Yevgeni Dodis's Lecture #6

Yevgeni Dodis's Lecture #6 - G Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ ØÓC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: G Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ ØÓC ÖÝÔ ØÓg ÖaÔhÝ ØÓbeÖ eØÙ Öe6 e ØÙ ÖeÖ :Y eÚgeÒ iÝD Ód i× Ö ibe :eÜ iÒ gY iÒ g ÙbÐ ieÝE ÒÖÝÔØ iÓÒ a ×ØÐeØÙ ÖeÛ e×ØÙd ied iÒg Öea Ød e Øa iÐØh eÒÓ Ø iÓÒÓ fÔ ×eÙdÓ ÖaÒdÓÑ geÒ eÖa ØÓ Ö× G a d e ØeÖÑ iÒ i×Ø ifÙÒ Ø iÓÒ ×Øha Ø×ØÖe Øh ÖaÒdÓÑ Ò e××bÝaÒÝ ÔÓ ÐÝÒÓÑ ia ÐaÑ ÓÙÒ Ø :fÖÓÑ k ØÓ Ô k b iØ×A ×Û ea ÐÖeadÝ iÒd ia Øed G ×haÚ ea ÐÓ ØÓ faÔÔ Ðia Ø iÓÒ ×iÒ ÐÙd iÒgÓÒ ×ØÖÙ Ø iÓÒ × Ó fbÓ ØhÔÙb ÐiaÒdÔ Ö iÚa Øek eÝeÒ ÖÝÔ Ø iÓÒ ×aÒd iÑ Ô ÐeÑ eÒ Øa Ø iÓÒÓ f\ id ea ÐÖaÒdÓÑ Ò e××" iÒ e××eÒ Ø ia ÐÐÝaÒÝÔ ÖÓg ÖaÑÑ iÒg ÐaÒgÙageÒ Øh i× ÐeØÙ ÖeÛ eÛ iÐÐb eg iÒ eÜaÑ iÒ iÒg Øh e×e aÔÔ Ðia Ø iÓÒ iÒÑ Ó Öed e Øa iÐbÝ ×Øa ÖØ iÒgÛ iØh Øh e fÓ ÖÑ a Ð×ØÙdÝÓ fÔÙb Ðik eÝeÒ ÖÝÔ Ø iÓÒ E A ×Û eeÜÔ Ða iÒ edb e fÓ ÖeØh e iÒ fÓ ÖÑ a Ð×eÒa Ö iÓ i×Øh i× : ¯ B e fÓ ÖeØh eE Ò ÖÝÔ Ø iÓÒ A ÐieÔÙb Ði×h e×ØÓ Øh eÛ Ó Ö Ðdh eÖÔÙb Ðik eÝh eÖe fÓ Öe bÓ ØhB ÓbaÒdE Ú ekÒÓÛÛ ha Øi×h i×ÔÙb Ðik eÝ i×ÓÒ ÐÝÙ ×ed ØÓeÒ ÖÝÔ ØÑ e××age× aÒda×eÔa Öa Øek eÝi×Ù ×ed ØÓd eÖÝÔ ØÑ e××age× h i×i×ÙÒ Ðik eØh eeÖe ØeÝ ×h eÑ eÛ h eÖeÓÒ ek eÝ i×Ù ×ed ØÓbÓ Øh eÒ ÖÝÔ ØaÒdd eÖÝÔ Ø Ò ÐÝA ÐiekÒÓÛ ×Û ha Ø i×aÒdÒÓbÓdÝe Ð×eÒÓ ØeÚ eÒB Ób ¯ E Ò ÖÝÔ Ø iÓÒ h eÒB ÓbÛ i×h e×ØÓ ×eÒdA ÐieaÔ Ða iÒ ØeÜ ØÑ e××ageÚ ia Øh eÒ ØeÖÒ e Ø B Ób eÒ ÖÝÔ Ø×Ù × iÒgA Ðie×ÔÙb Ðik eÝØÓ fÓ ÖÑ a iÔh eÖØeÜ Ø C F Ó ÖÑ a ÐÐÝÛ e ×ÙÑÑ a Ö iÞeeÒ ÖÝÔ Ø iÓÒÛ iØha × E aÒd ×aÝ Øha Ø C = E B Ób Øh eÒ ×eÒd × C ÓÚ eÖØh eÒ ØeÖÒ e ØØÓA Ðie ¯ D eÖÝÔ Ø iÓÒ ÔÓÒ Öee iÚ iÒg C A ÐieÙ ×e×h eÖ×eÖe ØÔ Ö iÚa Øek eÝØÓd eÖÝÔ Ø C g iÚ iÒgh eÖØh eÓ Ö ig iÒa ÐÔ Ða iÒ ØeÜ ØÑ e××age F Ó ÖÑ a ÐÐÝÛ e×ÙÑÑ a Ö iÞed eÖÝÔ Ø iÓÒ Û iØha × D aÒd ×aÝ Øha Ø D C = D E = ¯ E Ú e×ØaÒdÔÓ iÒ Ø Ò ÐikeØh eeÖe ØeÝ×h eÑ eE Ú ekÒÓÛ ×eÚ eÖÝ Øh iÒgB ÓbkÒÓÛ × aÒdaÒ ×eÒd Øh e×aÑ eÑ e××age×B ÓbaÒA ÒdÓÒ ÐÝA ÐieaÒd eÖÝÔ ØA ÒdÛ h eÒ B Ób ×eÒd ×h i×Ñ e××ageE Ú eÓÒ ÐÝ ×ee× C aÒdkÒÓÛ ×iÒadÚaÒeB Ù Ø×h eha ×ÒÓ kÒÓÛ ÐedgeÓ f A Òd ifiØ i×ha Öd fÓ ÖE Ú eØÓ Ðea ÖÒabÓÙ ØÓ ÖÔ Ða iÒ ØeÜ Ø×ba ×ed ÓÒ iÔh eÖØeÜ Ø×aÒdØh eÒÓÙ Ö×Ý ×ØeÑ i××eÙ Öe D ef iÒ iØ iÓÒÓ fÙbÐ ikeÝE ÒÖÝÔØ iÓÒ e×Øa ÖØÛ iØh Øh e×ÝÒ ØaÜÓ faÔÙb Ðik eÝeÒ ÖÝÔ Ø iÓÒ ××h eÑ eaÒdÓÒ ÐÝ Ða ØeÖØa ÐkabÓÙ Ø iØ× ×eÙ Ö iØÝ D e¬Ò iØ iÓÒ Ùb ÐikeÝeÒ ÖÝÔ Ø iÓÒ E A E i×a ØÖ iÔ ÐeÓ f a ÐgÓ Ö iØhÑ × E = G ;E ;D Û heÖe : 6 G i×Øhe...
View Full Document

This note was uploaded on 01/30/2008 for the course ICS 180 taught by Professor Jarecki during the Spring '04 term at UC Irvine.

Page1 / 9

Yevgeni Dodis's Lecture #6 - G Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ ØÓC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online