Turistattraktioner i Lappland

Turistattraktioner i Lappland - sker i slutet av november...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gretchen Betzholtz Scandinavian 100A Carl Olsen 11/30/07 Turistattraktioner i Lappland “Icehotel” i Jukkasjärvi, Sverige var världens första hotell byggt av snö och is och är idag en av Nordeuropas största turistattraktioner. Hotellet anläggs varje vinter på Torne älvs isar vid Jukkasjärvi, drygt två mil öster om Kiruna och 20 mil norr om Polcirkeln. Sedan 70-talet har företaget Jukkas som startade ishotellet bedrivit turistverksamhet i området. Under många år fokuserade man på sommarhalvåret och naturupplevelser. Jukkas var bland annat först och störst i Europa med forsränning. Men under det mörka vinterhalvåret vilade älven och människorna i den lilla orten. Men på men på avsluta av 80-talet, Jukkas startade att beskåda elementen av arktisken som värdesaktillgångar. Eftersom allt är smälter på våren måste hotellet återuppbyggas varje år. Detta
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sker i slutet av november. Hotellet öppnar sedan i mitten av december och stänger för säsongen i slutet av april eller början av maj, efter vilket det smälter ner i Torne älv igen. Hotellet innehåller mängder av isskulpturer tillverkade av svenska och internationella konstnärer. Hotellet är känd för sin bar som heter Absolut icebar. Där serveras drinkarna i glas gjorda av is från Torne älven, vilket man kallar ”drinks in the rocks”. Det finns även en iskyrka där man kan vigas eller ha barndop. Iskyrkan tillhör Jukkasjärvi församling och är oftast bokad månader i förväg. På somrarna kan man besöka en konstutställning i is, flugfiska, vandra, paddla och åka forsränning. Dessutom har Absolut icebar i Jukkasjärvi öppet året runt....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Turistattraktioner i Lappland - sker i slutet av november...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online