Nhom6_42K18.1CLC_Act2.6.docx - TH\u1ef0C H\u00c0NH KI\u1ec2M TO\u00c1N GVHD L\u00ea Th\u1ecb Kim Y\u1ebfn Nh\u00f3m 6 L\u1edbp 42K18.1 CLC Th\u00e0nh vi\u00ean nh\u00f3m 1 Nguy\u1ec5n H\u1eefu Kh\u00e1nh 2

Nhom6_42K18.1CLC_Act2.6.docx - THu1ef0C Hu00c0NH...

This preview shows page 1 - 4 out of 26 pages.

 TH C HÀNH KI M TOÁN GVHD: Lê Th Kim Y n ế Nhóm: 6 L p: 42K18.1 - CLC Thành viên nhóm: 1. Nguy n H u Khánh 2. H Th M Duyên 3. Tr n Th Bích Th o 4. Lê Th Anh Trúc 5. Võ Minh Tho i 6. Lê Ph ng Duyên ươ Đà N ng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Image of page 1
M C L C I. GI Y LÀM VI C A310 ................................................................................................................... 3 MÔ T CÔNG VI C KTV ĐÃ TH C HI N ....................................................................................... 3 ĐÁNH GIÁ ............................................................................................................................................. 8 II. GI Y LÀM VI C A410 ................................................................................................................ 9 MÔ T CÔNG VI C KTV ĐÃ TH C HI N ....................................................................................... 9 ĐÁNH GIÁ ........................................................................................................................................... 15 III. GI Y LÀM VI C A510 .............................................................................................................. 17 MÔ T CÔNG VI C KTV ĐÃ TH C HI N ..................................................................................... 17 ĐÁNH GIÁ ........................................................................................................................................... 20 IV. GI Y LÀM VI C A710 .............................................................................................................. 21 MÔ T CÔNG VI C KTV ĐÃ TH C HI N ..................................................................................... 21 ĐÁNH GIÁ ........................................................................................................................................... 22 V. GI Y LÀM VI C A720 .................................................................................................................. 23 MÔ T CÔNG VI C KTV ĐÃ TH C HI N ..................................................................................... 23 ĐÁNH GIÁ ........................................................................................................................................... 24 VI. GI Y LÀM VI C A910 .............................................................................................................. 25 MÔ T CÔNG VI C KTV ĐÃ TH C HI N ..................................................................................... 25 ĐÁNH GIÁ ........................................................................................................................................... 26
Image of page 2
I. GI Y LÀM VI C A310 MÔ T CÔNG VI C KTV ĐÃ TH C HI N A. M C ĐÍCH CÔNG VI C - Thu thập hiểu biết về khách hàng và môi trường hoạt động để xác định và hiểu các sự kiện, giao dịch và thông lệ kinh doanh của khách hàng có ảnh hưởng trọng yếu tới BCTC, qua đó giúp xác định rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. B. V TRÍ NG I TH C HI N ƯỜ - Ng i th c hi n : ườ Tr ng nhóm ki m toán ưở - Ng i phê duy t : Ch nhi m ki m toán ườ C. NGU N CUNG C P THÔNG TIN - Gi y phép đăng kí kinh doanh c a doanh nghi p - S t ng h p công n ổ ổ - Thông tin chính sách k toán c a doanh nghi p ế - Ph ng v n Ban giám đ c, phòng kinh doanh và b ph n k toán ế - BCTC và Thuy t minh trên BCTC v lĩnh v c ho t đ ng c a doanh nghi p ế D. CÔNG VI C KTV ĐÃ TH C HI N 1. Xác đ nh v môi tr ng ho t đ ng và các y u t bên ngoài nh h ng ườ ế ưở đ n DN: ế Tìm hi u các v n đ ngành ngh mà Doanh Nghi p kinh doanh và xu h ng ướ c a ngành ngh : - Th tr ng và s c nh tranh: ườ Đ n v s n xu t và kinh doanh s n ph m trong lĩnh v c nào?Tìm hi u đ c đi m ngành ơ ị ả c a năm ki m toán, hi u đ c l i th và b t l i c nh tranh c a đ c đi m s n ph m ượ ế (nh ng khía c nh c nh g m khía c nh v đ a lý, có chi m nhu c u khách hàng trong ế ngành thu c khu v c. - Ho t đ ng kinh doanh theo chu kì hay th i v (theo đ n đ t hàng c a khách hàng, theo ơ lô, đ t,...) - Xem xét nh ng năm tr c và trong năm nay, công ty có t p trung vào đ i m i t duy, ướ ư đ u t nâng c p và áp d ng công ngh hi n đ i c a ngành trong ho t đ ng s n xu t. ư
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 26 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture