Mundtlig formidling af projektopgaver - Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette opl\u00e6g se n\u00e6rmere p\u00e5 hvordan du kan formidle

Mundtlig formidling af projektopgaver - Mundtlig...

This preview shows page 1 - 2 out of 10 pages.

1 Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan formidle overfor fx en praktikvirksomhed. Hvad skal fremlægges mundtligt? Hvad, der skal fremlægges mundtligt, varierer meget fra uddannelse til uddannelse. På nogle fag på aka- demimerkonomuddannelsen har kun eksaminator, men ikke censor, har læst det skriftlige oplæg. Her skal du så fremlægge dine rapportdata, og behøver ikke, hverken at gennemføre et formelt "forsvar" eller frem- lægge noget helt nyt. På andre uddannelser har ikke bare lærer og censor, men også en opponentgruppe læst opgaven. Her skal du altså både fremlægge, men også "forsvare" opgaven overfor faglig kritik fra "ligemænd". På erhvervsuddannelserne har både lærer og censor læst opgaven. Her skal eleverne derfor fremlægge med udgangspunkt i det skriftlige. Det vil sige at du skal præsentere opgavens problemer og konklusioner, og derudover gerne fremlægge noget nyt, fx en udvikling siden afleveringen, en uddybning af dele af opga- ven, en perspektivering af konklusionen eller tilsvarende, kort sagt noget nyt/ekstra i forhold til det skrev- ne, ud fra en tese om, at såvel eksaminator som censor jo har læst den afleverede rapport og du behøver derfor ikke genfortælle denne. Det er denne fremlæggelsesform, jeg vil koncentrere mig om i denne artikel. Hvem er rapporten skrevet for? Projekter kan være skrevet efter nytteværdi eller bytteværdi 1 . Har du skrevet efter nytteværdi, har den primære målgruppe for rapporten været den arbejdsplads, hvorfra det praktiske eksempel er hentet. Har du skrevet efter bytteværdi, har den primære målgruppe været eksaminator/censor. Hvem du har skrevet for, har selvfølgelig indflydelse på, hvad der er lagt vægt på i den skriftlige rapport, og det kan du så ændre på i forbindelse med den mundtlige fremlæggelse, således at elementer, som er nedtonet i rapporten, "op- tones" i fremlæggelsen eller omvendt. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du selv er klar over, hvem du har skrevet for, og i forhold til det, hvem du præsenterer for, da det har indflydelse på hvad du skal lægge vægt på under fremlæggelsen. Ved en eksamen skal du nok "optone" den teoretiske faglighed, hvis den er nedtonet i opgaven fordi du har skrevet efter nytteværdiprincippet, og du skal fastholde både fagligheden og den praktiske anvendelighed, hvis du har skrevet efter bytteværdiprincippet. Fremlæggelse af projektet Når du skal fremlægge dit projekt, er det vigtigt at du er velforberedt. Det betyder selvfølgelig først og fremmest, at du ved, hvad du vil fremlægge, men også at du har forberedt sig på, hvordan fremlæggelsen skal finde sted, herunder hvilke hjælpemidler, du skal bruge, hvor fremlæggelsen skal finde sted, hvornår fremlæggelsen skal finde sted og så videre. I det følgende vil jeg se lidt nærmere på forberedelsen og gen- nemførelsen af en fremlæggelse.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture