5), în partea ce ţine de evaluarea rezultatelor învăţării prin descriptori, care se pune în aplicare din anul 2015, începând cu clasa I. Articolul 3. Noţiuni principale. În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni principale semnifică: descriptori – criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a competenţelor elevului şi permit determinarea gradului de realizare a acestora (minim, mediu, maxim). În conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de calificative (suficient, bine, foarte bine). 6 ▪ evidențierea unei liste de produse transdisciplinare, recomandabile la diverse discipline și clase, în vederea asigurării, la nivelul procesului evaluativ, a abordărilor transdisciplinare promovate de Curriculumul pentru învățământul primar; ▪ generalizarea reperelor privind organizarea procesului de evaluare criterială prin descriptori în clasele I-IV, în contextul Curriculumului pentru învățământul primar; ▪ raționalizarea modalităților de procesare și interpretare a datelor evaluării în documente școlare; ▪ reconfigurarea Tabelului performanțelor școlare al elevului într-o structură unitară pentru perioada claselor I-IV și în corespundere cu prevederile Curriculumului pentru învățământul primar. 1.1.2. Acțiuni manageriale de implementare a MECD în clasele I-IV Specialiștii responsabili de învățământul primar din cadrul OLSDÎ: 1. vor organiza la nivel local, pe parcursul fiecărui an de studii, activități de tip seminare instructive, ședințe, mese rotunde, consilieri metodice privind implementarea MECD; 2. vor asigura formarea în cadrul instituțiilor de formare continuă și la nivel local a managerilor școlari și cadrelor didactice din raion/ municipiu în vederea implementării MECD; 3. vor monitoriza implementarea MECD la nivelul local. Managerii școlari responsabili de învățământul primar (director, director-adjunct, șef comisie metodică): 1. vor organiza la nivel instituțional, pe parcursul fiecărui an de studii, activități de tip seminare instructive, ședințe, mese rotunde, consilieri metodice privind implementarea MECD; 2. vor asigura participarea cadrelor didactice din instituția de învățământ la formări în cadrul instituțiilor de formare continuă și la nivelurile local și instituțional în vederea implementării MECD; 3. vor monitoriza implementarea MECD la nivelul instituției de învățământ. Cadrele didactice care predau la clasele I-IV: 1. vor implementa MECD la nivelul proiectărilor didactice de lungă și de scurtă durată, precum și la nivelul demersului didactic propriu-zis în clasa de elevi; 2. vor participa la activități de dezvoltare profesională în cadrul instituțiilor de formare continuă și la nivelurile local și instituțional în vederea implementării MECD; 3. vor organiza activități de pedagogizare și consiliere a părinților privind MECD. MECD pune accent pe conştientizarea de către cadrele didactice a procesului evaluativ. Evaluarea nu se rezumă doar la constatarea măsurii în care obiectivele educaţionale au fost îndeplinite, ci, dimpotrivă, oferă multiple oportunități de a perfecţiona procesul instructiv-educativ în demersurile ulterioare întreprinse de cadrul didactic. Extinderea evaluării de la verificarea şi aprecierea rezultatelor către evaluarea procesului, către evaluarea nu doar a elevilor, dar şi a conţinutului, metodelor, obiectivelor, situaţiilor de învăţare, aprecierea nu numai a achiziţiilor cognitive, dar şi a abilităţilor şi atitudinilor – această abordare permite atât atingerea obiectivelor stabilite, cât şi dezvoltarea competenţelor școlare. 1.2. CONCEPȚIA EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 1.2.1. Conceptul evaluării criteriale prin descriptori în contextul Codului Educației al Republicii Moldova și al Curriculumului pentru învățământul primar În contextul Codului Educației al Republicii Moldova, ECD este abordată ca un proces dinamic, holistic, continuu și complex de determinare și valorificare a particularităţilor individuale de învățare ale copilului în vederea sporirii performanțelor lui individuale. Astfel, ECD reprezintă un sistem de eficientizare permanentă şi diferenţiată a predării, învăţării şi evaluării prin introducerea criteriilor şi descriptorilor, fără acordarea notelor. ▪ Criteriile de evaluare constituie sisteme de calităţi importante care se regăsesc în produsele învăţării: „criteriu de evaluare = calitate a procesului şi produsului învăţării realizat de către elev”. 7 ▪ Descriptorii reprezintă criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a competenţelor elevului şi permit determinarea gradului de realizare a acestora (minim, mediu, maxim), constituind indicatori operaţionali direct observabili: - în comportamentul performanţial al elevilor - şi la nivelul rezultatelor şi produselor activităţii concrete a acestora. Astfel, descriptorii generali pentru învățământul primar descriu modul de manifestare a competenţelor elevului în procesul realizării finalităților curriculare pe două dimensiuni intercondiționate: - dimensiunea formativă (formatoare, dinamică) vizează comportamentul performanțional al elevului și permite caracterizarea prin descriptori a nivelurilor de performanță: independent; ghidat de învățător; cu mai mult sprijin; - dimensiunea cumulativă (decizională) vizează nemijlocit performanțele elevului la disciplinele școlare și permite atribuirea de calificative: foarte bine; bine; suficient (fig. 1) ELEVUL CARE A DOBÂNDIT COMPETENȚE • constituite stabil, • care necesită • aflate în curs de capabile de antrenament pentru formare autodezvoltare consolidare REALIZEAZĂ PRODUSE ȘCOLARE • corect • cu greşeli mici • cu greşeli • complet • cu incompletitudini • cu incompletitudini • coerent mici • cu incoerențe • fără ezitări • cu incoerențe mici • cu ezitări depășite ca • cu ezitări mici, rezultat al sprijinului depășite ca rezultat (indicațiilor, explicaal ghidării (întrebățiilor) oferite de rilor orientative) învățător oferite de învățător MANIFESTĂ COMPORTAMENT PERFORMANȚIAL independent ghidat de învățător cu mai mult sprijin indicatori de performanță descriptori de performanță generali pentru învățământul primar niveluri de performanță dimensiunea formativă (dinamică) calificative dimensiunea cumulativă (decizională) ATESTĂ REZULTATE ȘCOLARE APRECIABILE PRIN foarte bine Bine suficient Figura 1. Aprecierea rezultatelor școlare în contextul ECD (conform Curriculumului pentru învățământul primar) ECD se înscrie în paradigma evaluării formatoare, de aceea în clasele I-IV se acordă prioritate dimensiunii formative a aprecierii rezultatelor școlare. Astfel, școlarului mic i se asigură condiții favorabile pentru edificarea comportamentului performanțial de succes într-un ritm confortabil și în contextul individual al formării personalității. Efectele urmărite vizează menținerea sănătății psihofiziologice a școlarilor mici, formarea motivației intrinseci, dezvoltarea stimei de sine în baza educării capacităților de autoevaluare, favorizarea competențelor interpersonale în contextul evaluării reciproce, sprijinirea competențelor de învățare, dinamizarea autonomiei învățării și a autoeducației. 8 1.2.2. Obiectivele ECD Baza metodologică a ECD este evaluarea pentru învăţare, iar obiectivul principal rezidă în îmbunătăţirea rezultatelor obţinute individual sau în grup, contribuind la motivarea pentru învăţare, la (auto)corectarea greşelilor, prin urmare la o evoluţie a dezvoltării personalităţii şcolarului mic. Atingerea obiectivului principal în procesul ECD determină următoarele obiective: ▪ trierea informaţiei cu referire la progresul, lacunele şi obstacolele de învăţare întâlnite de elev; interpretarea informaţiei în baza unor criterii stabilite în prealabil; ▪ diagnosticarea, în măsura posibilităţilor, a factorilor care se află la originea dificultăţilor de învăţare atestate la elevi; ▪ adaptarea activităţilor de instruire şi de învăţare, în funcţie de interpretarea informaţiei culese. 1.2.3. Funcțiile ECD Evaluarea produce efecte asupra elevilor, cadrelor didactice, factorilor de decizie responsabili, altor agenţi educaţionali. Diversitatea efectelor este determinată în baza funcţiilor evaluării (constatativă, diagnostică, prognostică, motivațională, decizională, informațională) și a implicaţiilor pe care le au acestea în activitatea cadrelor didactice şi a elevilor. În acest context, se reliefează funcțiile ECD: ▪ Funcţia de bază este cea de suport al învăţării: îşi propune să intervină în procesul individual de reglare a rezultatelor prin şi pentru succesul elevului. ▪ Funcţii centrale: verificare; decizie; reglare; autoreglare. ▪ Funcţii principale: constatare (cunoaştere: ce este? cum este?); diagnosticare (explicare: cum se explică? din ce cauză?); prognozare (ameliorare: cum poate fi ameliorat? care va fi starea viitoare?) ▪ Funcţii specifice: informare a sistemului social asupra activităţii de învățământ; mediere a relaţiei dintre produsele sistemului şcolar şi nevoile societăţii; asigurare a feedback-ului necesar funcţionalităţii interne activităţii de învățământ (reglarea). 1.2.4. Principiile ECD Fiind subordonat interesului superior al copilului, procesul ECD se fundamentează pe un sistem unitar de principii: principii psiho-pedagogice: principii didactice: ▪ principiul centrării pe personalitatea celui ▪ principiul relevanţei și eficienţei; evaluat (educat), pe caracteristicile sale ▪ principiul integrității procesului educaţional individuale şi de vârstă; de predare-învăţare-evaluare; ▪ principiul motivării pentru învăţare; ▪ principiul priorității autoevaluării; ▪ principiul confidențialității; ▪ principiul corelării evaluării formative cu ▪ principiul succesului; cea sumativă; ▪ principiul transparenţei şi participării la ▪ principiul personalizării demersurilor de procesul evaluării (copil/părinte/ proiectare și realizare a evaluării. reprezentant legal al copilului). Realizarea obiectivelor și funcțiilor în cheia principiilor date generează caracteristicile ECD: ▪ stimulatoare; ▪ autentică; ▪ transparentă; ▪ centrată pe judecăţi de evaluare; ▪ colaborativă; ▪ unitară; ▪ ofertantă de feed-back formativ; ▪ dezvoltativă; ▪ multimodală. 1.3. ORGANIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI ÎN CLASELE I-IV 1.3.1. Produsele școlare în procesul de ECD ▪ Obiectul evaluării în şcoala primară îl constituie rezultatele școlare individuale ale copilului. Spectrul rezultatelor vizate este determinat de curriculumul școlar centrat pe formarea de competențe. De fapt, nu evaluăm competențe, dar ,,urme” vizibile ale acestora, adică produsele prin care se ajunge la rezultatele elevilor. 9 ▪ Produsul școlar reprezintă un rezultat școlar proiectat pentru a fi realizat de către elev și măsurat, apreciat de către cadrul didactic, elevul însuși, colegii și, eventual...
View Full Document

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes