Course Hero Logo

ØPB-hjemme-3-Kopi.pdf - KØBENHAVNS UNIVERSITET ØKONOMISK...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 15 pages.

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E TØ K O N O M I S K I N S T I T U THjemmeopgave 3Alvin AfzeliusØkonomiske principper BAfleveret den: 29/04/2019.
2Opgave 11.Hvis inflationen falder over tid, er der tale om hyperinflation.Dette er falsk.Hyperinflation: Defineres ofte ved at være en inflationsrate på over 50% om månedenDeflation: Hvis der er et fald i det generelle prisniveau i en økonomiHvis inflationen falder over tid er der dermed tale om deflation, ikke hyperinflation2.For en åben økonomi med frie kapitalbevægelser gælder det altid, at et landssamlede opsparing svarer til investeringerne i landet.Dette er falsk.udsagnet havde været korrekt for en lukket økonomi da variablen NX (nettoeksporten) villevære udeladt.betalingsbalanceligningen for en åben økonomi er:Et lands samlede opsparing er som følgende:.Da må S=I-NX og ikke blot S=I.3.En vare som fx cigaretter kan fungere som betalingsmiddel (fiat money), menaldrig som et byttemiddel (commodity money).Dette er falsk.Det omvendte gør sig gældende.En vare som cigaretter fungerer som byttemiddel og ikke betalingsmiddel. Varer som sølv, guldog cigaretter har en indre værdi og kan derfor benyttes til at bytte varer for andre varer.Derimod er betalingsmidler ( fiat money ), uden egentlig brugsværdi i sig selv. Dette drejer sigom mønter og sedler, som kun fungere såfremt, at der er en bred accept af at disse kan brugessom betalingsmiddel.4.I den klassiske model for en lukket økonomi på lang sigt vil en stigning iinvesteringsefterspørgslen (dvs. en stigning i et givet renteniveau) øgeinvesteringerne samt produktion.
3Dette er falsk.For en lukket økonomi på lang sigt vil en stigning i investeringsefterspørgslen udelukkendepåvirke realrente, som vil være stigende. Produktionen vil være uændret. Dette er påvistnedenfor i en figur for øget investeringsefterspørgsel for en given rente:Da ses det, at den faldende nationale opsparing medfører en højere realrente samt faldendeinvestering.5.I den klassiske model for en åben økonomi på lang sigt vil en stigning iinvesteringsefterspørgslen øge investeringerne, men produktionen vil væreuændret.Dette er sandt.En stigning i investeringsefterspørgslen for en åben økonomi på lang sigt vil øge investeringernemens realrenten samt produktionen i indlandet vil være uændret. Den øgede efterspørgsel vilbetyde et forværelse af nettoeksport således, at importen vokser mere end eksporten forøkonomien hvis investeringsefterspørgslen stiger. Dermed er produktionen altså uændret.Renten er også uændret da antagelsen for en lille økonomi er at realrenten antager sammeniveau som det internationale realrenteniveau (r=r*). Dermed påvirker importen ikke landetsproduktion da denne er udnyttet maksimalt. Dette er ses også i nedenstående figur.
4Opgave 21.Beskriv de enkelte relationer.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 15 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture